Hírek Magyarországi hírek Már több mint két­ez­ren regiszt­rál­tak a Mega­fon oldalán

Már több mint két­ez­ren regiszt­rál­tak a Mega­fon oldalán

Még nyolc napig lehet jelent­kez­ni a nem­rég ala­kult Mega­fon Köz­pont kép­zé­sé­re, amely­nek cél­ja, hogy a közös­sé­gi médi­át ura­ló libe­rá­lis gőz­hen­ger és az állan­dó cen­zú­ra mel­lett a kon­zer­va­tív han­gok is teret kap­ja­nak az online tér­ben. A kez­de­mé­nye­zés már most hatal­mas nép­sze­rű­ség­nek örvend: egy hónap alatt két­ez­ren regiszt­rál­tak, így nem cso­da, hogy a Mega­font a libe­rá­lis háló­zat és az ellen­zé­ki pár­tok azon­nal össz­tűz alá vették.

A Mega­fon Köz­pont nem­rég indult el annak érde­ké­ben, hogy a közös­sé­gi médi­át ura­ló libe­rá­lis túl­súly és az állan­dó cen­zú­ra mel­lett a kon­zer­va­tív han­gok is teret kap­ja­nak az online tér­ben. A kép­zés még el sem indult, már­is meg­ér­kez­tek a szer­ve­zett trol­lok, sőt mi több, a Job­bik is, amely a balos online por­tá­lok­kal kéz a kéz­ben kezd­te el támad­ni a kez­de­mé­nye­zést – írja a Pes­ti­Srá­cok. A Job­bik töb­bek között azt a hazug­sá­got ter­jesz­ti a Face­boo­kon, hogy a kor­mány száz­mil­lió forint támo­ga­tást nyújt a Megafonnak.

Az igaz­ság azon­ban ezzel szem­ben az, hogy a Mega­fon Köz­pont nul­la forint köz­pénz­zel műkö­dik, a köz­pont a vádas­ko­dás­ra rea­gál­va közöl­te: pont az ilyen hazug­sá­gok­ból van már ele­ge nagyon sok ember­nek, ők azok, akik ado­má­nyok­kal támo­gat­nak min­ket, nem pedig a Fidesz vagy a kormány.

A Mega­fon kül­de­té­se, hogy segít­sen a kon­zer­va­tív, jobb­ol­da­li véle­mény­ve­zé­rek­nek áttör­ni az „elhallg(att)atás falát”, hiszen sokak szá­má­ra lehet­nek isme­rő­sök a bal­li­be­rá­lis oldal mód­sze­rei: min­den­kit meg­bé­lye­gez­nek és szét­cin­cál­nak, aki nem velük ért egyet – mind­ezt ter­mé­sze­te­sen a véle­mény­sza­bad­ság fényé­ben – fogal­maz a Pes­ti­Srá­cok. Mint írják, való­já­ban nem a vál­lal­ha­tat­lan stí­lus­ban kom­men­te­lők a bát­rak, és nem is a Job­bik, ame­lyik hazug­ság­gal pró­bál lejá­rat­ni egy fris­sen ala­kult szer­ve­ze­tet, hanem azok, akik arc­cal is ki mer­nek áll­ni és vál­lal­ják a véle­mé­nyü­ket még akkor is, ha ezért más­nap már keve­sebb isme­rő­sük lesz a Face­boo­kon. Azok a bát­rak, akik nem a biz­ton­sá­gos utat választ­ják, és akik szem­be mer­nek száll­ni a bal­ol­da­li gyűlölködéssel.

A Mega­fon egyéb­ként nem csu­pán a kép­zés­sel nyújt segítséget.

Ha a hon­lap­ju­kon regiszt­rá­lók elkül­dik a Face­book-olda­lu­kat, You­Tu­be-csa­tor­ná­ju­kat, akkor segít­sé­get kap­nak abban, hogy a minő­sé­gi tar­tal­mak minél több ember­hez eljussanak.

Az érté­kes tar­tal­ma­kat a Mega­fon Face­book-olda­lán is köz­zé fog­ja ten­ni, emel­lett azt kérik, hogy aki egyet­ért a köz­pont cél­ja­i­val és van rá lehe­tő­sé­ge, támo­gas­sa őket mun­ká­val vagy anya­gi­lag is.

Kovács Ist­ván, a Mega­fon Köz­pont ala­pí­tó­ja koráb­ban, az M1 aktu­á­lis csa­tor­nán úgy nyi­lat­ko­zott: – Bal­li­be­rá­lis véle­mény­cu­na­mi jön velünk szem­be, ezért azok az embe­rek, akik nem fogyasz­ta­nak mást, csak ezt kap­ják. Az én fel­te­vé­sem az, hogy igen­is lehet ezt kon­zer­va­tív mód­ra csi­nál­ni, és hogy­ha már lehet, akkor tegyük is. A Mega­fon nem egy ideo­ló­gi­ai sze­rep­lő, mi csak egy esz­köz vagyunk, ami­nek az a cél­ja, hogy fel­erő­sít­se a nem­ze­ti han­go­kat – tet­te hoz­zá Kovács István.

For­rás: Magyar Nemzet