Hírek Magyarországi hírek Mar­co Rubio, Flo­ri­da repub­li­ká­nus sze­ná­to­ra is fel­szó­lalt a hazán­kat és Len­gyel­or­szá­got súj­tó jog­ál­la­mi­sá­gi intéz­ke­dés ellen

Mar­co Rubio, Flo­ri­da repub­li­ká­nus sze­ná­to­ra is fel­szó­lalt a hazán­kat és Len­gyel­or­szá­got súj­tó jog­ál­la­mi­sá­gi intéz­ke­dés ellen

Miköz­ben a szom­szé­dunk­ban hábo­rú zaj­lik, az EU dön­tés­ho­zói tovább­ra is a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény miat­ti, Magyar­or­szág elle­ni táma­dás­sal van­nak elfog­lal­va. Az ille­té­ke­sek “kis­sé” fele­más érték­rend­je még az ame­ri­kai poli­ti­ku­sok szá­má­ra is visszatetsző.

Man­di­ner figyelt fel arra, hogy Mar­co Rubio repub­li­ká­nus pár­ti flo­ri­dai sze­ná­tor a Twit­te­rén kelt ki ami­att, hogy az Euró­pai Unió pont akkor tart­ja vissza a for­rá­so­kat a jog­ál­la­mi­sá­gi fel­té­te­lek miatt Magyar­or­szág­tól és Len­gyel­or­szág­tól, ami­kor azok épp ukrán mene­kül­tek mil­li­ó­it fogad­ják be.

Len­gyel­or­szág mil­li­ó­kat és Magyar­or­szág több száz­ezer mene­kül­tet fogad be, akik egy való­di tota­li­tá­ri­us hábo­rús bűnös elől menekülnek

– írta Mar­co Rubio a Twitter-bejegyzésében.

For­rás: Man­di­ner; Fotó: Politico