Hírek Sport hirek Magyar lab­da­rú­gó a XXI. szá­zad leg­jobb gól­lö­vői között

Magyar lab­da­rú­gó a XXI. szá­zad leg­jobb gól­lö­vői között

A lab­da­rú­gás tör­té­ne­té­vel és sta­tisz­ti­ká­i­val fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi szer­ve­zet (IFFHS) lis­tá­ja sze­rint Cris­ti­a­no Ronal­do a XXI. szá­zad leg­jobb gól­lö­vő­je. Egyet­len magyar­ként Niko­lics Neman­ja a 33. helyen áll a rangsorban. 

Az ötszö­rös arany­lab­dás por­tu­gál sztár – a lis­ta decem­ber 31‑i zárá­sa­kor – 756 talá­lat­tal állt az élen, őt örök vetély­tár­sa, Lion­el Mes­si követ­te 715 gól­lal. Mögöt­tük óri­á­si a sza­ka­dék: Zla­tan Ibra­hi­movic a har­ma­dik, aki 558-szor volt ered­mé­nyes 2001 óta.

A magyar baj­nok­ság­ban három­szor, a len­gyel­ben és az észak-ame­ri­ka­i­ban (MLS) egy­szer-egy­szer gól­ki­rály Niko­lics Neman­ja 33. a lajst­rom­ban 301 gól­lal. A zen­tai szü­le­té­sű csa­tár a pont­va­dá­sza­tok­ban 219, a nem­ze­ti kupa­so­ro­za­tok­ban 61, nem­zet­kö­zi kupa­mér­kő­zé­se­ken 14, míg a válo­ga­tott­ban 7 alka­lom­mal talált a kapuba.

A XXI. szá­zad leg­jobb gól­vá­gói az IFFHS sze­rint (decem­ber 31‑i zárás):

  • 1. Cris­ti­a­no Ronal­do (por­tu­gál) 756 gól
  • 2. Lion­el Mes­si (argen­tin) 715
  • 3. Zla­tan Ibra­hi­movic (svéd) 558
  • 4. Luis Sua­rez (uru­gua­yi) 489
  • 5. Robert Lewan­dows­ki (len­gyel) 473
  • 33. Niko­lics Neman­ja 301

FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD (ARCHÍV)

For­rás: demok​ra​ta​.hu