Hírek Morzsák Már tize­dik évad­nál tart a Haza­já­ró-inter­jú Kenye­res Oszkárral

Már tize­dik évad­nál tart a Haza­já­ró-inter­jú Kenye­res Oszkárral

Jövő­re lesz a tize­dik évfor­du­ló­ja a Haza­já­ró című tele­ví­zi­ós soro­zat élet­re hívá­sá­nak, azaz az idén már a tize­dik évad­nál tart a műsor.

Egy évti­zed táv­la­tá­ból érde­mes fel­idéz­ni, hogyan jött az ötlet, milyen kül­de­tés­re vál­lal­koz­tak, és nyil­ván vál­lal­koz­nak a jövő­ben is? – tet­tük fel a kér­dést Kenye­res Osz­kár­nak, a soro­zat egyik ötlet­gaz­dá­já­nak, fősze­rep­lő­jé­nek, pro­du­ce­ré­nek.
– Ami­kor 2011-ben útjá­ra indult a Haza­já­ró, álmunk­ban nem gon­dol­tuk, hogy a műsor meg­éli a 20-as éve­ket, és lám most szin­te azt mond­hat­juk, hogy éle­tünk szin­te negye­de haza­já­rás­sal telt, és ki tud­ja, hol van még a vége. A két ötlet­gaz­da a soro­zat ren­de­ző­je, Moys Zol­tán és ope­ra­tő­rünk, Schödl Dávid. Ők a Dext­ra­me­dia Kft. révén már a 2000-es évek ele­jé­től fog­va hatá­ron túli témák­kal fog­lal­koz­tak, és gyak­ran ját­szot­tak el a gon­do­lat­tal, hogy milyen jó len­ne bemu­tat­ni a Kár­pá­tok hegy­lán­cát egy turisz­ti­kai maga­zin­ban, hisz manap­ság a tema­ti­kus tele­ví­zi­ók­nak hála a kam­csat­kai hegyek­ről, vagy az Ama­zo­nas-meden­ce tör­zse­i­ről is töb­bet lehet tud­ni, mint az ezer­éves haza érté­ke­i­ről. A lehe­tő­ség 2011-ben érke­zett el, mikor a Duna Tele­ví­zió befo­gad­ta a műsor szi­nop­szi­sát, majd hama­ro­san el is indult – aho­gyan mi szok­tunk fogal­maz­ni – a Haza­já­ró vég­te­len útja. A kon­cep­ció sze­rint két fia­tal turis­ta bejár­ja a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág hegye­it-völ­gye­it, köz­ben a nézők meg­is­mer­he­tik a ter­mé­sze­ti szép­sé­ge­ket, a kul­túr­tör­té­ne­ti örök­sé­gün­ket, a magyar emlé­ke­ket és ami talán a leg­fon­to­sabb, a hatá­ro­kon túli magyar közös­sé­gek min­den­nap­ja­it. Mind­eköz­ben bemu­tat­juk a turisz­ti­kai lehe­tő­sé­ge­ket, ez által uta­zá­si tip­pet adva azok­nak, akik eddig inkább az Alpok felé indul­tak, ha magas­he­gyek­be vágytak.

Haza­já­ró – bará­tok között

– Hasz­nál­tak, hasz­nál­nak lépés- vagy méter­szám­lá­lót a ban­du­ko­lá­sok­kor, azaz van ada­tuk a meg­tett táv­ra vonat­ko­zó­an? Illet­ve kérem, emel­jen ki eset­le­ges továb­bi külön­le­ges leg­e­ket a műsor­ké­szí­tés kap­csán!
– Nap­ja­ink­ban már nincs szük­ség olyan lépés­szám­lá­ló­ra, mint ami­lyent pél­dá­ul a „Más­fél­mil­lió lépés Magyar­or­szá­gon” című kul­ti­kus soro­zat­ban hasz­nál­tak a turis­ta elő­dök, hisz a külön­bö­ző tele­fo­nos alkal­ma­zá­sok min­den­ben segít­sé­günk­re van­nak. Annak bemu­ta­tá­sa egyéb­ként egy külön epi­zó­dot érne, hogy milyen sokat fej­lő­dött ez a faj­ta tech­ni­ka a műsor 2011-es indu­lá­sa óta! Sta­tisz­ti­kát amúgy veze­tünk min­den­ről: 137 alka­lom­mal kel­tünk útra az elmúlt 9 esz­ten­dő­ben, volt, hogy két nap­ra men­tünk for­gat­ni, volt, hogy két hét­re. Így össze­sen 709 nap telt for­ga­tás­salGya­lo­gol­tunk 3100 kilo­mé­tert, amely­hez 156.000 méter szint­emel­ke­dés páro­sul, köz­ben pedig több mint 1500 inter­jú­alanyt szó­lal­tat­tunk meg.

Haza­já­ró – Baróti-hegység

– A csa­lád­ja­ik hogyan fogad­ják a csa­lád­fők tar­tós távol­lé­te­it, hiszen a hát­or­szá­gi támo­ga­tás bizo­nyá­ra az Önök ese­té­ben is meg­ha­tá­ro­zó­an fon­tos.
– Az alap­stáb öt főből áll, min­den­ki­nek biz­to­sí­tott a meg­fe­le­lő hát­or­szág, ami nél­kül az egész nem is működ­ne. Ami engem illett, a gyer­me­ke­im szin­te bele­nőt­tek a Haza­já­ró­ba, így meg­szok­ták, hogy apa néha elmegy „hazát jár­ni”. Volt már olyan film is, amely­be őket is becsem­pész­tük, így sze­mé­lye­sen is meg­ta­pasz­tal­hat­ták, hogy egy­részt milyen sűrű egy for­ga­tá­si nap, más­részt milyen remek mun­kánk van.

A Haza­já­ró for­ga­tá­si helyszínei

– A gya­lá­za­tos tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum 100. évfor­du­ló­já­nak éva­da kap­csán külö­nö­sen érde­kes lehet a kér­dés, hogyan választ­ják ki egy-egy évad úti cél­ja­it, hogy volt ez koráb­ban, miként van az idén?
– Iga­zá­ból mi az évfor­du­ló nél­kül is ezzel fog­lal­ko­zunk las­san 10 éve. Sőt, ha jól bele­gon­do­lunk, akkor már a kamasz­ko­runk óta, hisz mikor még kame­rák nél­kül jár­tuk a kár­pá­ti hegye­ket, már akkor is cél­irá­nyo­san keres­tük a hegyek lábá­nál élő magyar közös­sé­ge­ket. Sok­szor ezek­nek a korai talál­ko­zá­sok­nak élvez­zük ma is a gyü­möl­csét. Tri­a­non tehát velünk él, mió­ta az eszün­ket tud­juk. Mikor 2011-ben útjá­ra indult a műsor, talán úttö­rők is vol­tunk ebből a szem­pont­ból a magyar média palet­tá­ján. Még saját oldal­ról is figyel­mez­tet­tek ben­nün­ket, hogy vékony jégen járunk, mikor pél­dá­ul a Fel­vi­dék szót hasz­nál­juk, de lám, az idő ben­nün­ket iga­zolt. Ma már nem olyan érzé­keny téma mind­ez, hála a magyar nem­zet­po­li­ti­ká­nak, amely az utób­bi 10 esz­ten­dő­ben igen sokat tett a magyar-magyar kap­cso­la­to­kért, az össze­tar­to­zás érzé­sé­nek erő­sí­té­sé­ért. Mi úgy gon­dol­juk, a Haza­já­ró is egy olyan had­osz­lop, amely segí­ti ezt a folya­ma­tot, az által, hogy bemu­tat­ja az élni aka­ró magyar közös­sé­ge­ket. Az idei évad film­je­i­nek kivá­lasz­tá­sa­kor nem volt szem­pont Tri­a­non száz éves évfor­du­ló­ja: igye­kez­tünk tar­ta­ni a szo­ká­sos dom­bor­za­ti és föld­raj­zi egyen­súlyt, vagy­is egyen­lő­en elosz­ta­ni a sík­vi­dé­ki, domb­vi­dé­ki, hegyi illet­ve az erdé­lyi, dél­vi­dé­ki, fel­vi­dé­ki, kár­pát­al­jai része­ket. Aztán jött a koro­na­ví­rus, ami az egé­szet felül­ír­ta, Kár­pát­al­já­ra egy, Erdély­be fél éve el sem jutottunk.

