Hírek Sport hirek Mar­co Ros­si és Cosi­mo Ingus­cio magyar állam­pol­gár­sá­gi esküt tett

Mar­co Ros­si és Cosi­mo Ingus­cio magyar állam­pol­gár­sá­gi esküt tett

Magyar állam­pol­gár­sá­gi esküt tett Mar­co Ros­si és Cosi­mo Ingus­cio másod­edző Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök jelenlétében

“A magyar embe­rek már rég­óta szí­vük­be zár­ták önö­ket” – mond­ta a két sport­em­bert köszön­tő beszé­dé­ben Novák Kata­lin, hoz­zá­té­ve: „a mai nap­pal a magyar embe­rek és önök hiva­ta­lo­san is igent mond­tak egy­más­ra.”

“Önök egy köl­csö­nös, sza­bad dön­tés ered­mé­nye­kép­pen veszik fel a magyar állampolgárságot” 

- hang­sú­lyoz­ta a köz­tár­sa­sá­gi elnök, hoz­zá­té­ve: az, hogy a magyar nem­ze­ti válo­ga­tot­tat magyar állam­pol­gá­rok fog­ják vezet­ni, „mind­annyi­unk­nak sokat jelent”.

Meg­kö­szön­te, hogy a magya­rok mel­lett tet­ték le a vok­su­kat, s ami eddig csak a mun­ka­he­lyet jelen­tet­te szá­muk­ra, ma már a „máso­dik hazá­ju­kat” is. 

“A mi fel­ada­tunk az, hogy olyan ország legyen Magyar­or­szág, amely­re önök máso­dik hazá­juk­ként is büsz­kék lehet­nek. Mi pedig azt vár­juk önök­től, hogy büsz­kék lehes­sünk a magyar válo­ga­tott­ra – muta­tott rá Novák Kata­lin. Har­minc év eltel­té­vel, manap­ság ismét büsz­ke­ség­gel tekint­he­tünk a magyar válo­ga­tott­ra, és örül­he­tünk annak is, hogy a fia­ta­lok, kama­szok is lel­ke­sed­nek a magyar spor­to­ló­kért, ami sokat jelent a mai világ­ban. Ma már a 4:0 az egy­ko­ri 6:3”

– hang­sú­lyoz­ta Novák Katalin.

Csá­nyi Sán­dor, a Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség elnö­ke kiemel­te, hogy Magyar­or­szá­gon és az egész világ­ban nagy sze­re­pe van a fut­ball­nak. Mint mond­ta, Mar­co Ros­si és Cosi­mo Ingus­cio külön­bö­ző karak­ter, más a men­ta­li­tá­suk, de mind­ket­ten kivá­ló szak­em­be­rek, kemé­nyen dolgoznak. 

Fel­idéz­te, hogy az 1920-as évek­ben sok magyar edző ment Olasz­or­szág­ba dol­goz­ni, s az olasz csa­pa­tok­kal igen jó ered­mé­nye­ket értek el. Csá­nyi Sán­dor azt kér­te, hogy Mar­co Ros­si és Cosi­mo Ingus­cio rója le ezt az adós­sá­got, és tegye világ­baj­nok­ká a magyar fut­ball­vá­lo­ga­tot­tat is.

„Ez egy nagyon külön­le­ges dolog, ami nem tör­té­nik meg min­den­nap az ember­rel. Szá­munk­ra ez egy nagyon emlé­ke­ze­tes dátum lesz, sze­ret­ném meg­kö­szön­ni a magyar embe­rek­nek és ter­mé­sze­te­sen a Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség­nek, hogy támo­gat­ták ezt a dön­tést. Köszö­nöm a magyar kor­mány­nak is, köszö­nöm Magyarországnak”

– mond­ta az M4 Sport­nak az 59 éves szak­em­ber, majd hoz­zá­tet­te már rég­óta máso­dik ott­ho­na­ként tekint Magyarországra. 

„Azt hiszem, azt nem is kell mon­da­nom, hogy mennyi­re sze­ret­jük a magya­ro­kat és Magyar­or­szá­got mind­ket­ten, így nagyon bízunk ben­ne, hogy minél több örö­möt tudunk még okoz­ni a magyar embe­rek­nek

- idéz­te Ingus­ci­ót az MLSZ honlapja. 

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu