Hírek Elszakított területi hirek Magyar­ként indul­ni az állam­fői posz­tért nem hátrány

Magyar­ként indul­ni az állam­fői posz­tért nem hátrány

Magyar nem­ze­ti­sé­gű­ként indul­ni az állam­fői posz­tért Szlo­vá­ki­á­ban nem hát­rány, jelen­tet­te ki For­ró Krisz­ti­án, a Magyar Szö­vet­ség elnö­ke a TASR TV-ben.  Pol­gá­ri jelölt­ként indul, de élve­zi párt­ja támo­ga­tott­sá­gát is. Hoz­zá­tet­te: nem zár­kó­zik el más poli­ti­kai enti­tá­sok eset­le­ges támo­ga­tá­sá­tól sem.

Forró Krisztián

For­ró Krisz­ti­án Fotó: Kato­na Tamás

Elmon­dá­sa sze­rint a párt hosszú ide­je támo­gat­ja a kisebb­sé­gek kul­tu­rá­lis és poli­ti­kai köve­tel­mé­nye­it, vala­mint a terü­let­fej­lesz­tés támo­ga­tá­sát Dél- és Kelet-Szlo­vá­kia területén.

Azok a régi­ók, ahol magya­rok élnek, az ország elfe­le­dett részei. Szlo­vá­kia déli és kele­ti részén keve­sebb a csa­tor­ná­zás is, az inf­ra­struk­tú­ra, a köz­utak és a vas­utak tekin­te­té­ben pedig azt lát­juk, hogy Szlo­vá­ki­á­nak ez a része elma­ra­dot­tabb, mint az észa­ki részek”

– muta­tott rá Forró.

Hoz­zá­tet­te: az állam­fő­vá­lasz­tás első for­du­ló­já­ban a válasz­tás előt­ti viták kere­té­ben lete­he­ti az asz­tal­ra eze­ket a köve­te­lé­se­ket. Amennyi­ben a kisebb­sé­gi jelölt nem jut be a máso­dik for­du­ló­ba, For­ró sze­rint pon­to­san ezek­kel az igé­nyek­kel szem­be­sít­he­ti a két sike­re jelöltet.

Ha nem jutunk be a máso­dik for­du­ló­ba, akkor oda­ál­lunk azok elé a jelöl­tek elé, aki beju­tot­tak, és elmond­juk, hogy van itt egy ilyen közös­ség, amely ilyen ered­mé­nye­ket ért el, és azt sze­ret­nénk, ha ránk és arra a régi­ó­ra, ahol élünk is gondolnának”

– jelen­tet­te ki.

Arra a kér­dés­re, hogy a köz­tár­sa­sá­gi elnök­nek első­sor­ban a kor­mány és a par­la­ment ellen­sú­lyát kell‑e meg­te­rem­te­nie, vagy ezek­kel az intéz­mé­nyek­kel kell‑e együtt­mű­köd­nie, For­ró kije­len­tet­te: a köz­tár­sa­sá­gi elnök­nek igye­kez­nie kell a feszült­sé­get elke­rül­ni, nem pedig kelteni.

Az állam­fő ne feszült­sé­get kelt­sen, hanem éppen ellen­ke­ző­leg, ha kell, össze­fog­jon, integ­rál­jon, leküzd­je a nézeteltéréseket”

– állí­tot­ta.

Mint mond­ta, a Magyar Szö­vet­ség már készül az euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok­ra is. 

„Véle­mé­nyem sze­rint az állam­fő­vá­lasz­tás az euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok­ra is óri­á­si hatás­sal lesz. A jelölt­lis­tánk már készül, feb­ru­ár 24-én lesz az orszá­gos tanács­ülé­sünk ezzel kapcsolatban” 

– tet­te hoz­zá Forró.

For­rás: ma7​.sk