Haza­já­ró – Moldován

– Tudo­má­sunk sze­rint szá­mos Haza­já­ró bará­ti klub ala­kult az évek során nagy­or­szág szer­te. Mit tud­ha­tunk meg erről, no meg arról, hogyan igye­kez­nek élő kap­cso­la­tot tar­ta­ni a műsor­fo­lyam leg­lel­ke­sebb néző­i­vel. Illet­ve az is érde­kes, hogy van‑e tudo­má­suk olya­nok­ról, akik a nyom­do­kuk­ba lép­tek csa­lá­di, bará­ti cso­por­tok­ban?
– A Haza­já­ró nagyon gyor­san nép­sze­rű lett, hisz hiány­pót­ló műsor­ról van szó. Szin­te egy moz­ga­lom nőtt a műsor köré, amely arra sar­kallt ben­nün­ket, hogy 2015-ben meg­ala­pít­suk a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­le­tet. Célunk, hogy ha egy­szer véget is ér a tele­ví­zi­ós haza­já­rás, ez az egye­sü­let vigye tovább annak szel­le­mi­sé­gét, lel­ki­sé­gét. Ma már szá­mos pil­lé­ren nyug­szik ez a moz­ga­lom: túrá­kat szer­ve­zünk Kár­pát-meden­ce szer­te, ame­lyek sok túrá­zó­nak nyúj­ta­nak lehe­tő­sé­get, hogy fel­ke­res­sék az álta­lunk bejárt helye­ket, meg­is­mer­jék a helyi túra­ve­ze­tő­ket, akik a film­ben is kísér­tek ben­nün­ket. Köz­ben Haza­já­ró pon­to­kon tud­nak ked­vez­mé­nye­sen meg­száll­ni, sőt, ha ele­gen­dő túrát tel­je­sí­te­nek, akkor a Haza­já­ró Kupát is meg­kap­ják. Az Egy­let tehát egy­be­fog­ja nem csak a nyo­munk­ba ere­dő­ket, hanem a film­je­ink­ben sze­rep­lő hon­is­me­re­ti veze­tő­ket is, ez által gene­rál­va a kár­pá­ti turiz­must. Kép­le­te­sen szól­va, a Haza­já­ró 2011-ben egy fia­tal facse­me­te volt, amely mára egy tere­bé­lyes tölggyé fejlődött.

Haza­já­ró – Máramaros

– Ket­ten is váci­ak a stáb­ból, így adó­dik a kér­dés, hogy vajon hely­ben ugyan­csak van­nak köve­tő­ik – nem csu­pán vir­tu­á­li­san, a kép­er­nyő elé ülve a két­he­ten­kén­ti epi­zó­dok­ra?
– Való­ban, raj­tam kívül az író-ren­de­ző, Moys Zol­tán is váci kötő­dé­sű a csa­pat­ból. Együtt ala­pí­tot­tuk 1999-ben azt a Bör­zsöny Akció­cso­por­tot, amely leg­in­kább a Bör­zsöny­ben mun­kál­ko­dott a hegy­ség meg­is­mer­te­té­sén, meg­óvá­sán. Ez az egye­sü­let ma már a Váci Remény­ség Egye­sü­let ber­ke­in belül él tovább, mint az egye­sü­let ter­mé­szet­já­ró szak­osz­tá­lya. A ter­mé­szet­já­rás nap­ja­ink­ban rene­szán­szát éli, ennek elle­né­re a váci­ak nem ost­ro­mol­ják a Naszály csú­csát, és a Bör­zsöny is inkább a fővá­ro­si­ak­kal van tele hét­vé­gen­te. Ezen is sze­ret­nénk vál­toz­tat­ni a Remény­ség­gel, ugyan­is a turis­ta­utak kar­ban­tar­tá­sa mel­lett leg­in­kább tel­je­sít­mény­tú­rák, veze­tett túrák szer­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zunk, amely­re várunk sze­re­tet­tel min­den váci és Vác kör­nyé­ki túrázót!

– Véget érhet a Haza­já­ró útja? Med­dig tart a műsor?
– 2020 szep­tem­be­ré­ig 277 fil­münk került adás­ba a köz­mé­dia csa­tor­ná­in, és 110 van hát­ra, ami még 5 éva­dot jelent. De aho­gyan fogal­maz­ni szok­tunk, a Haza­já­ró útja vég­te­len; ha a film véget is ér egy­szer, mi meg­ta­lál­juk a mód­ját annak, hogy tovább gene­rál­juk a kár­pá­ti turiz­must. Erre szol­gál a már emlí­tett Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let, amely a műsor szel­le­mé­ben igyek­szik segí­te­ni az útnak indulókat.

For­rás: vacon​line​.hu / Ribáry Zoltán