Hírek Clevelandi hirek Magyar­or­szág Chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sa kihe­lye­zett kon­zu­li napo­kat tart városunkban

Magyar­or­szág Chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sa kihe­lye­zett kon­zu­li napo­kat tart városunkban

Magyar­or­szág Chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sa 2023. novem­ber 7−8−9 ‑én kihe­lye­zett kon­zu­li napo­kat tart Ohio állam­ban, Cleve­land városában.


Hely­szín: First Hun­ga­ri­an Refor­med Church
Cím: 14530 Ale­xan­der Road, Wal­ton Hills, OH 44146


Az idő­pont­fog­la­lás a consulate.​chi@​mfa.​gov.​hu email címen lehet­sé­ges 2023. októ­ber 10-től.


Az ügy­in­té­zés­hez elő­ze­tes idő­pont fog­la­lá­sa köte­le­ző.
Intéz­he­tő ügy­tí­pu­sok:
· útle­vél
· sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vány
· lak­cím ügy­in­té­zés
· ügy­fél­ka­pu,- és 3NY nyi­tá­sa
· anya­köny­ve­zés (szü­le­tés, házas­ság, BÉT, válás, halál)

Tájé­koz­tat­juk továb­bá Tisz­telt Ügy­fe­le­in­ket, hogy egyéb állam­pol­gár­sá­gi és kon­zu­li ügyek­ben is tud­nak az érdek­lő­dők tájé­koz­ta­tást kér­ni.
Jelent­ke­zé­se­kor kér­jük az ügy­in­té­zés meg­könnyí­té­se érde­ké­ben szí­ves­ked­je­nek elkül­de­ni az aláb­bi sze­mé­lyes ada­to­kat emailben:


tele­fon­szám
tel­jes szü­le­té­si név
tel­jes házas név (amennyi­ben van)
szü­le­té­si hely (ország és város)
szü­le­té­si idő
any­ja leány­ko­ri neve
sze­mély­azo­no­sí­tó szám (lak­cím­kár­tyán talál­ha­tó)
útle­vél pon­tos lejá­ra­ti ide­je
 
Útlevél/Személyazonosító iga­zol­vány igény­lés ese­tén fény­ké­pet és ujj­nyo­ma­tot a hely­szí­nen készí­tünk, így nem szük­sé­ges iga­zol­vány­ké­pet hoz­ni, csak 6 év alat­ti gyer­me­kek esetén.


Tájé­koz­tat­juk Önö­ket, hogy ügy­fe­len­ként 17 USD kiszál­lá­si költ­ség­ál­ta­lány fel­szá­mí­tá­sa szük­sé­ges füg­get­le­nül a vég­zett szol­gál­ta­tás­tól, vagy azok számától. 

A díja­kat bank­kár­tyán keresz­tül tud­ják meg­fi­zet­ni, kész­pénz és csek­kel tör­té­nő fize­tés­re nincs lehetőség.


Amennyi­ben mód­juk­ban áll, kér­jük, szí­ves­ked­je­nek hoz­ni a szük­sé­ges doku­men­tu­mok­ról az ere­de­ti doku­men­tum mel­lett 1 – 1 darab fény­má­so­la­tot maguk­kal, ezzel rövi­dí­tik és könnyí­tik az ügyintézést.


Nagyon köszön­jük!