Hírek Elszakított területi hirek Magyar­el­le­nes kiro­ha­nást ren­de­zett egy román szenátor

Magyar­el­le­nes kiro­ha­nást ren­de­zett egy román szenátor

„Szé­kely­föld nem léte­zik, Romá­nia oszt­ha­tat­lan” jel­szó­val indí­tott poli­ti­kai táma­dást a szél­ső­sé­ges meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ról ismert román Dia­na Șoșo­acă sze­ná­tor. A poli­ti­kus és párt­ja, a nem­rég ala­kult SOS Romá­nia állás­fog­la­lá­sá­ban szo­li­da­ri­tást hir­de­tett „a pro­vo­ká­ci­ók ellen”. A buka­res­ti fel­ső­ház hét­fői ülé­sén Dia­na Șoșo­acă fel­szó­la­lá­sá­ban agresszív, hisz­té­ri­kus hang­nem­ben elle­nez­te a szé­kely zász­ló kitű­zé­sét, meg­kér­dő­je­lez­te Szé­kely­föld léte­zé­sét, majd kia­bál­va támad­ta a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) frak­ci­ó­ját. A román poli­ti­kus bot­rá­nyos visel­ke­dé­se miatt meg­sza­kí­tot­ták a sze­ná­tus ülé­sét – írja a Magyar Nem­zet.

A magyar­el­le­nes kiro­ha­nás­ra rea­gál­va Tánczos Bar­na RMDSZ-es sze­ná­tor leszö­gez­te: a szé­kely zász­lót tovább­ra is a tör­vé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en fog­ja kitűz­ni ez a közösség.

Vala­hány­szor nem­ze­ti, közös­sé­gi szim­bó­lu­ma­in­kat támad­ják vagy Szé­kely­föld létét kér­dő­je­le­zik meg, a magyar közös­ség egy részét támad­ják. Ami­kor ezt a par­la­ment­ben teszik a szél­ső­sé­ges szer­ve­ze­tek, akkor az etni­kai konf­lik­tus­kel­tés a cél, a magyar közös­ség lejá­ra­tá­sa a szándék

– közöl­te a magyar poli­ti­kus. Tánczos Bar­na kije­len­tet­te: a magya­rok, szé­ke­lyek nem­ze­ti, közös­sé­gi szim­bó­lu­mai nem képe­zik vita tárgyát.

Közös­sé­günk­nek alkot­má­nyos joga iden­ti­tá­sá­nak kife­je­zé­se és annak meg­élé­se. Szé­kely­föld zász­la­ját tovább­ra is hasz­nál­ni fog­juk, bár­kit zavar­jon ez, mert ez hoz­zá­tar­to­zik iden­ti­tá­sunk­hoz. A par­la­ment­ben és min­den fóru­mon meg­véd­jük a magyar embe­rek érde­ke­it és szim­bó­lu­ma­in­kat, akkor is, ami­kor szél­ső­sé­ges han­gu­lat­kel­tők a sze­ná­tus­hoz mél­tat­lan visel­ke­dés­sel támad­nak minket

– idéz­te a poli­ti­kust az RMDSZ közleménye. 

A par­la­men­ti bot­rány után Tánczos arra hív­ta fel a figyel­met, hogy a román sze­ná­tus­ban olyan sza­bá­lyok­ra van szük­ség, ame­lyek a demok­ra­ti­kus vitát segí­tik elő, nem pedig egy közös­ség szé­les körű stig­ma­ti­zá­lá­sá­ra adnak lehetőséget.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu