Hírek Sport hirek Mar­co Ros­si kihir­det­te az Eb-pót­se­jel­te­ző­re és a két NL-mér­kő­zés­re keretét

Mar­co Ros­si kihir­det­te az Eb-pót­se­jel­te­ző­re és a két NL-mér­kő­zés­re keretét

Moz­gal­mas októ­ber­re készül a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott, amely 8‑án sors­dön­tő Euró­pa-baj­no­ki pót­se­lej­te­zőt ját­szik Bul­gá­ri­á­val. A szó­fi­ai selej­te­ző után újabb két ide­gen­be­li össze­csa­pás vár a nem­ze­ti csa­pat­ra a Nem­ze­tek Ligá­já­ban, elő­ször Szer­bia ellen 11-én, majd az oro­szok­nak vág­hat vissza a 3 – 2‑es vere­sé­gért, 14-én. Mar­co Ros­si, a magyar válo­ga­tott olasz szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya meg­ne­vez­te a fut­bal­lis­tá­kat, akik­kel a három nehéz­nek ígér­ke­ző mér­kő­zés­re készül.

Marco Rossifotó: MLSZ
Mar­co Ros­si kije­löl­te 26 fős kere­tét, amellyel a Bul­gá­ria elle­ni Euró­pa-baj­no­ki pót­se­lej­te­ző­re, illet­ve a Szer­bia és Oro­szo­or­szág elle­ni Nem­ze­tek Ligá­ja-mér­kő­zé­sek­re készül.

A szep­tem­be­ri NL-mér­kő­zé­sek­re behí­vott keret­hez képest nincs sok vál­toz­ta­tás. A kapu­sok­nál és a véde­lem nem is tör­tént sem­mi­lyen váltás.

A közép­pá­lyán Mar­co Ros­si betar­tot­ta ígé­re­tét. A napok­ban az M4 Sport­nak nyi­lat­koz­ta Pát­kai Máté, miu­tán a MOL Fehér­vár FC‑t a másod­osz­tá­lyú Vasas­ra vál­tot­ta, hogy a szö­vet­sé­gi kapi­tány elmond­ta neki, hogy nem szá­mol vele a válo­ga­tott­ban. Helyé­re a Hon­véd­ban remek for­má­ban fut­bal­lo­zó Gaz­dag Dáni­el került. Kima­radt továb­bá Klein­heis­ler Lász­ló is, aki sze­mé­lyes okok miatt nem kapott meghívót.

A táma­dó­sor­ban most nem kapott meg­hí­vót az Újpest­ből Simon Krisz­ti­án, aki hetek óta jó for­má­ban és ered­mé­nyes ját­szik, a hét­vé­gén is (győztes)gólt szer­zett a Hon­véd ellen. Helyet­te beke­rült a nem­ze­ti csa­pat­ba Var­ga Kevin, aki a török Kasim­pa­sa csa­pa­tá­ban már gólt is szer­zett a Rizes­por ellen, illet­ve – talán a leg­vá­rat­la­nabb dön­tés – Köny­ves Nor­bert, aki a ZTE hét­vé­gi baj­no­ki­ján dup­lá­já­val a Diós­győr ellen elévül­he­tet­len érde­me­ket szer­zett csa­pa­ta győzelmében.

Az eger­sze­gi­ek táma­dó­ja újra jó peri­ó­du­sát éli pálya­fu­tá­sá­nak, így ilyen szem­pont­ból nem alap­ta­lan Ros­si bizal­ma, inkább a kora – 31 éves – miatt várat­lan, miu­tán a válo­ga­tott­ban egy­re több bizal­mat kap­nak a fia­ta­lok. Per­sze Cse­ri Tamás is kilóg a sor­ból, és ő is tett azért, hogy az olasz kapi­tány fel­fe­dez­ze. Szep­tem­ber­ben az oro­szok ellen 3 – 2‑re elve­szí­tett Nem­ze­tek Ligá­ja-mér­kő­zé­sen be is mutat­koz­ha­tott a válo­ga­tott­ban, 32 éve­sen, Szo­bosz­lai Domi­nik helyé­re beáll­va a hajrában.

Az ZTE csa­tá­rá­val kap­cso­lat­ban el is mond­ta, hogy az, aki hajt, küzd, min­dent kitesz a pályá­ra, szá­mít­hat arra, hogy meg­hí­vást kap. Köny­ves meg­mu­tat­ta a baj­nok­ság­ban, hogy meg­ér­dem­li a bizal­mat, első kerettagságát.

Volt még két érde­kes kér­dés a válo­ga­tott kere­té­vel kap­cso­lat­ban, amely­re a válasz azért borí­té­kol­ha­tó volt, két ruti­nos játé­kos ese­té­ben, akik már több­ször bizo­nyí­tot­tak a nem­ze­ti mezben.

Sza­lai Ádámmal kap­cso­lat­ban a múlt héten rob­bant a hír, hogy a Mainz veze­tő­sé­ge közöl­te vele, hogy nem szá­mít a továb­bi­ak­ban szol­gá­la­ta­i­ra, később csa­pat­tár­sai a német csa­pat­ban mel­lé­áll­tak, az egyik edzé­sen tün­te­tő­leg – a magyar táma­dót támo­gat­va – nem jelen­tek meg. Ros­sit az inci­dens nem tán­to­rí­tot­ta el attól, hogy a 63-szo­ros válo­ga­tott játé­kost meg­hív­ja.

Meg is jegyez­te vele kap­cso­lat­ban a szö­vet­sé­gi kapi­tány, hogy szá­má­ra az a fon­tos, hogy még min­dig edzés­ben van, utol­só tét­meccsén még gólt is szer­zett, így nem lehe­tett szá­má­ra kér­dés, hogy Sza­lai Ádám­nak a keret­ben a helye.

Dzs­u­dzsák Balázsnak újra van csa­pa­ta, haza­tér és pálya­fu­tá­sát a másod­osz­tály éllo­va­sá­nál a Deb­re­cen­ben foly­tat­ja, Bemu­ta­tá­sa óta még nem mutat­ko­zott be régi-új csa­pa­tá­nál, így sejt­he­tő volt, hogy nem kap meg­hí­vót, bár Ros­si nem rej­tet­te véka alá, hogy meg akar­ja adni a lehe­tő­sé­get a 108-szo­ros válo­ga­tott szél­ső­nek. Ehhez per­sze előbb játék­ba kell len­dül­nie, már­ci­us óta nem ját­szott tétmérkőzést.

A keret­hir­de­tés után a szö­vet­sé­gi kapi­tány elmond­ta, hogy tisz­te­li Dzs­u­dzsák dön­té­sét, hogy végül haza­tért. Biz­tos abban, hogy a táma­dó képes lesz segí­te­ni a DVSC‑t, aho­gyan a klub is segít­he­ti őt abban, hogy for­má­ba len­dül­jön. Ros­si sze­ret­né meg­ad­nio a lehe­tő­sé­get, hogy 109-dik alka­lom­mal is magá­ra ölt­hes­se a válo­ga­tott mezét, de ennek még nem jött el az ideje.

Szep­tem­ber­ben a keret­hir­de­tés után több helyen is vál­toz­tat­ni kel­lett a csa­pa­ton, beteg­sé­gek (fer­tő­zé­sek), illet­ve sérü­lé­sek miatt. Most úgy gon­dol­ja Ros­si, hogy elég játé­kost hívott be ahhoz, hogy az eset­le­ges várat­lan ese­mé­nye­ket vál­toz­ta­tá­so­kat velük megoldhassa.

Ros­si elő­re­ve­tí­tet­te, hogy a bol­gá­rok elle­ni mér­kő­zés után a szer­bek­kel szem­ben biz­tos több vál­toz­ta­tás is lesz a kez­dő­ben, aho­gyan utá­na Orosz­or­szág­ban is újabb vál­to­zá­sok lesz­nek a kifu­tó csa­pat­ban. Ugyan­ak­kor jelen pil­la­nat­ban csak egyet­len mér­kő­zés­re haj­lan­dó kon­cent­rál­ni, még­hoz­zá az első­re, az Eb-pót­se­lej­te­ző­re, mert jelen­leg az a leg­fon­to­sabb, nem csu­pán azért, mert az első, a tét­je is jóval nagyobb.

A magyar válo­ga­tott 26 fős kerete:

Kapu­sok:
Dibusz Dénes (Ferenc­vá­ro­si TC), Gulá­csi Péter (RB Leip­zig), Ková­csik Ádám (Mol Fehér­vár FC)

Védők:
Bese Bar­na­bás (Oud-Hever­lee Leu­ven), Bot­ka End­re (Ferenc­vá­ro­si TC), Fio­la Atti­la (Mol Fehér­vár FC), Han­gya Szil­vesz­ter (Mol Fehér­vár FC), Kecs­kés Ákos (FC Luga­no), Lang Ádám (Omo­nia), Sza­lai Atti­la (Apol­lon Limas­sol), Wil­li Orbán (RB Leipzig)

Közép­pá­lyá­sok:
Cse­ri Tamás (Mező­kö­vesd-Zsóry), Gaz­dag Dáni­el (Buda­pest Hon­véd), Holen­der Filip (FC Luga­no), Kal­már Zsolt (DAC), Nagy Ádám (Bris­tol City FC), Schä­fer And­rás (DAC), Sig­ér Dávid (Ferenc­vá­ro­si TC), Szo­bosz­lai Domi­nik (FC Red Bull Salzburg)

Táma­dók:
Baba­ti Ben­ja­min (Zala­eger­sze­gi TE FC), Köny­ves Nor­bert (ZTE FC), Niko­lics Neman­ja (Mol Fehér­vár FC), Sal­lai Roland (SC Fre­i­burg), Sza­lai Ádám (1. FSV Mainz 05), Sző­ke Adri­án (Herac­les Alme­lo), Var­ga Kevin (Kasim­pa­sa)

For­rás: m4s​port​.hu