Hírek Sport hirek Mar­co Ros­si kihir­det­te a magyar válo­ga­tott Euró­pa-baj­no­ki keretét

Mar­co Ros­si kihir­det­te a magyar válo­ga­tott Euró­pa-baj­no­ki keretét

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó dél­után ötkor kez­dő­dött. Mar­co Ros­si lefogy­va, spor­to­san vár­ta a kér­dé­se­ket, és közöl­te az Eb‑n részt vevő szű­kí­tett keretet. 


Min­den nagy­sze­rű itt Saal­fel­den­ben, az ellá­tás, a fut­ball­pá­lya is remek. Az idő­já­rás­sal is sze­ren­csénk volt, nyu­godt körül­mé­nyek között tudunk készül­ni. Az volt a célunk, hogy fenn­tart­suk a meg­ter­he­lő baj­nok­sá­gok­ból érke­ző játé­ko­sok kondícióját. 

Majd követ­ke­zett a lényeg, az Eb‑n részt vevő keret játé­ko­sa­i­nak nevei. Ros­si elő­ször a három kapus nevét közöl­te, Tóth Balázs, a Pus­kás Aka­dé­mia játé­ko­sa maradt ki.

Tóth Balázs szak­ma­i­lag és embe­ri­leg is ked­ve­ző benyo­mást tett rám, biz­tos, hogy a jövő­ben még szép sike­rek vár­nak rá. Bog­dán, Dibusz és Gulá­csi mel­lett első­sor­ban a nagyobb tapasz­ta­lat dön­tött. Dibusz Dénes már tel­je­sen egész­sé­ges. Én egy régi­mó­di edző vagyok, nálam kiala­kult hie­rar­chia van, ebben Gulá­csi, Dibusz, Bog­dán a sor­rend, és ha nem jön köz­be sem­mi, a Leip­zig kapu­sa fog véde­ni.
A védők közül Span­dler Csa­ba – szin­tén Pus­kás Aka­dé­mia – maradt ki, ami szin­tén papír­for­ma. „Saj­nos már elvesz­tet­tem egy bal lábas védőt Han­gya Szil­vesz­ter sze­mé­lyé­ben, Span­dler­re nem bal­hát­véd­ben, hanem közép­ső védő­ként szá­mí­tot­tam vol­na, de eze­ken a posz­to­kon most van­nak jobb játé­ko­sok. Span­dler­re egyéb­ként, amíg én vagyok a kapi­tány, a jövő­ben is szá­mí­ta­ni fogok. Saj­nos Magyar­or­szá­gon nem a leg­jobb a fel­ho­za­tal a bal­hát­véd poszt­ján…” – fogal­ma­zott a szö­vet­sé­gi kapi­tány.

A közép­pá­lyán – és ebben saj­nos nincs sem­mi meg­le­pő – Szo­bosz­lai Domi­nik­ről kel­lett lemon­da­ni.

Saj­nos Domi­nik nincs jó álla­pot­ban, még olyan­ban sem, hogy per­ce­ket játsz­hat­na az Eb‑n – mond­ta a kapi­tány. – Annak ide­jén a nagy­apám azt mond­ta, hogy jobb egy élő sza­már, mint egy halott orvos, és most is ezt tar­tom a fejem­ben. Szá­mom­ra egye­ne­sen fáj­dal­mas, hogy nem ját­szat­ha­tom Domi­ni­ket. Még nincs 21 éves, óri­á­si lehe­tő­ség lett vol­na szá­má­ra egyé­ni­leg ez az Eb. Bor­zasz­tó, hogy Kal­már Zsolt után rá sem szá­mít­ha­tok, miköz­ben olyan ellen­fe­lek vár­nak ránk, mint az Euró­pa-baj­nok Por­tu­gá­lia, a világ­baj­nok Fran­cia­or­szág és a föld­ke­rek­ség talán leg­erő­sebb válo­ga­tott­ja, Német­or­szág. Az utol­só per­cig remény­ked­tem Domi­nik játé­ká­ban, de még­sem ért várat­la­nul, hogy le kell mon­da­nom róla. Ha ilyen álla­pot­ban meg­hív­tam vol­na, veszély­be sodor­tam vol­na az egész pályafutását.


A magyar válo­ga­tott 26 fős Euró­pa-baj­no­ki kerete:


Kapu­sok: Bog­dán Ádám (Ferenc­vá­ro­si TC), Dibusz Dénes (Ferenc­vá­ro­si TC), Gulá­csi Péter (RB Leip­zig).

Védők: Bol­la Ben­de­gúz (MOL Fehér­vár FC),Botka End­re (Ferenc­vá­ro­si TC),Fiola Atti­la (MOL Fehér­vár FC), Kecs­kés Ákos (FC Lugano),Lang Ádám (Omo­nia Nicosia),Lovrencsics Ger­gő (Ferenc­vá­ro­si TC),Orbán Wil­li (RB Leip­zig), Sza­lai Atti­la (Fener­bah­ce FK).

Közép­pá­lyá­sok: Cse­ri Tamás (Mező­kö­vesd-Zsóry), Gaz­dag Dáni­el (Phi­la­del­phia Union), Holen­der Filip (Par­ti­zan Belg­rád), Klein­heis­ler Lász­ló (NK Osi­jek), Nagy Ádám (Bris­tol City), Nego Loic (MOL Fehér­vár FC), Schä­fer And­rás (DAC), Sig­ér Dávid (Ferenc­vá­ro­si TC).

Táma­dók: Hahn János (Pak­si FC), Niko­lics Neman­ja (MOL Fehér­vár FC), Sal­lai Roland (SC Fre­i­burg), Schön Sza­bolcs (FC Dal­las), Sza­lai Ádám (1. FSV Mainz 05), Var­ga Kevin (Kasim­pa­sa), Var­ga Roland (MTK Buda­pest).

EURÓPA-BAJNOKSÁG
F CSOPORT
1. FORDULÓ (júni­us 15.)
18.00: Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia (Buda­pest, Pus­kás Aré­na)
21.00: Fran­cia­or­szág – Német­or­szág (Mün­chen, Alli­anz Aré­na)

2. FORDULÓ (júni­us 19.)
15.00: Magyar­or­szág – Fran­cia­or­szág (Buda­pest, Pus­kás Aré­na)
18.00: Por­tu­gá­lia – Német­or­szág (Mün­chen, Alli­anz Aré­na)

3. FORDULÓ (júni­us 23.)
21.00: Por­tu­gá­lia – Fran­cia­or­szág (Buda­pest, Pus­kás Aré­na)
21.00: Német­or­szág – Magyar­or­szág (Mün­chen, Alli­anz Aréna)

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu