Hírek Elszakított területi hirek Magyar­el­le­nes bot­rány a román üzletben

Magyar­el­le­nes bot­rány a román üzletben

Fel­há­bo­ro­dást kel­tett az erdé­lyi magya­rok köré­ben, hogy kide­rült: a Pro­fi áru­ház­lánc egyik sep­si­szent­györ­gyi üzle­té­ben a magyar­sá­guk, az anya­nyelv­hasz­ná­lat miatt zak­lat­ta az üzlet­ve­ze­tő az alkal­ma­zot­ta­kat. A Szé­kely­hon hír­por­tál beszá­mo­ló­ja sze­rint az eset­ről a Mikó Imre Jog­vé­del­mi Szol­gá­lat­hoz érke­zett panasz. Az üggyel kap­cso­lat­ban a civil szer­ve­zet a romá­ni­ai diszk­ri­mi­ná­ció­el­le­nes tanács­hoz for­dult. Ben­kő Eri­ka, a jog­vé­del­mi szol­gá­lat veze­tő­je elmond­ta, az üzlet több alkal­ma­zott­ja tett náluk panaszt a meg­kü­lön­böz­te­tő bánás­mód miatt. Hang­sú­lyoz­ta: meg­le­pő­nek és fel­há­bo­rí­tó­nak tart­ja, hogy ilyen eset elő­for­dul­hat Sepsiszentgyörgyön.

A román üzlet­ve­ze­tő már kine­ve­zé­se első nap­ján arra uta­sí­tot­ta a dol­go­zó­kat, ne beszél­je­nek magya­rul egy­más között. A beszá­mo­lók sze­rint elő­for­dult, hogy a vásár­lók­ra is rászólt, ha magyar nyel­ven beszél­tek. Az elvi­sel­he­tet­len lég­kör miatt már­ci­us óta hét alkal­ma­zott felmondott

– tájé­koz­ta­tott Ben­kő Eri­ka a pana­szo­sok elmon­dá­sa alapján.

A cég is reagált


Csü­tör­tö­kön a Pro­fi Rom Food vál­la­lat vála­szolt a szé­kely­föl­di por­tál meg­ke­re­sé­sé­re. Közöl­te: a cég támo­gat­ja a két­nyel­vű­sé­get azok­ban az üzle­tek­ben, ahol a tele­pü­lé­sen jelen­tős szám­ban élnek magyar nem­ze­ti­sé­gű­ek. Itt az írott kom­mu­ni­ká­ció és a han­gos­be­mon­dó­ban elhang­zott hir­de­té­sek román és magyar nyel­vű­ek. – A Pro­fi üzlet­po­li­ti­ká­ja, hogy min­den ügy­fe­lünk nem­ze­ti­ség­től füg­get­le­nül jól érez­ze magát és meg­kü­lön­böz­te­tés nél­kü­li kiszol­gá­lás­ban része­sül­jön – áll az üzlet­lánc egyik veze­tő­jé­nek vála­szá­ban. Hoz­zá­tet­te: ha olyan vissza­jel­zé­se­ket kap­nak, hogy vala­me­lyik alkal­ma­zott­juk nyelv­hasz­ná­lat miatt diszk­ri­mi­nál, azt a mun­ka­tár­su­kat átkép­zik. Üzle­te­ik­ben a lehe­tő leg­ba­rát­sá­go­sabb, a vásár­lók szá­má­ra ked­ve­ző han­gu­lat meg­te­rem­té­sé­re töre­ked­nek – írta cég illetékese.

Ben­kő Eri­ka ezzel kap­cso­lat­ban a Face­book-olda­lán helyes­nek nevez­te a Pro­fi rea­gá­lá­sát. – A tanul­ság, hogy soha sem­mi­lyen jog­sér­tést ne tűr­jünk el csend­ben. Hatal­mas erő van a közös­ség hang­já­ban, főleg ha azt meg­fe­le­lő csa­tor­ná­kon, szak­ma­i­lag kifo­gás­ta­lan módon köz­ve­tít­jük – fogal­ma­zott a civil szer­ve­zet vezetője.

For­rás: Magyar Nemzet