Hírek Magyarországi hírek Magyar siker a NATO-csúcstalálkozón

Magyar siker a NATO-csúcstalálkozón

Szij­jár­tó Péter elmon­dá­sa sze­rint magyar siker szü­le­tett a NATO-csúcs­ta­lál­ko­zón + videó

Nagy siker Magyar­or­szág szem­pont­já­ból, hogy a NATO tovább­ra sem akar had­vi­se­lő fél­lé vál­ni az ukraj­nai hábo­rú­ban – mond­ta a NATO rend­kí­vü­li csúcs­ta­lál­ko­zó­ját köve­tő­en vide­ós beje­lent­ke­zé­sé­ben a magyar kül­ügy­mi­nisz­ter. Szij­jár­tó Péter hoz­zá­tet­te, leg­fon­to­sabb célunk és érde­künk tovább­ra is az, hogy Magyar­or­szág marad­jon ki a szom­széd­ban zaj­ló háborúból.

Szijjártó Péter: magyar siker a NATO-csúcstalálkozón + videó

Szij­jár­tó Péter beje­len­tet­te azt is, a NATO elő­re­tolt védel­mi jelen­lét lét­re­ho­zá­sá­ról dön­tött; ennek meg­fe­le­lő­en nyolc zász­ló­alj harc­cso­port jön lét­re a szö­vet­ség kele­ti-dél­ke­le­ti szárnyán. 

Ezek egyi­ke a már léte­ző, eddig magyar kato­nák­ból álló, a Magyar Hon­véd­ség által lét­re­ho­zott, magyar veze­tés alatt álló zász­ló­alj lesz, ami­hez ezt köve­tő­en azon­ban más tag­or­szá­gok is csatlakozhatnak.

A harc­cso­port­hoz való csat­la­ko­zá­si szán­dé­kot az Egye­sült Álla­mok, Hor­vát­or­szág, Török­or­szág, Mon­te­neg­ró és Olasz­or­szág jelez­te. Ezek a tag­ál­la­mok néhány­száz kato­nát dele­gál­nak majd a harc­cso­port­ba, akik a Dunán­tú­lon fog­nak állo­má­soz­ni, a Magyar Hon­véd­ség bázi­sa­in. Itt a Magyar Hon­véd­ség­gel közös kikép­zé­se­ken, közös gya­kor­la­to­kon vesz­nek majd részt a NATO-együtt­mű­kö­dés keretében.

Hol­nap az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csá­nak ülé­sén szó­lal fel Szij­jár­tó Péter.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu