Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág és Euró­pa szá­má­ra sors­kér­dés, hogy Egyip­tom meg tud­ja véde­ni a határait

Magyar­or­szág és Euró­pa szá­má­ra sors­kér­dés, hogy Egyip­tom meg tud­ja véde­ni a határait

A minisz­ter­el­nök az egyip­to­mi állam­fő­vel egyez­te­tett szer­dán Budapesten.

Sors­kér­dés Magyar­or­szág és Euró­pa szá­má­ra, hogy Egyip­tom meg tud­ja véde­ni a szá­raz­föl­di és a ten­ge­ri hatá­ra­it is – mond­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök, miu­tán az egyip­to­mi állam­fő­vel egyez­te­tett szer­dán Budapesten.

s

A kor­mány­fő az Abdel-Fattáh esz-Szí­szi egyip­to­mi elnök­kel közö­sen tar­tott saj­tó­nyi­lat­ko­za­tá­ban kiemel­te: “Ber­lin biz­ton­sá­ga nem a ber­li­ni kül­vá­ro­sok­nál kez­dő­dik. Párizs biz­ton­sá­ga nem a fran­cia-német határ­nál kez­dő­dik. Brüsszel biz­ton­sá­ga nem a brüssze­li kül­vá­ro­sok­nál kez­dő­dik, hanem a szerb-magyar határ­nál kez­dő­dik, és egy tágabb össze­füg­gés­ben ott kez­dő­dik” Egyip­tom­nál, az ország szá­raz­föl­di és ten­ge­ri hatá­ra­i­nál. “Csak a leg­na­gyobb elis­me­rés­sel tudunk szól­ni arról, hogy 2016 óta mig­rán­so­kat szál­lí­tó hajó nem tudott kifut­ni egyip­to­mi terü­let­ről, ami nagy hoz­zá­já­ru­lás a mi és egész Euró­pa biz­ton­sá­gá­hoz” – jelen­tet­te ki.

Hang­sú­lyoz­ta: a két ország között nin­cse­nek vitás ügyek, és mind­ket­ten kere­sik az együtt­mű­kö­dés elmé­lyí­té­sé­nek lehe­tő­sé­gét.
A minisz­ter­el­nök meg­kö­szön­te az egyip­to­mi állam­fő­nek, hogy fel­aján­lot­ta a magyar gaz­da­ság sze­rep­lő­i­nek a rész­vé­telt az egyip­to­mi gaz­da­ság fejlesztésében.

For­rás: MTI / min​den​szo​.hu