Hírek Külföldi hirek Már 130 ország vál­lal­ta a glo­bá­lis mini­mum­adó bevezetését

Már 130 ország vál­lal­ta a glo­bá­lis mini­mum­adó bevezetését

Száz­har­minc ország, köz­tük Kína és India is bele­ment, hogy ezen­túl egy­sé­ges, 15 szá­za­lé­kos tár­sa­sá­gi adót rója­nak a vál­la­la­ti szek­tor­ra, Magyar­or­szág és Íror­szág azon­ban kimaradtak.

130 ország tiszt­vi­se­lői egyez­tek bele a glo­bá­lis adó­rend­szer átala­kí­tá­sá­ba annak érde­ké­ben, hogy a nagy­vál­la­la­tok „mél­tá­nyos részt fizes­se­nek”, bár­hol is működ­je­nek. Az OECD csü­tör­tö­kön közöl­te, hogy a részt­ve­vők támo­gat­ták a java­solt, leg­alább 15% ‑os tár­sa­sá­gi adó mértékét.Janet Yel­len, az Egye­sült Álla­mok pénz­ügy­mi­nisz­te­re sze­rint „ez a gaz­da­sá­gi dip­lo­má­cia tör­té­nel­mi napja.”

A nagy tech­no­ló­gi­ai cégek­re kive­tett adó súr­ló­dá­sok for­rá­sa volt az Egye­sült Álla­mok és más orszá­gok között

A Gaz­da­sá­gi Együtt­mű­kö­dé­si és Fej­lesz­té­si Szer­ve­zet (OECD) kije­len­tet­te, hogy a ter­vek sze­rint mint­egy évi 150 mil­li­árd dol­lár  adó­be­vé­telt ered­mé­nyez­het as mos­ta­ni dön­tés. A pári­zsi szék­he­lyű szer­ve­zet ugyan­ak­kor meg­erő­sí­tet­te, hogy­Ír­or­szág és Magyar­or­szág – mind­ket­ten ala­csony tár­sa­sá­gi adók­kal ren­del­ke­ző orszá­gok – nem csat­la­koz­tak az egyezményhez.

Vala­mennyi G20-ország, így az Egye­sült Álla­mok, az Egye­sült Király­ság, Kína és Fran­cia­or­szág is támo­gat­ta a megállapodást

A részt vevő kor­má­nyok vár­ha­tó­an most fog­ják elfo­gad­ni a szük­sé­ges tör­vé­nye­ket, bár a rész­le­tek, pél­dá­ul az egyes ipar­ágak eset­le­ges men­tes­sé­gei még tár­gya­lás előtt állnak.

„A rész­le­tes vég­re­haj­tá­si ter­vet a fenn­ma­ra­dó kér­dé­sek­kel együtt 2021 októ­be­ré­ig vég­le­ge­sí­tik” – áll a köz­le­mény­ben, ame­lyet a tár­gya­lá­so­kon részt vevő 139 ország jog­ha­tó­sá­gai közül 130 írt alá. Az orszá­gok új sza­bá­lyo­kat is alá­ír­tak arról, hogy hol adóz­nak a leg­na­gyobb mul­ti­na­ci­o­ná­lis vállalatok.A több mint 100 mil­li­árd dol­lá­ros nye­re­ség adóz­ta­tá­si joga azok­ba az orszá­gok­ba tere­lő­dik át, ahol nye­re­ség kelet­ke­zik, ahe­lyett, hogy a vál­lal­ko­zás szék­he­lyé­re foly­na be. 

„Egyet­len nem­zet sem nyer­te meg ezt a versenyt”

Az ame­ri­kai pénz­ügy­mi­nisz­ter, Janet Yel­len elmond­ta, hogy a meg­ál­la­po­dás jel arra néz­ve, hogy az adó­kul­csok­kal kap­cso­la­tos ver­seny immá­ron véget ér. Évti­ze­dek óta az Egye­sült Álla­mok egy önpusz­tí­tó nem­zet­kö­zi adó­ver­seny­ben vett részt, és csak azért csök­ken­tet­te a tár­sa­sá­gi adó mér­té­két, hogy más nem­ze­tek vála­szul csök­kent­sék az övékét.

Az ered­mény egy vég­ső­kig kiéle­tett glo­bá­lis ver­seny lett: Ki tud­ja tovább és gyor­sab­ban csök­ken­te­ni vál­la­la­ti adó-árfo­lya­mát?” 

A Biden-admi­niszt­rá­ció ezért nem­zet­kö­zi meg­ál­la­po­dást szor­gal­ma­zott, miköz­ben bel­föl­dön az adók eme­lé­sé­re törek­szik, így az ame­ri­kai tár­sa­sá­gi adó mér­té­ke is 21% ‑ról 28% ‑ra növekszik.

A hírt más orszá­gok pénz­ügy­mi­nisz­te­rei is öröm­mel fogadták

Rishi Sunak brit pénz­ügy­mi­nisz­ter fel­idéz­te a múlt hónap lon­do­ni G7-tár­gya­lá­sa­it, ahol a gaz­dag nem­ze­tek meg­ál­la­pod­tak az adó­el­ke­rü­lés elle­ni harcban:

Olyan tör­té­nel­mi meg­ál­la­po­dást értünk el, amely­nek értel­mé­ben a leg­na­gyobb mul­ti­na­ci­o­ná­lis tech­no­ló­gi­ai óri­á­sok a meg­fe­le­lő adót fize­tik a meg­fe­le­lő országokban.”

„Öröm­mel látom, hogy ez a len­dü­let foly­ta­tó­dott, és üdvöz­löm az OECD mai beje­len­té­sét. Várom, hogy a követ­ke­ző hóna­pok­ban foly­tas­sák a tár­gya­lá­so­kat glo­bá­lis part­ne­re­ink­kel annak érde­ké­ben, hogy októ­ber­ben vég­le­ge­sít­hes­sék a rész­le­te­ket” – mondta.

Bru­no Le Maire fran­cia pénz­ügy­mi­nisz­ter egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón „az évszá­zad leg­fon­to­sabb nem­zet­kö­zi adó­egyez­mé­nyé­nek” minő­sí­tet­te a megállapodást. 

Olaf Scholz német pénz­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön kije­len­tet­te, hogy bár a rész­le­tek még kidol­go­zás­ra szo­rul­nak,a meg­ál­la­po­dás óri­á­si hala­dást jelent, és lehe­tő­vé teszi a részt­ve­vő orszá­gok szá­má­ra, hogy növel­jék az olyan fon­tos pri­o­ri­tá­sok­ra for­dí­tott kiadá­so­kat, mint az inf­ra­struk­tú­ra és az éghaj­lat­vál­to­zás elle­ni küzdelem.”

For­rás: Man​di​ner​.hu