Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág támo­gat­ja Ukraj­na szu­ve­re­ni­tá­sát és terü­le­ti épségét

Magyar­or­szág támo­gat­ja Ukraj­na szu­ve­re­ni­tá­sát és terü­le­ti épségét

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ked­den tele­fo­non tár­gyalt Volo­di­mir Zelensz­kij ukrán állam­fő­vel az orosz – ukrán konf­lik­tus­ról – tájé­koz­tat­ta az MTI‑t Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nö­ke. A magyar minisz­ter­el­nök a meg­be­szé­lé­sen kifejtette: 

Orbán Viktor: Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét

Magyar­or­szág – szom­széd állam­ként – aggo­da­lom­mal figye­li az ukraj­nai fejleményeket.

Orbán Vik­tor tájé­koz­tat­ta Zelensz­kij elnö­köt arról, hogy Magyar­or­szág a koor­di­nált euró­pai válasz­cse­lek­vés része­se­ként támo­gat­ni fog­ja a hely­zet ren­de­zé­sé­re irá­nyu­ló közös uni­ós erőfeszítéseket. 

– Ennek része­ként a kor­mány folya­ma­to­san egyez­tet nyu­ga­ti szövetségeseivel

– mond­ta a miniszterelnök.

Orbán Vik­tor a tár­gya­lás során biz­to­sí­tot­ta Volo­di­mir Zelensz­kijt arról, hogy Magyar­or­szág aho­gyan eddig, ezután is támo­gat­ja Ukraj­na szu­ve­re­ni­tá­sát és terü­le­ti egységét.

Borí­tó­kép: A Minisz­ter­el­nö­ki Saj­tó­iro­da által köz­re­adott képen Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a nem­zet­biz­ton­sá­gi kabi­net ülé­sén a Kar­me­li­ta kolos­tor­ban 2022. feb­ru­ár 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu