Hírek Sport hirek Magyar­or­szág opció lehet a sem­le­ges hely­szí­nű mérkőzéseknek

Magyar­or­szág opció lehet a sem­le­ges hely­szí­nű mérkőzéseknek

A koro­na­ví­rus-jár­vány hatá­sá­ra néhány mér­kő­zést sem­le­ges hely­szí­nen ren­dez­het­nek a lab­da­rú­gó Nem­ze­tek Ligájában

A Reu­ters brit hír­ügy­nök­ség érte­sü­lé­sei sze­rint az eset­le­ges hely­szín­vál­to­zá­sok­ról a Baj­no­kok Ligá­ja jövő vasár­na­pi finá­lé­ja előtt hatá­roz az euró­pai szö­vet­ség (UEFA). A dön­tés­nél figye­lem­be veszik, hogy Euró­pa-szer­te hogyan áll a vírus­hely­zet és milyen óvin­téz­ke­dé­sek van­nak élet­ben, mivel sze­ret­nék elke­rül­ni, hogy az utol­só pil­la­na­tok­ban kell­jen töröl­ni a talál­ko­zó­kat. Az UEFA a múlt héten kije­len­tet­te: szo­ros együtt­mű­kö­dés­re szá­mít a válo­ga­tot­tak­kal a nehéz hely­zet­ben, ami­kor a sem­le­ges hely­szí­nen tör­té­nő meccs­ren­de­zést sem sza­bad kizár­ni a lehe­tő­sé­gek közül.

Az UEFA jelen­le­gi szán­dé­kai sze­rint vala­mennyi talál­ko­zót zárt kapuk mögött ren­dez­nék, ám néhány ország részé­ről – ahol a jár­vány­ügyi hely­zet ked­ve­zőbb – fel­ve­tő­dött az igény, hogy ha kor­lá­to­zá­sok­kal is, de enged­hes­se­nek be szur­ko­ló­kat. Magyar­or­szág mel­lett Len­gyel­or­szág­ban enge­dé­lye­zett a druk­ke­rek belé­pé­se a fut­ball­sta­di­o­nok­ba és Fran­cia­or­szág­ban, vala­mint Svájc­ban is ren­dez­tek már néhány talál­ko­zót kor­lá­to­zott nézőszámmal.

Nehe­zí­ti az UEFA hely­ze­tét, hogy miköz­ben a 2019/20-as euró­pai kupa­idény záró tor­nái zaj­la­nak – a Baj­no­kok Ligá­ja Por­tu­gá­li­á­ban, az Euró­pa-liga Német­or­szág­ban ér véget -, addig pár­hu­za­mo­san el kel­lett kez­de­ni ezen soro­za­tok elő­se­lej­te­ző­it a követ­ke­ző sze­zon­ra. Így a jár­vány miat­ti továb­bi csú­szás jelen­tős hatást gya­ko­rol­hat­na a ver­seny­nap­tár­ra, ennek jegyé­ben dőlt el játék nél­kül a BL elő­se­lej­te­ző­jé­nek dön­tő­je, azt köve­tő­en, hogy a koszo­vói FK Dri­ta két játé­ko­sa is pozi­tív koro­na­ví­rus-tesz­tet pro­du­kált az ír Lin­field elle­ni meccs előtt.

Görög­or­szág, Cip­rus és Len­gyel­or­szág mel­lett Magyar­or­szág is aján­la­tot tett sem­le­ges hely­szí­nű ren­de­zés­re az UEFA égi­sze alá tar­to­zó tét­mér­kő­zé­sek­re, amennyi­ben a világ­jár­vány miatt azok­ra az ere­de­ti hely­szí­nen nem kerül­het sor.

A Nem­ze­tek Ligá­ja első két for­du­ló­ját szep­tem­ber 3. és 8. között ren­de­zik a kon­ti­nens vala­mennyi nem­ze­ti csa­pa­tá­nak rész­vé­te­lé­vel – a magyar válo­ga­tott 3‑án a törö­kök ellen ide­gen­ben, 6‑án az oro­szok ellen hazai pályán játszik.

 For­rás: MTI,sporthataroknelkul.hu / Tőkés Máté