Hírek Elszakított területi hirek Magyar­el­le­nes­ség: Betil­tat­nák a huszá­rok hagyo­mány­őr­ző egye­sü­le­te­it a románok

Magyar­el­le­nes­ség: Betil­tat­nák a huszá­rok hagyo­mány­őr­ző egye­sü­le­te­it a románok

A Kovász­na, Har­gi­ta és Maros Megyei Romá­nok Civil Fóru­ma betil­tat­ná a huszá­rok hagyo­mány­őr­ző egye­sü­le­te­it – szá­molt be a Három­szék napilap.

Mind­ezt a fasisz­ta, legi­o­ná­ri­us, rasszis­ta vagy ide­gen­gyű­lö­lő szer­ve­ze­tek, szim­bó­lu­mok és tet­te­ket, vala­mint az embe­ri­ség elle­ni nép­ir­tás és hábo­rús bűn­cse­lek­mé­nyek kul­tu­szát til­tó sür­gős­sé­gi kor­mány­ren­de­let alap­ján. Az ügy­ben első­ként Tamás Sán­dort, Kovász­na Megye Taná­csá­nak elnö­két idéz­ték be a Bákó megyei rend­őr-főka­pi­tány­ság bűn­ügyi osz­tá­lyá­ra tanú­ként való kihall­ga­tá­sá­ra, keddre.

Tamás Sán­dor elmond­ta, nem tud­ta, csak sej­tet­te, hogy Úzvöl­gyé­vel kap­cso­lat­ban idéz­ték be. Mint­egy két órát töl­tött a rend­őr­sé­gen, ahol civi­li­zált hang­nem­ben tár­gyal­tak a nyo­mo­zó­val, aki­vel jogi vitá­ba keve­red­tek. Az elnök a terü­le­ti ille­té­kes­ség kér­dé­sét hoz­ta föl, mond­ván, Úzvöl­gye tele­pü­lés 1968. évi 2‑es szá­mú tör­vény értel­mé­ben Csík­szent­már­ton köz­ség­hez tar­to­zik, Har­gi­ta megyé­ben van, s így nem ille­té­kes ott a Bákó megyei Moineș­ti váro­si ügyész­ség, amely a kivizs­gá­lást vezeti.

A tanú­ként val­ló meg­hall­ga­tás témá­ját a Romá­nok Fóru­má­nak kere­se­te képez­te. Elég vas­kos irat­cso­mó volt ott, mon­dot­ta Tamás Sán­dor, aki­nek a tavaly május 12-én a Dor­mán­fal­va önkor­mány­za­ta által tör­vény­te­le­nül átala­kí­tott úzvöl­gyi kato­nai teme­tő­ben tar­tott öku­me­ni­kus isten­tisz­te­le­ten készült fel­vé­te­le­ket mutat­tak, s a huszá­rok­ról érdek­lőd­tek. A beidé­zett elmond­ta, hogy részt vett az isten­tisz­te­le­ten, az elé­je tolt fény­ké­pe­ken egyet­len huszárt sem ismert fel. Az egye­sü­le­tek­ről is kér­dez­ték, s azt is, hogy a magyar had­se­reg huszá­ra­i­ról van‑e szó. Az elnök közöl­te, hogy ezek hagyo­mány­őr­ző kul­tu­rá­lis egye­sü­le­tek, az Oszt­rák Csá­szár­ság had­se­re­gé­nek huszár­ja­it idé­zik 1848-as egyen­ru­há­ban. S mit tet­tek ott a teme­tő­ben? – szólt a követ­ke­ző kér­dés. Tisz­te­leg­tek, majd az isten­tisz­te­let végén elvo­nul­tak, vála­szolt az elnök.

Tamás Sán­dor közöl­te, for­dul­ja­nak bát­ran hoz­zá, jogi segít­sé­get nyújt a beidé­zet­tek­nek, hisz bizo­nyá­ra van­nak, akik tanács­ta­la­nok egy ilyen hiva­ta­los papi­ros láttán.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu