Hírek Magyarországi hírek Magyar közép­is­ko­lá­sok sike­re az euró­pai unió fia­tal tudó­sok versenyén

Magyar közép­is­ko­lá­sok sike­re az euró­pai unió fia­tal tudó­sok versenyén

Ered­mé­nye­sen sze­re­pel­tek a magyar közép­is­ko­lás diá­kok az Euró­pai Unió Fia­tal Tudó­sok Ver­se­nyén, a spa­nyol­or­szá­gi Sala­man­cai Egye­te­men szep­tem­ber 17 – 19. között online ren­de­zett dön­tőn három magyar fia­tal külön­dí­jat kapott – közöl­te a Magyar Inno­vá­ci­ós Szö­vet­ség (NISZ) ked­den az MTI-vel. 

A tájé­koz­ta­tás sze­rint az Euró­pai Unió Fia­tal Tudó­sok Ver­se­nyét éven­te szer­ve­zik meg a 14 – 20 év közöt­ti fia­ta­lok­nak, a négy­for­du­lós meg­mé­ret­te­tés idei dön­tő­jé­ben 34 ország­ból 114 pro­jekt versenyzett.

Magyar­or­szá­got a dön­tő­ben a Magyar Inno­vá­ci­ós Szö­vet­ség 2019/2020. és 2020/2021. évi Ifjú­sá­gi Tudo­má­nyos és Inno­vá­ci­ós Tehet­ség­ku­ta­tó Ver­se­nyén az első díjas pályá­za­to­kat készí­tők – Balázs Gábor Ger­gő, az Ócsai Bolyai János Gim­ná­zi­um, Seitz Erik, a Pan­non­hal­mi Ben­cés Gim­ná­zi­um, Radó János, a Ber­zse­nyi Dáni­el Gim­ná­zi­um, Ecse­di Bog­lár­ka, a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Bocs­kai Ist­ván Gim­ná­zi­um és Rózsa­völ­gyi Mátyás, a Perintpar­ti Wal­dorf Álta­lá­nos Isko­la és Gim­ná­zi­um diák­jai – képviselték.

Az Euró­pai Bizott­ság Joint Rese­arch Cent­re külön­dí­ját nyer­te Ecse­di Bog­lár­ka, aki pro­jekt­jé­ben az óce­á­nok part­ján ész­lel­he­tő, gyor­san vál­to­zó veszé­lyes ter­mé­sze­ti jelen­ség, a vissza­áram­lás téma­kö­ré­vel fog­lal­ko­zik. Kuta­tá­sa során olyan alkal­ma­zást fej­lesz­tett, amely a vissza­áram­lá­sok fel­is­me­ré­sét segí­ti, az okos tele­fo­non hasz­nál­ha­tó algo­rit­mus pon­to­sabb detek­tá­lást tesz lehe­tő­vé az eddigieknél.

A Sala­man­cai Egye­tem Sala­man­ca Rák­ku­ta­tó Köz­pont­já­nak (CIC) külön­dí­ját Seitz Erik kap­ta, aki egy új, poten­ci­á­lis gyógy­szer­cél­pon­tot azo­no­sí­tott be.

Wolf­ram Kuta­tói Díj­ban része­sült Balázs Gábor Ger­gő, aki sike­re­sen pon­to­sí­tot­ta a külön­le­ges, szub­tör­pe-vörös­tör­pe ket­tős­csil­lag peri­ó­du­sát – tájé­koz­ta­tott a Magyar Inno­vá­ci­ós Szövetség.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu