Hírek Elszakított területi hirek Magyar­el­le­nes moli­nó­val emlé­kez­tek a román naci­o­na­lis­ta szer­ve­ze­tek az úzvöl­gyi katonatemetőben

Magyar­el­le­nes moli­nó­val emlé­kez­tek a román naci­o­na­lis­ta szer­ve­ze­tek az úzvöl­gyi katonatemetőben

Nyíl­tan magyar­el­le­nes, “Magya­rok, men­je­tek vissza Mon­gó­li­á­ba, ahon­nan jöt­te­tek” fel­ira­tú moli­nó­val emlé­ke­zett az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben vasár­nap a román naci­o­na­lis­ta szer­ve­ze­tek mint­egy 200 tag­ja a román had­se­reg nap­ján – szá­molt be több erdé­lyi hírportál.

A román had­se­reg nap­ja (októ­ber 25.) alkal­má­ból szer­ve­zett fel­vo­nu­lást három nap­pal koráb­ban, vasár­nap tar­tot­ta a Nem­zet Útja (Calea Nea­mu­lui) és Orto­dox Test­vé­ri­ség (Fra­tia Orto­do­xa) naci­o­na­lis­ta szer­ve­zet. A közös­sé­gi médi­á­ban köz­zé­tett fel­hí­vás sze­rint válasz­ként arra, hogy sze­rin­tük “a magyar poli­ti­kai szer­ve­ze­tek óri­á­si nyo­mást gya­ko­rol­nak” a ható­sá­gok­ra az álta­luk fel­ál­lí­tott újabb keresz­tek eltá­vo­lí­tá­sa érdekében.

Mihai Tar­no­ve­anu, a Nem­zet Útja veze­tő­je pár köve­tő­jé­vel már hét­köz­ben az úzvöl­gyi teme­tő­be láto­ga­tott. A közös­sé­gi olda­lán közölt vide­ó­fel­vé­tel sze­rint a tél­re való fel­ké­szü­lés­ként viasszal és favé­dő­szer­rel ken­ték be a júli­us 8‑án önké­nye­sen fel­ál­lí­tott 151 fake­resz­tet, melye­ket a bíró­sá­gi vég­zés nyo­mán júni­us végén eltá­vo­lí­tott 50 beton­ke­reszt helyé­re emeltek.

A keresz­tek­re Román hős (Erou roman) fel­ira­tú, a román zász­ló szí­ne­i­vel díszí­tett táb­lács­ká­kat sze­rel­tek, a nagyobb kereszt­re “A román had­se­reg hőse­i­nek emlé­ké­re” fel­irat került, alsó részé­re román zász­lót tekertek.

A vasár­na­pi meg­em­lé­ke­zés­re a Har­gi­ta Népe online beszá­mo­ló­ja sze­rint több mold­vai megyé­ből és Buka­rest­ből autó­busszal érkez­tek a részt­ve­vők. A hely­szí­nen rend­őrök, csend­őrök és a roham­men­tő-szol­gá­lat (SMURD is jelen voltak.

A Szé­kely­hon fotók­kal gaz­da­gon illuszt­rált tudó­sí­tá­sa sze­rint a vasár­na­pi fel­vo­nu­lá­son a részt­ve­vők­nél egy nyíl­tan magyar­el­le­nes moli­nó is volt, melyen hely­te­len román meg­fo­gal­ma­zás­sal, helyes­írás­sal a “Magya­rok, men­je­tek vissza Mon­gó­li­á­ba, ahon­nan jöt­te­tek” fel­irat állt. Ezen – utal­va az 1919-es román bevo­nu­lás­ra – azt is írták: “Magyar­or­szág nincs Euró­pa térképén”.

Továb­bá egy össze­füg­gés­te­len, hely­te­len román szö­veg is sze­re­pelt raj­ta, mely magya­rul így értel­mez­he­tő: “A bar­bár magya­rok rab­lá­si szán­dék­kal érkez­tek vidé­ke­ink­re 1290-ben. Ezt köve­tő­en a mon­gol-magya­rok csa­lád­ja­i­kat is ide­hoz­ták” – írta a hír­por­tál. A részt­ve­vők­nél a koráb­ban hasz­nált “Vala­mi örök. Erdély román föld” fel­ira­tot is lát­ni lehetett.

A román zász­ló­kat len­ge­tő, több­nyi­re román nép­vi­se­let­be öltött mint­egy 200 fős tömeg bevo­nult a teme­tő­be, ahol terí­tett asz­tal vár­ta. A Maszol​.ro azt írta, a hang­szó­rók­ból román kato­na­da­lok és a román him­nusz zen­gett. Orto­dox szer­tar­tást tar­tot­tak, és fel­ol­vas­ták azok­nak a román hősök­nek a név­so­rát, akik­nek a marad­vá­nyai sze­rin­tük az úzvöl­gyi teme­tő­ben nyug­sza­nak. A részt­ve­vők “Jelen!” fel­ki­ál­tás­sal vála­szol­tak a nevekre.

A hír­por­tál sze­rint Miha­il Tar­no­ve­anu azt han­goz­tat­ta, bár­mit meg­tesz­nek azért, hogy a fake­resz­tek a helyü­kön marad­ja­nak. Euró­pa- és kül­föld­el­le­nes beszé­dé­ben a kül­föl­di ven­dég­mun­ká­sok ellen is szót emelt, hang­sú­lyoz­va, hogy “Romá­nia a romá­no­ké és a romá­nok hazá­ja is kell marad­jon.” Arról is beszélt, hogy a romá­ni­ai isko­lák­ban hát­tér­be szo­rul a román tör­té­ne­lem okta­tá­sa, és kifo­gá­sol­ta, hogy a zsi­dók tör­té­nel­mé­ről és a holo­kauszt­ról tanul­nak a diá­kok. A meg­em­lé­ke­zés gyer­tya­gyúj­tás­sal és közös lako­má­val folytatódott.

A Szé­kely­hon azt írta, hogy az ünnep­ség végén a jelen­lé­vők román zász­lót húz­tak fel arra a zász­ló­rúd­ra, mely­re augusz­tus 26-án a Csík­szent­már­ton köz­ség szer­vez­te ünnep­sé­gen a sír­kert­ben elte­me­tett magyar hon­vé­dek­re emlé­ke­zők magyar nem­ze­ti lobo­gót von­tak fel. A piros-fehér-zöld zász­ló a vasár­na­pi román meg­em­lé­ke­zés kez­de­tén már nem volt a rúdon – írta a hírportál.

A Har­gi­ta megyei Csík­szent­már­ton­hoz tar­to­zó, elnép­te­le­ne­dett Úzvöl­gye tele­pü­lés nem­zet­kö­zi kato­na­te­me­tő­je négy éve vált román-magyar konf­lik­tus hely­szí­né­vé. 2019-ben a román hősök nap­ján több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű orto­dox fel­szen­te­lé­sén, ame­lyet több száz szé­kely élő­lánc­cal pró­bált meg­aka­dá­lyoz­ni, sikertelenül.

A román védel­mi minisz­té­ri­um­nak alá­ren­delt Hősök Emlé­ke Orszá­gos Hiva­tal (ONCE) 2019. júni­us 12-én köz­zé­tett összeg­zé­sé­ben tisz­táz­ta, hogy nem Úzvöl­gyé­ben temet­ték el azo­kat a román kato­ná­kat, akik­nek a nevét a román naci­o­na­lis­ták meg­em­lé­ke­zé­se­in rend­re felolvassák.

For­rás: MTI/vasarnap.hu