Hírek Elszakított területi hirek Már­ci­us 10. A Szé­kely Sza­bad­ság Napja

Már­ci­us 10. A Szé­kely Sza­bad­ság Napja

1854. Már­ci­us 10-én Maros­vá­sár­helyt a Pos­ta­ré­ten három bitó­fa emel­ke­dett. Három hős: Hor­váth Károly, Török János és Gál­fi Mihály vit­te végig gya­log a váro­son, min­den­ki bát­ran, fér­fi­a­san visel­te magát.

A város pol­gá­rai tekin­té­lyes kül­dött­sé­get menesz­tet­tek akko­ri kato­nai parancs­nok­hoz, kér­ve, hogy ha az elítél­tek­nek már meg kell hal­ni­ok, leg­alább a golyó álta­li kivég­zést alkal­maz­za. A rétet és a várost egy egész had­se­reg özö­nöl­te el, s meg­in­dult a gyász­me­net a nép könnye­i­től ázta­tott utcá­ban. Három hős: Hor­váth Károly, Török János és Gál­fi Mihály vite­tett végig gya­log a váro­son, min­de­nik bát­ran, fér­fi­a­san visel­te magát. Hor­váth, ki dísz­ma­gyar ruhá­ban könynye­dén lép­te­tett, a hazát és sza­bad­sá­got éltet­ve lépett a bitó­fá­ra. Tár­sai hoz­zá mél­tón bát­ran tet­ték meg az utol­só lépést.Ök elhal­tak, de éppen halá­luk biz­to­si­tá a hal­ha­tat­lan­sá­got szá­muk­ra, s míg magyar él e föl­dön, a pos­ta­ré­ti halom áld­va és szent tisz­te­let­tel lesz környezve!

EZEKET KÖVETTÉK A DICSŐÍTŐ VÉRPADRA A HÁROMSZÉKEN UGYANEZ ÉV ÁPRILIS 19-ÉN KIVÉGZETT VÁRADI JÓZSEF ÉS BARTALIS ISTVÁN.

Még más negy­ven­nyolc volt halál­ra ítél­ve, kik kegyel­me­zés útján több-keve­sebb ide­ig tar­tó – vas­ban töl­ten­dő – vár­fog­ság­ra ítél­tet­tek éspedig:

5 évre: Mol­nár József gaz­da­tiszt, Pal­kó József refor­má­tus lel­kész, Papp János ügy­véd, Deák Far­kas, Hor­váth Gás­pár és Nagy Dani hit­tan hallgatók.

6 évre: Soó­fal­vi József uni­tá­ri­us rektor.

8 évre: Mak­kai And­rás refor­má­tus isko­la­mes­ter, Soly­mo­si Ist­ván, refor­má­tus lel­kész, Pál­fi Mózes kato­li­kus lel­kész, Bene­dek Mihály föld­bir­to­kos, Boér János föld­bir­to­kos, Donáth Pál föld­bir­to­kos, Veress József tor­dai főjegyző.

10 évre: Árko­si Mózes uni­tá­ri­us lel­kész, Gaál Antal föld­bir­to­kos, Sza­bó Lajos föld­bir­to­kos, Beke Dénes refor­má­tus lel­kész, Ele­kes József föld­bir­to­kos, Dózsa Sán­dor föld­bir­to­kos, Bedő Sán­dor föld­bir­to­kos, Bányai Antal ügy­véd, Jakó Antal refor­má­tus lel­kész, özvegy Ken­de­ressy Elek­né szü­le­tett Boér Nina, Bon­cza Imre föld­bir­to­kos, Lugo­si József kor­mány­szé­ki hiva­tal­nok, Tilcs János könyvkereskedő.

12 évre: Berecz­ki Sán­dor föld­bir­to­kos, Dáné Károly neve­lő, Var­ga Zsig­mond föld­bir­to­kos, Maro­si János föld­bir­to­kos, Lőrin­czi Mihály ügy­véd, Len­gyel Ádám föld­bir­to­kos, Bitai Mihály refor­má­tus lel­kész, Fin­na János föld­bir­to­kos, Mino­rics Károly kolozs­vá­ri pol­gár, Török János­né és Haj­nal Róza.

15 évre: And­rá­si Rafa­el ferenc­ren­di guar­di­án, Bereg­szá­szi Imre föld­bir­to­kos, Tom­pa Lajos ügy­véd, Magos Ernő ügy­véd, Kese Elek föld­bir­to­kos, Nagy József buka­res­ti iparos.

18 évre: Boér Antal föld­bir­to­kos, Dobo­lyi Sán­dor ügyvéd.

EZEKEN KÍVÜL HOSSZABB VAGY RÖVIDEBB IDEIG VIZSGÁLATI FOGSÁGOT MÉG VAGY NEGYVENEN SZENVEDTEK, MELY FOGSÁG ALATT TÖBBEN MEGŐRÜLTEK, NÉHÁNYAN ÖNGYILKOSSÁ LETTEK. 

Az utób­bi osz­tály­zot­tak is azon­ban nagy­részt kiül­ték a két­évi vizs­gá­la­ti ter­hes fog­sá­got, a Íen­neb­bi­ek pedig Cseh­or­szág vára­i­ba hur­col­tat­va, egé­szen 1857 máju­sá­ig szen­ved­ték a kese­rű vár­fog­sá­got; de arra min­dig büsz­kék lehet­nek, mert azt a haza szent ügyé­nek hoz­ták áldozatul.Ím ez folya­ma­ta és vége azon véres nép­tra­gé­di­á­nak, melyet a zsar­nok­ság őrjön­gő dühé­ben ren­de­zett dicső for­ra­dal­munk utójátékául. 

Rész­le­tek Orbán Balázs a Pos­ta­ré­ten elhan­tolt vér­ta­núk emlé­ke című megemlékezéséből..

1851 ÉS 1854 KÖZÖTT SZÉKELYFÖLDÖN AZ OSZTRÁK ELNYOMÓ URALOM ELLEN SZERVEZETT SZABADSÁGMOZGALOM ROBBANT KI. A SZÉKELYFÖLDI FEGYVERES FELKELÉSNEK A NEMZETI FÜGGETLENSÉG, AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC FOLYTATÁSA ÉS GYŐZELEMRE VITELE VOLT A CÉLKITŰZÉSE. 

Ki nem fogy a remény, a nép között a leg­me­sé­sebb hírek keren­ge­nek. Bemet, Kos­sut­hot győ­zel­mes török sereg­gel Pan­cso­vá­ra teszik, Perc­elt a Dunán­túl­ra, de mind­ezen hírek­ből ki lehet ven­ni, hogy a nép szün­te­len remél, tehát erőt s aka­ra­tot érez még egy­szer meg­küz­de­ni a szabadságküzdést.

„SZENT HELY EZ, OH VÁNDOR! EGY NEMZET TETTE E JELT ITT LEGHŰBB GYERMEKEI VÉGZETEI SÍRJA FÖLÉ. ÉLNI SZABADSÁGBAN, VAGY AZÉRT MEGHALNI MERÉSZEN:EZT HITTÉK; VALLÁK S HALTAK ÉRETTE HÍVEN.TÖRVÉNYES, SZABAD ÉS FÜGGETLEN NEMZETI ÁLLÁS INTŐ SZOBRA LEGYEN, HONFI, E DRÁGA JEL ITT!“

A szé­kely vér­ta­núk emlék­osz­lo­pá­nak Jókai Mór által írt felirata

For­rás: Hor­váth-Lugossy Gábor