Hírek Magyarországi hírek Magyar siker: Négy ezüst­ér­mes a nem­zet­kö­zi infor­ma­ti­kai diákolimpián

Magyar siker: Négy ezüst­ér­mes a nem­zet­kö­zi infor­ma­ti­kai diákolimpián

Mind a négy magyar csa­pat­tag ezüst­ér­mes lett a Nem­zet­kö­zi Infor­ma­ti­kai Diák­olim­pi­án, ame­lyen 87 ország 343 közép­is­ko­lás diák­ja vett részt szep­tem­ber 13. és 23. között – közöl­te a Neu­mann Tár­sa­ság csü­tör­tö­kön az MTI-vel.

A köz­le­mény sze­rint ezüst­ér­met szer­zett Gyi­me­si Péter, a Békás­me­gye­ri Veres Péter Gim­ná­zi­um, Tóth Balázs és Nagy Nán­dor, a Buda­pes­ti Faze­kas Mihály Gim­ná­zi­um, vala­mint Nosz­ály Áron, a Deb­re­ce­ni Faze­kas Mihály Gim­ná­zi­um tanulója.

A ver­senyt idén a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt online ren­dez­ték meg, a magyar csa­pat­nak a hely­színt és a szük­sé­ges infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket az Eöt­vös Lóránd Tudo­mány­egye­tem Infor­ma­ti­kai Kara biz­to­sí­tot­ta, a ver­seny­ző­ket a kar és a Neu­mann Tár­sa­ság mun­ka­tár­sai készí­tet­ték fel.

A diák­olim­pi­án kiemel­ke­dő­en sze­re­pel­tek az Egye­sült Álla­mok, Kína, Orosz­or­szág, Dél-Korea, Japán, Irán és Kana­da csapatai.

Néhány hete a Közép-Euró­pai Infor­ma­ti­kai Diák­olim­pi­án a magyar diá­kok három érmet sze­rez­tek, és a 15 év alat­ti­ak­nak ren­de­zett Euró­pai Juni­or Infor­ma­ti­kai Diák­olim­pi­án is szü­le­tett egy bronz­érem – emlékeztettek.

A köz­le­mény sze­rint az idei sike­rek biz­tos ala­pot jelen­te­nek ahhoz, hogy 2023-ban, Neu­mann János szü­le­té­se 120. évfor­du­ló­já­nak évé­ben Magyar­or­szág ren­dez­hes­se meg a Nem­zet­kö­zi Infor­ma­ti­kai Diák­olim­pi­át Szegeden.

For­rás: MTI / Demokrata