Hírek Clevelandi hirek Magyar­or­szág Chi­ca­gói főkon­zu­lá­tu­sá­nak értesítője

Magyar­or­szág Chi­ca­gói főkon­zu­lá­tu­sá­nak értesítője

Regiszt­rá­ció

Kül­föl­di lak­cí­mes magyar állam­pol­gár (szür­ke formanyomtatvány):

Regiszt­rá­ci­ós határ­idő: magyar idő sze­rint 2024. május 15. 16 órá­ig.

10 évig érvé­nyes, de amennyi­ben koráb­ban már sza­va­zott tovább­ra is érvé­nyes a regisztrációja.

Kér­jük akkor is regiszt­rál­jon, ha az elmúlt 10 évben, vagy a leg­utób­bi válasz­tás óta vál­to­zott a címe, vagy más­ho­va kéri a szavazólapot.

Magyar lak­cí­mes magyar állam­pol­gár (kék formanyomtatvány):

Regiszt­rá­ci­ós határ­idő: magyar idő sze­rint 2024. május 31. 16 óráig.

Min­den válasz­tá­son újra kell kér­ni a kül­kép­vi­se­le­ten való szavazást.

Sza­va­zás

Kül­föl­di lak­cí­mes magyar állampolgár:

A levél­sza­va­za­tok vár­ha­tó érke­zé­se 2024. május 25. és júni­us 2. között esedékes.

A sza­va­zá­si levél­cso­ma­got a kül­kép­vi­se­le­ten 2024. május 25-től a kül­kép­vi­se­le­ti sza­va­zás lezá­rá­sá­ig (2024. júni­us 8. 19 óra) lehet leadni.

Az érvé­nyes levél­sza­va­zás folyamata:

-             Tölt­se ki a szavazólapot

-             Helyez­ze a kis borí­ték­ba és zár­ja le azt

-             Magyar okmá­nyok sze­rint tölt­se ki az azo­no­sí­tó nyilatkozatot

-             A kis borí­té­kot és az azo­no­sí­tó nyi­lat­ko­za­tot helyez­ze el a nagy borítékba

Vide­ós segít­ség a sza­va­zás­hoz: https://​you​tu​.be/​5​b​B​u​3​l​v​5​5​X​Q​?​s​i​=​L​w​b​s​t​c​r​K​F​q​x​3​a​8d5

Egy sze­mély több másik sze­mély levél­sza­va­za­tát is lead­hat­ja. Pél­dá­ul a csa­lá­dok­ban, vagy közös­sé­gek­ben elég ha egy sze­mély jön el és elhoz­za a levél­bo­rí­té­ko­kat a főkon­zu­lá­tus­ra / nagykövetségre. 

A sza­va­za­ti borí­ték­ját el is küld­he­ti a főkon­zu­lá­tus­ra. (303 E Wac­ker Dr. Unit 2050, Chi­ca­go IL 60601)

Magyar lak­cí­mes magyar állampolgár:

Az ame­ri­kai kon­ti­nen­sen 2024. júni­us 8‑án helyi idő sze­rint 6 – 19 óra között lehet sza­vaz­ni a regiszt­rá­ció során válasz­tott főkon­zu­lá­tu­son / nagy­kö­vet­sé­gen személyesen.

A sza­va­zás­ra kér­jük hoz­za magá­val sze­mély azo­no­sí­tó okmányait.

Továb­bi infor­má­ci­ó­kat hama­ro­san a főkon­zu­lá­tus olda­lán lát­hat­nak. Amennyi­ben továb­bi kér­dé­sük van, keres­sék biza­lom­mal főkonzulátusunkat.