Hírek Magyarországi hírek Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet: Visel­nünk kell a keresz­tün­ket + Videó

Magyar­ság­ku­ta­tó Inté­zet: Visel­nünk kell a keresz­tün­ket + Videó

Az ezer­éves magyar álla­mi­ság külön­le­ges aján­dé­ka a sors­nak, ami min­den gene­rá­ci­ót megtalálhat.

Szent Ist­ván úgy gon­dol­ta, hogy ez az ország, ez a kul­tú­ra: hata­lom, és a magyar nem­zet érde­mes arra, hogy mini­mum ezer évig erős hazát alkos­son – hang­sú­lyoz­ta augusz­tus 20‑i ünne­pi köszön­tő­jé­ben inté­ze­tünk főigaz­ga­tó­ja. Hor­váth-Lugossy Gábor kiemel­te: az ezer éves álla­mi­ság néha kereszt­té válik, amit min­den gene­rá­ci­ó­nak visel­nie kell.

A tel­jes ünne­pi beszé­det az aláb­bi vide­ó­ban néz­he­tik meg:

For­rás: Magyar Nemzet