Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág­tól távol, diasz­pó­rá­ban élő magyar fia­ta­lok­nak indul ösztöndíjprogram

Magyar­or­szág­tól távol, diasz­pó­rá­ban élő magyar fia­ta­lok­nak indul ösztöndíjprogram

Szij­jár­tó Péter elmond­ta: az ösz­tön­díj­prog­ram­ban jövő év szep­tem­be­ré­től már akár ezer, a diasz­pó­rá­ban élő magyar fia­tal tanul­hat magyar­or­szá­gi egyetemeken.

Szij­jár­tó Péter elmond­ta: az ösz­tön­díj­prog­ram­ban jövő év szep­tem­be­ré­től már akár ezer, a diasz­pó­rá­ban élő magyar fia­tal tanul­hat magyar­or­szá­gi egye­te­me­ken. A prog­ram cél­ja, hogy meg­erő­sít­sék ezek­nek a fia­ta­lok­nak a kötő­dé­sét Magyar­or­szág­hoz, a magyar iden­ti­tás­hoz. A diá­kok alap‑, mes­ter- és dok­to­ri kép­zés­re jelent­kez­het­nek, ame­lyek elvég­zé­se után azt vár­ják el a fia­ta­lok­tól, hogy haza­tér­vén két évig közös­ség­szer­ve­ző mun­kát végez­ze­nek, segít­se­nek a Magyar­or­szág­tól távol élő közös­ség­nek abban, hogy meg­él­je magyar­sá­gát, segít­sék a magyar kul­tú­ra, a magyar nyelv és a magyar iden­ti­tás meg­őr­zé­sét – mond­ta Szij­jár­tó Péter.

A Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram­ra 2021. janu­ár 24-ig lehet jelent­kez­ni, az ösz­tön­dí­ja­sok a 2021/2022-es tan­év­ben kez­dik majd meg tanul­má­nya­i­kat. A jelent­ke­zők 28 magyar­or­szá­gi fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény össze­sen 1300 alap‑, osz­tat­lan, mes­ter- és dok­to­ri kép­zé­se közül válasz­hat­nak, a kép­zé­sek­től füg­gő­en angol vagy magyar nyelven.

A pályá­zók­nak vál­lal­ni­uk kell, hogy a dip­lo­ma­szer­zés után leg­alább két évig közös­sé­gi mun­ká­val segí­tik a helyi magyar diasz­pó­rát, illet­ve, angol nyel­vű kép­zés válasz­tá­sa ese­tén, tanul­má­nya­ik befe­jez­té­vel leg­alább közép­fo­kú nyelv­vizs­gát tesz­nek magyar­ból mint ide­gen nyelv­ből. A prog­ram föld­raj­zi cél­te­rü­le­te: a világ összes orszá­ga, kivé­ve az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai, Szer­bia és Ukraj­na Kár­pát­al­ja megyéje.

Az ösz­tön­díj­ban az a 18. élet­évét betöl­tött fia­tal része­sül­het, aki magyar állam­pol­gár vagy magyar gyö­ke­rei van­nak. Az ösz­tön­díj elnye­ré­sé­hez a pályá­zó­nak sike­res fel­vé­te­li vizs­gát kell ten­nie a kivá­lasz­tott fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény­ben. Továb­bi infor­má­ció a Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösz­tön­díj­prog­ram­ról a www​.dia​spo​ras​cho​lars​hip​.hu olda­lon olvasható.

For­rás: Demokrata