Hírek Magyarországi hírek Magyar­or­szág első női elnö­ke, Novák Kata­lin átvet­te állam­fői hivatalát

Magyar­or­szág első női elnö­ke, Novák Kata­lin átvet­te állam­fői hivatalát

A magya­rok köz­tár­sa­sá­gi elnö­ke­ként elő­ször szó­lí­tom meg önö­ket. Köszö­nöm a meg­vá­lasz­tá­som­mal kife­je­zett bizal­mat. Ebből a biza­lom­ból első­sor­ban fele­lős­ség fakad. Fele­lős­ség azok iránt, akik támo­gat­nak, hogy ne okoz­zak nekik csa­ló­dást. De fele­lős­ség azok iránt is, akik ma még bizal­mat­la­nok és elutasítók 

Novák Katalin: Azért fogok dolgozni, hogy többen, jobban, szebben éljünk Magyarországon

– fogal­ma­zott Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök a szom­ba­ti beik­ta­tó cere­mó­ni­án, a Kos­suth téren.

A nem­ré­gi­ben meg­vá­lasz­tott állam­fő elmond­ta, a fel­ada­tunk, hogy a XX. szá­zad­hoz képest a XXI. szá­zad­ban jobb, szebb, béké­sebb, gaz­da­gabb, és biz­ton­sá­go­sabb éle­tet teremtsünk. 

– Bár ma süt a nap, és nekünk magya­rok­nak sok okunk van az ünnep­ség­re, a büsz­ke­ség­re és az ünnep­lés­re, egy sötét fel­leg árnyé­kot vet az éle­tünk­re, a hábo­rú – mond­ta. Hoz­zá­tet­te, ez nem egy videó­já­ték, most Ukraj­ná­ban való­di a sebe­sült kato­nák és civi­lek vére, való­di a csa­lá­dok szét­sza­kí­tott­sá­ga, a fegy­ve­rek ropo­gá­sa, való­di a meg­ren­dü­lés, való­di a félelem. 

– Ukraj­na meg­tá­ma­dá­sa egy­szer­re köve­telt azon­na­li és jól átgon­dolt, hosszú távon érvé­nyes vála­szo­kat. Mint kifej­tet­te, az első mene­kül­tek meg­ér­ke­zé­sé­vel, feb­ru­ár 25-én mér­le­ge­lés nél­kül, ösz­tö­nö­sen siet­tünk a segít­sé­gük­re. Azóta 700 ezer mene­kült lépett át a biz­ton­sá­got jelen­tő magyar föld­re. Tanu­lá­si lehe­tő­sé­get kíná­lunk, fede­let, ételt, és mun­kát adunk a csa­lá­dok­nak, ellát­juk a sebesülteket.

Magyar­or­szág ember­ség­ből jeles­re vizs­gá­zott, köszö­net érte mindannyiuknak!

– tet­te hozzá. 

Novák Kata­lin tíz pont­ban fog­lal­ta össze, hogy melyek a magyar nem­zet főbb állás­pont­jai. Ezek között sze­re­pelt, hogy elítél­jük a putyi­ni agresszi­ót, a szov­jet rend­szer vissza­ál­lí­tá­sá­ra örök­re nemet mon­dunk, ahogy a hábo­rú­ra is. Az orosz – ukrán hábo­rú nem a mi hábo­rúnk, de elle­nünk is vív­ják, ezért köve­tel­jük a hábo­rús bűnök kivizs­gá­lá­sát és bün­te­té­sét. Elmond­ta, nem vagyunk sem­le­ge­sek, mi az ártat­lan áldo­za­tok és az igaz­ság olda­lán állunk. Novák Kata­lin azt is fel­so­rol­ta, hogy több­szö­rö­sen meg­har­colt szu­ve­re­ni­tá­sunk­ról sem­mi­lyen körül­mé­nyek között nem mon­dunk le, de támo­gat­juk Ukraj­na csat­la­ko­zá­sát az euró­pai orszá­gok közös­sé­gé­hez. Nem aka­dá­lyoz­zuk szö­vet­sé­ge­se­ink áldo­zat­ho­za­ta­lát, de csak ha mind­ez nem a magya­rok kárá­ra tör­té­nik. A béke­tár­gya­lá­sok foly­ta­tá­sát támo­gat­juk, az Ukraj­ná­ban élő magya­rok joga­i­nak biz­to­sí­tá­sá­hoz ahogy eddig is, úgy tovább­ra is ragaszkodunk.

– Magyar­or­szág az ápri­lis 3‑i válasz­tá­so­kon egy­ér­tel­mű és elvi­tat­ha­tat­lan dön­tést hozott arról, hogy a 12 éve kor­mány­zó poli­ti­kai közös­ség­re bíz­za orszá­gunk irá­nyí­tá­sát a követ­ke­ző négy évben is. Meg­ala­kult az új Ország­gyű­lés, a Ház elnö­ké­nek és min­den kép­vi­se­lő­nek gra­tu­lá­lok, és arra hívom fel őket, hogy becsül­jék meg a nekik adott bizal­mat. Tisz­tel­jék a demok­ra­ti­kus tör­vény­ho­zás fenn­ál­ló alkot­má­nyos kere­te­it, és töre­ked­je­nek a nem­ze­tünk javát szol­gá­ló dön­té­sek meg­ho­za­ta­lá­ra – foly­tat­ta az államfő.

Leszö­gez­te, hogy a nem­zet egy­sé­ge nem a par­la­men­ti pat­kó­ban kez­dő­dik, „de ha mind­nyá­jan elfo­gad­juk, hogy a hata­lom a népé, akkor köte­le­sek vagyunk elfo­gad­ni az embe­rek demok­ra­ti­kus dön­té­se­i­nek követ­kez­mé­nye­it is”.

– A kul­tú­ra nem csak Kodály kórus­mű­vei, a gyi­me­si tán­cok, Mun­ká­csy Ásí­tó ina­sa, Csoó­ri ver­sei. Kul­tú­ra az is, ahogy kiné­zünk, ahogy visel­ke­dünk, ahogy tisz­tel­jük hagyo­má­nya­in­kat, és ahogy egy­más­hoz szó­lunk. Köte­le­ző­nek érzem, hogy ebben köve­ten­dő pél­da lehes­sek – mondta.

A koráb­bi csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li minisz­ter kitért rá: „nem­ze­tem és hazám irán­ti elkö­te­le­zett­sé­gem nem vál­to­zik. Fel­ada­tom meg­ta­lál­ni azt a mély­sé­get és magas­sá­got, ahol a magya­rok­nak magá­tól érte­tő­dő össze­tar­to­zá­sa van. Az élet­nek azo­kat a dol­ga­it kere­sem és muta­tom majd meg, ame­lyek túl van­nak a párt­po­li­ti­ka ter­mé­sze­tes szem­ben­ál­lá­sán. Köte­les­sé­gem­nek érzem meg­ér­te­ni a külön­bö­ző állás­pon­to­kat ala­kí­tó érve­ket, és segí­te­ni elfo­gad­tat­ni a több­ség dön­té­sét a véle­mé­nyük­kel alul­ma­ra­dók­kal is.”

Novák Kata­lin leszögezte: 

a szu­ve­re­ni­tás böl­cső­je a csa­lád. A nem­zet egy­sé­ge is a csa­lád­ban kezdődik.

– Közös a tör­té­ne­tünk. Ismer­jük egy­mást. Össze­tar­to­zunk. Képes­nek kell len­nünk meg­ta­pasz­tal­ni, meg­ér­te­ni, sőt gaz­da­gí­ta­ni, ami közös – jelen­tet­te ki.

– Köz­tár­sa­sá­gi elnök­ként abban fogom erő­sí­te­ni a magya­ro­kat, ami sze­mé­lyes meg­győ­ző­dé­sem­ből fakad. A keresz­tény­sé­gen nyug­vó érték­rend­ben, az élet tovább­adá­sá­nak, a gyer­me­kek sze­re­tet­ben való neve­lé­sé­nek báto­rí­tá­sá­ban, a meg­fo­gant embe­ri élet és a csa­lád védel­mé­ben. Egy­más tisz­te­le­té­ben, a gyen­gék báto­rí­tá­sá­ban – mondta.

– Támo­gat­juk a nagy­csa­lá­do­so­kat, a főál­lá­sú­a­kat, dol­go­zunk azon, hogy a fele­lős gyer­mek­vál­la­lás­nak ne legyen aka­dá­lya – sorol­ta a szá­má­ra pri­o­ri­tás­ként kezelt terü­le­te­ket Novák Kata­lin. Mint mond­ta, rá sze­ret­né irá­nyí­ta­ni a figyel­met a tehet­sé­ges fia­ta­lok­ra, segí­te­ni készül a rossz körül­mé­nyek között élőknek. 

Fotó: Mir­kó István

For­rás: magyar​nem​zet​.hu