Hírek Amerikai hirek Már hét­főn elhagy­hat­ja a kor­há­zat Donald Trump

Már hét­főn elhagy­hat­ja a kor­há­zat Donald Trump

Donald Trump ame­ri­kai elnök egy­re job­ban van, és már hét­főn kien­ged­he­tik a kór­ház­ból – jelen­tet­te be vasár­nap Washing­ton­ban az őt keze­lő orvoscsoport.

A dok­to­rok elmond­ták, hogy az elnök élet­je­lei sta­bi­lak, pén­tek reg­gel óta nincs láza, a vér­oxi­gén­szint­je 98 szá­za­lé­kos. Beszá­mol­tak arról is, hogy ami­óta meg­be­te­ge­dett, Trump­nak két alka­lom­mal esett a vér­oxi­gén­szint­je, az egyik ilyen pén­tek reg­gel volt, ami­kor a test­hő­mér­sék­le­te is magas volt, és akkor kapott oxigént.

A 74 éves Trum­pot tovább­ra is rem­de­si­vir­rel keze­lik, emel­lett szte­ro­id ható­anya­gú dexa­met­azont is kap – tudat­ta Sean Dooley.

„Ma jó érzi magát, fel­kelt, és sokat moz­gott” – mond­ta az elnök­ről a csa­pat egy másik tag­ja, Bri­an Gari­bal­di. „Az a cél, hogy egyen, igyon, minél töb­bet legyen kint az ágy­ból, hogy mozog­jon és job­ban érez­ze magát” – tet­te hoz­zá az orvos. „Bízunk abban, hogy akár hét­főn elhagy­hat­ja a kór­há­zat, és a keze­lés a Fehér Ház­ban feje­ződ­het be” – fog­lalt állást Garibaldi.

Trump pén­tek haj­nal­ban jelen­tet­te be, hogy pozi­tív lett a koro­na­ví­rus-teszt­je, majd nem sok­kal később elő­vi­gyá­za­tos­ság­ra hivat­koz­va kór­ház­ba vonult.

For­rás: Demokrata