Hírek Amerikai hirek Magya­rul szólt be Soros György­nek az ame­ri­kai műsor­ve­ze­tő (Videó)

Magya­rul szólt be Soros György­nek az ame­ri­kai műsor­ve­ze­tő (Videó)

„Gye­re ide Los Ange­les­be és mond­jad el ezt azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik elvesz­tet­ték fia­i­kat, lánya­i­kat, apju­kat, any­ju­kat!” – hang­zott el a Fox News-on.

Ste­ve Hil­ton a Fox News műsor­ve­ze­tő­je magya­rul szólt be Soros György­nek a csa­tor­na Next Revo­lu­ti­on című műso­rá­ban – vet­te ész­re a hira​do​.hu. ott kez­dő­dött a tör­té­net, hogy a mil­li­ár­dos ország­szer­te komoly össze­gek­kel támo­gat­ja a libe­rá­lis néze­te­ket val­ló és az elkö­ve­tők minél gyor­sabb sza­ba­don bocsá­tá­sát a zász­la­juk­ra tűző ügyé­szek meg­vá­lasz­tá­sát. 

A magyar szár­ma­zá­sú Ste­ve Hil­ton azután fog­lal­ko­zott a témá­val, hogy a közel­múlt­ban Soros György egy a Wall Street Jour­nal­ban meg­je­lent cikk­ben írt arról, hogy miért támo­gat­ja az álta­la egy­sze­rű­en csak „refor­mer­nek” neve­zett ügyészeket.

Ahe­lyett, hogy cik­ke­ket íro­gat­nál a mil­li­ár­dos erő­död biz­ton­sá­gá­ból, figyelj oda arra, amit magyar­ként mon­dok egy másik magyarnak”

– fogal­ma­zott a Fox News műsor­ve­ze­tő­je, majd magya­rul foly­tat­ta: „Gye­re ide Los Ange­les­be és mond­jad el ezt azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik elvesz­tet­ték fia­i­kat, lánya­i­kat, apju­kat, any­ju­kat!”.

A műsor vonat­ko­zó részét 1:03-tól néz­he­ti vissza:

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu