Hírek Elszakított területi hirek Magyar­sá­guk fel­vál­la­lá­sá­ra buz­dí­tott Potá­pi Árpád János

Magyar­sá­guk fel­vál­la­lá­sá­ra buz­dí­tott Potá­pi Árpád János

Magyar­sá­guk vál­la­lá­sát kér­te a fel­vi­dé­ki, illet­ve szlo­vá­ki­ai magya­rok­tól a 2021-es szlo­vá­ki­ai nép­szám­lá­lá­son a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szerdán. 

A közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tett vide­ó­üze­ne­té­ben Potá­pi Árpád János úgy fogal­ma­zott: a ma kér­dé­se, hogy „szeretnénk‑e, hogy legyen magyar jövő a Fel­vi­dé­ken; szeretnénk‑e, hogy a gyer­me­ke­ink és az uno­ká­ink is magya­rul tanul­has­sa­nak, magya­rul nője­nek fel, s majd magyar­ként éljék meg a min­den­nap­ja­i­kat Szlovákiában”.

Ha ezek­re a kér­dé­sek­re igen a vála­szuk, akkor kéri és buz­dít­ja az otta­ni magya­ro­kat, hogy vegye­nek részt a nép­szám­lá­lá­son és mind­két kér­dés­nél, az anya­nyelv­nél és a nem­ze­ti­ség­nél is a magyart jelöl­jék meg válasz­ként – mond­ta. „Ma nem har­col­nunk kell a magyar­sá­gun­kért, hanem egy­sze­rű­en csak részt kell ven­nünk a nép­szám­lá­lá­son” – tet­te hozzá.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu