Hírek Magyarországi hírek Már fél­mil­lió ember szü­lő­föl­dön mara­dá­sát segí­tet­te a Hun­gary Helps Program

Már fél­mil­lió ember szü­lő­föl­dön mara­dá­sát segí­tet­te a Hun­gary Helps Program

A magyar kor­mány huma­ni­tá­ri­us segít­ség­nyúj­tá­si prog­ram­ja, a négy évvel ezelőtt indult Hun­gary Helps Prog­ram mér­föld­kő­höz érke­zett. Immár több mint ötszáz­ezer vál­ság­öve­zet­ben élő ember szü­lő­föl­dön mara­dá­sát segí­tet­te elő. Ezt a Minisz­ter­el­nök­ség üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­ká­ra jelen­tet­te be a Kenya fővá­ro­sá­nak nyo­mor­ne­gye­dé­ben talál­ha­tó Mun­kás Szent József Ott­hon magyar támo­ga­tás­sal fel­épült szak­kép­ző épü­le­té­nek átadá­si ünnepségén.

Azbej Tris­tan Face­boo­kon meg­osz­tott vide­ó­já­ban ismer­tet­te, hogy Kenya jelen­leg az egyik leg­fon­to­sabb mig­rá­ci­ós tran­zit­or­szág Afri­ká­ban, ahol a lakos­ság jelen­tős része euró­pai szem­mel elkép­zel­he­tet­len nyo­mor­ban él. A radi­ká­lis isz­lam­is­ta fegy­ve­res cso­por­tok, mint az Al-Sha­ba­ab meg­erő­söd­tek emi­att pedig a keresz­tény közös­sé­gek sok terü­le­ten üldö­zés­sel néz­nek szembe.

A Hun­gary Helps Prog­ram egy­idő­ben ötszáz kilá­tás­ta­lan körül­mény között élő kenyai fia­tal kép­zé­sé­vel segí­ti a tár­sa­dal­mi fel­zár­kóz­ta­tá­su­kat. Ez iga­zol­ja a magyar huma­ni­tá­ri­us és mig­rá­ci­ós modell ered­mé­nyes­sé­gét is. A pro­jekt az utób­bi négy évben közel 50 ország­ban több mint 170 pro­jekt­tel támo­gat­ta a rászo­ru­ló közös­sé­ge­ket. Alap­el­vük, hogy a segít­sé­get kell oda­vin­ni, ahol a baj van, nem pedig a baj­ba­ju­tot­ta­kat útnak indí­ta­ni Euró­pa irányába.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

For­rás: vasar​nap​.hu