Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág meg­vé­tóz­za az uni­ós büdzsét és a hely­re­ál­lí­tá­si alapot

Magyar­or­szág meg­vé­tóz­za az uni­ós büdzsét és a hely­re­ál­lí­tá­si alapot

Levél­ben tájé­koz­tat­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök Ang­e­la Mer­kel német kan­cel­lárt, Ursu­la von der Leyent, az Euró­pai Bizott­ság elnö­két és Charles Michelt, az Euró­pai Tanács elnö­két arról, hogy a magyar kor­mány meg­vé­tóz­za az EU hét­éves költ­ség­ve­té­sé­vel és a hely­re­ál­lí­tá­si alap­pal kap­cso­la­tos jog­al­ko­tást – közöl­te Hava­si Ber­ta­lan, a minisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nö­ke hét­fő délután.

„Éppen most infor­mál­tak a leg­újabb fej­le­mé­nyek­ről az MFF/N­GEU-cso­mag (a több­éves pénz­ügyi keret és a Next Gene­ra­ti­on EU hely­re­ál­lí­tá­si esz­köz) vég­re­haj­tá­sá­nak hely­ze­tét ille­tő­en” – írta Orbán Viktor.

Leve­lé­ben a minisz­ter­el­nök meg­erő­sí­tet­te, hogy a „sem­mi­ről sincs meg­ál­la­po­dás, amed­dig nincs meg­ál­la­po­dás min­den­ről” elv­vel össz­hang­ban Magyar­or­szág kor­má­nya az MFF/NGEU jog­al­ko­tá­si cso­mag vala­mennyi ele­me elle­né­ben fog sza­vaz­ni, bele­ért­ve azok meg­vé­tó­zá­sát, melyek egy­han­gú­sá­got igé­nyel­nek, így az MFF-ren­de­le­tet és a saját for­rá­sok­ról szó­ló hatá­ro­za­tot is.

Hava­si Ber­ta­lan emlé­kez­te­tett: Orbán Vik­tor már koráb­ban is fel­hív­ta a figyel­met arra, veszé­lyez­te­ti a tag­ál­la­mok közöt­ti bizal­mat, emel­lett Magyar­or­szág érde­ke­it, ha a követ­ke­ző hét­éves költ­ség­ve­tést, illet­ve a rend­kí­vü­li hely­re­ál­lí­tá­si cso­ma­got olyan fel­té­te­lek­hez köt­nék, ame­lyek pon­to­san nem hatá­roz­zák meg, hogy mi a vélt jog­sér­tés, és önké­nye­sen vezet­het­nek poli­ti­kai ala­pú költ­ség­ve­té­si szank­ci­ó­hoz ket­tős mér­ce alkalmazásával.

Magyar­or­szág szá­má­ra alap­ve­tő­ek a közös érté­kek, bele­ért­ve a jog­ál­la­mi­sá­got, ezek érvé­nye­sü­lé­sét és alkal­ma­zá­sát a magyar embe­rek­nek kell meg­ítél­ni­ük, akik erre ugyan­úgy képe­sek, mint bár­mely más euró­pai nép.

For­rás: Magyar Hírlap