Hírek Sport hirek Mar­co Ros­si: Meg tud­juk csinálni!

Mar­co Ros­si: Meg tud­juk csinálni!

A kapi­tány hisz abban, hogy kiju­tunk a lab­da­rú­gó Európa-bajnokságra.

Mar­co Ros­si, a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya újra mun­ká­ba állt, és Face­book-bejegy­zé­se sze­rint hisz abban, hogy a csa­pat kijut az Európa-bajnokságra. 

Mos­tan­tól nincs több szö­veg, csak kőke­mény mun­ka!

– írta a szer­dai bejegy­zés­ben az olasz szak­em­ber, hoz­zá­té­ve, hogy bár csak most tér­tek vissza stáb­já­val a hagyo­má­nyos mun­ka­rend­be, a koro­na­ví­rus-jár­vány miat­ti hosszú szü­net­ben ott­hon is sokat dol­goz­tak az elmúlt hónapokban.

Ren­ge­teg meccset és még több játé­kost néz­tünk meg. Nem volt könnyű az élet a jár­vány alatt, de nagyon sokat gon­dol­kod­tunk új tak­ti­kai dol­go­kon, ame­lye­ket remél­he­tő­leg lát­ni is fog­tok majd hamarosan”

– írta Rossi. 

Kiemel­te, hogy a fino­mí­tás­ra, tesz­te­lés­re nem lesz sok ide­je a válo­ga­tot­tal, de min­dent meg­tesz­nek annak érde­ké­ben, hogy kijus­sa­nak a jövő­re halasz­tott Eb-re.

Egy fan­tasz­ti­kus orszá­got kép­vi­se­lünk és kemé­nyen har­col­nunk kell érte, hogy elér­jük mind­annyi­unk közös álmát” 

– írta az 55 éves kapitány.

Úgy fogal­ma­zott: 10 hónap után talál­ko­zik majd újra a keret tag­ja­i­val és nem lesz könnyű, hogy a játé­ko­sok egy­ből a leg­jobb for­má­ju­kat hoz­zák, de küz­de­ni fog­nak ezért. 

Hiszem, hogy meg tud­juk csi­nál­ni

– zár­ta gon­do­la­ta­it Ros­si. A magyar válo­ga­tott a ter­vek sze­rint októ­ber 8‑án lép pályá­ra Bul­gá­ri­á­ban Eb-pót­se­lej­te­zőn, a pár­harc győz­te­se pedig novem­ber 12-én fogad­ja az izlan­di-román mér­kő­zés tovább­ju­tó­ját immár az Eb-részvételért.

For­rás: Face­book, MTI