Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág­ra is új harc­cso­por­to­kat tele­pít a NATO

Magyar­or­szág­ra is új harc­cso­por­to­kat tele­pít a NATO

A NATO új harc­cso­por­to­kat tele­pít Bul­gá­ri­á­ba, Magyar­or­szág­ra, Romá­ni­á­ba és Szlo­vá­ki­á­ba, hogy meg­erő­sít­se a szö­vet­ség kele­ti régi­ó­já­nak védel­mét – közöl­te a NATO főtit­ká­ra Brüsszel­ben, a 30 álla­mot tömö­rí­tő, brüssze­li szék­he­lyű észak-atlan­ti szer­ve­zet csü­tör­tök­re ter­ve­zett rend­kí­vü­li csúcs­ta­lál­ko­zó­ját meg­elő­ző­en szerdán.

Jens Stol­ten­berg tájé­koz­ta­tó­ján közöl­te, hogy a NATO a négy új harc­cso­port tele­pí­té­se mel­lett meg­erő­sí­ti a Len­gyel­or­szág­ban és a bal­ti orszá­gok­ban már jelen lévő erőit,

ezzel nyolc­ra emel­ke­dik a nem­zet­kö­zi harc­cso­por­tok szá­ma a szö­vet­ség kele­ti régi­ó­já­nak tel­jes hosszán, a Bal­ti régi­ó­tól a Fekete-tengerig.

Elmond­ta, hogy a szö­vet­ség kele­ti felé­nek meg­erő­sí­té­sé­re a biz­ton­sá­gi kör­nye­zet meg­vál­to­zá­sa miatt van szük­ség. A szá­raz­föl­di, légi és ten­ge­ri harc­cso­por­tok tele­pí­té­se Orosz­or­szág ukraj­nai invá­zi­ó­já­ra adott azon­na­li válasz­in­téz­ke­dést jelent.

Az intéz­ke­dés meg­erő­sí­ti, hogy a szö­vet­ség sza­va­tol­ja min­den tag­or­szá­gá­nak védel­mét és biz­ton­sá­gát bár­mi­lyen fenye­ge­tés­sel szemben

– emel­te ki.

A főtit­kár közöl­te: a NATO-tag­or­szá­gok veze­tői a csúcs­ta­lál­ko­zón meg­erő­sí­tik a szö­vet­ség Kijev­nek nyúj­tott támo­ga­tá­sát és hang­sú­lyoz­zák majd, hogy az ENSZ alap­ok­má­nya alap­ján Ukraj­ná­nak joga van az önvédelemhez.

„Eltö­kélt szán­dé­kunk, hogy min­den tőlünk tel­he­tőt meg­te­gyünk Ukraj­na támo­ga­tá­sá­ra. De fele­lős­sé­günk az is, hogy a hábo­rú ne ter­jed­jen az ukrán hatá­ron túl­ra, és ne vál­jék konf­lik­tus­sá a NATO és Orosz­or­szág között. Ez még több halált és még több pusz­tí­tást okozna”

– fogal­ma­zott a főtit­kár, és hoz­zá­tet­te: a NATO támo­ga­tást nyújt Ukraj­ná­nak, de nem része a konfliktusnak.

Elmond­ta, a tag­ál­la­mi veze­tők a csúcs­ta­lál­ko­zón fog­lal­koz­nak majd Kína sze­re­pé­vel is annak fényé­ben, hogy Peking Moszk­vá­hoz csat­la­koz­va meg­kér­dő­je­lez­te füg­get­len nem­ze­tek jogát arra, hogy meg­vá­lasszák saját biz­ton­sá­gi struk­tú­rá­ju­kat. Kína továb­bá poli­ti­kai támo­ga­tást nyúj­tott Orosz­or­szág­nak töb­bek között valót­lan­sá­gok ter­jesz­té­sé­vel. A szö­vet­sé­ge­sek attól is tar­ta­nak, hogy Kína anya­gi támo­ga­tást nyújt­hat az orosz invá­zi­ó­hoz – közölte.

„Arra szá­mí­tok, hogy a veze­tők fel­szó­lít­ják Kínát, tel­je­sít­se az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csá­nak tag­ja­ként vál­lalt köte­le­zett­sé­ge­it, és tar­tóz­kod­jék az orosz hábo­rús erő­fe­szí­té­sek támogatásától”

– fogal­ma­zott.

Kíná­nak csat­la­koz­nia kell a világ töb­bi részé­hez, és köve­tel­nie kell a hábo­rú azon­na­li befejezését

– tet­te hozzá.

A főtit­kár kér­dés­re vála­szol­va kije­len­tet­te: el kell kerül­ni, hogy Orosz­or­szág ukraj­nai hábo­rú­ja nuk­le­á­ris konf­lik­tus­ba tor­koll­jon Moszk­va és a Nyu­gat között.

„Orosz­or­szág­nak fel kell hagy­nia a veszé­lyes és fele­lőt­len nuk­le­á­ris reto­ri­ká­val. Meg kell érte­nie, hogy soha nem nyer­het meg egy nuk­le­á­ris háborút”

– fogal­ma­zott.

A főtit­kár vége­ze­tül remé­nyét fejez­te ki, hogy a tag­or­szá­gok meg­erő­sí­tik elkö­te­le­zett­sé­gü­ket a védel­mi kiadá­sok foko­zá­sa mel­lett, mert – mint mond­ta -, aho­gyan azt az ukraj­nai hábo­rú is meg­mu­tat­ta, „a békét nem vehet­jük magá­tól értetődőnek”.

Stol­ten­berg közöl­te továb­bá, hogy

Volo­di­mir Zelensz­kij ukrán elnök videó­kap­cso­la­ton keresz­tül részt vesz a csü­tör­tö­ki rend­kí­vü­li NATO-csúcstalálkozón.

For­rás: neo​kohn​.hu