Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág támo­gat­ná a válasz­tás meg­is­mét­lé­sét Fehéroroszországban

Magyar­or­szág támo­gat­ná a válasz­tás meg­is­mét­lé­sét Fehéroroszországban

Szij­jár­tó hét­fő reg­gel tár­gyalt a három bal­ti állam veze­tő­jé­vel, vala­mint a len­gyel minisz­ter­el­nök­kel.A viseg­rá­di össze­fo­gás ere­je és fon­tos­sá­ga most is meg­mu­tat­ko­zik, mi is a len­gyel állás­pon­tot támo­gat­juk Fehér­orosz­or­szág esetében

– közöl­te Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter hét­fői Facebook-bejegyzésében.

Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő szom­ba­ton azt mond­ta, hogy Fehér­orosz­or­szág­ban – nem­zet­kö­zi meg­fi­gye­lők rész­vé­te­lé­vel – meg kell ismé­tel­ni az elnökválasztást.

Szij­jár­tó Péter azt írta: „min­den túl­zás nél­kül égnek a vona­lak minisz­ter­el­nö­ki és kül­ügy­mi­nisz­te­ri szin­ten is a minsz­ki fej­le­mé­nyek kap­csán”.

Emlé­kez­te­tett: hét­fő reg­gel a három bal­ti kül­ügy­mi­nisz­ter­rel, Edgars Rin­ke­vics lett, Urmas Rein­sa­lu észt és Linas Lin­ke­vi­ci­us lit­ván tár­ca­ve­ze­tő­vel beszélt, majd egyez­te­tett Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­kel, aki Mate­usz Mora­wi­ec­ki len­gyel kor­mány­fő­vel tár­gyalt telefonon.

Szij­jár­tó Péter kiemel­te: a viseg­rá­di össze­fo­gás ere­je és fon­tos­sá­ga most is meg­mu­tat­ko­zik, „mi is a len­gyel állás­pon­tot támo­gat­juk”, külö­nös tekin­tet­tel a Fehér­orosz­or­szág­ban élő jelen­tős nagy­sá­gú len­gyel nem­ze­ti közösségre.

 For­rás: 888 / MTI