Hírek Elszakított területi hirek Magya­rul is fel­ira­toz­ni fog­nak bizo­nyos emlék­mű­ve­ket Romániában

Magya­rul is fel­ira­toz­ni fog­nak bizo­nyos emlék­mű­ve­ket Romániában

Meg­sza­vaz­ta ked­den a román par­la­ment alsó­há­za is azt a jog­sza­bályt, amely elő­ír­ja, hogy a magyar nem­ze­ti kisebb­ség­hez kap­cso­ló­dó emlék­mű­ve­ket köte­le­ző­en magyar nyel­ven is fel­ira­toz­ni kell.

A jog­sza­bályt 277-en támo­gat­ták 9 tar­tóz­ko­dás mel­lett a 329 tagú kép­vi­se­lő­ház jelen lévő kép­vi­se­lői közül, ellen­sza­va­zat nem volt. Tavaly szep­tem­ber­ben a sze­ná­tus is elfo­gad­ta, így már csak az állam­el­nök­nek kell alá­ír­nia, hogy hatály­ba léphessen.

A magyar emlék­mű­vek fel­ira­to­zá­sá­ra vonat­ko­zó tör­vény­mó­do­sí­tást Sza­bó Ödön, a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) kép­vi­se­lő­je ter­jesz­tet­te be, aki az RMDSZ hír­le­ve­le sze­rint elmondta:

ezzel meg­te­rem­tet­ték azt a lehe­tő­sé­get, hogy a magyar vonat­ko­zá­sú emlék­mű­vek­nek nem­csak a több­sé­gük­ben magya­rok által lakott tele­pü­lé­se­ken, hanem a szór­vány­ban is, ahol a magya­rok szám­ará­nya nem éri el a 20 szá­za­lé­kot, magyar nyel­vű fel­ira­ta is legyen.hir­de­tés

A még hatá­lyos tör­vé­nyes elő­írá­sok sze­rint a köz­igaz­ga­tá­si egy­sé­gek­nek min­den enge­dé­lyez­te­tés­sel a kul­tu­rá­lis minisz­té­ri­um­hoz kel­lett for­dul­ni­uk, a ked­den meg­sza­va­zott tör­vény­mó­do­sí­tás­sal viszont lehe­tő­ség lesz arra, hogy amennyi­ben nem műem­lék­ről van szó, mind­ezt helyi szin­ten intézzék.

Sza­bó Ödön hoz­zá­tet­te, hogy két fő szem­pon­tot vet­tek figye­lem­be: csök­ken­te­ni akar­ták a bürok­rá­ci­át a köz­té­ri alko­tá­sok enge­dé­lyez­te­té­se terén, illet­ve biz­to­sí­ta­ni akar­ták az emlék­mű­vek magyar fel­ira­tát min­den tele­pü­lé­sen, ahol azok a magyar közös­ség­hez kötődnek.

For­rás: MTI/vasarnap.hu