Hírek Sport hirek Magyar kézi­lab­da siker Por­tu­gá­lia ellen

Magyar kézi­lab­da siker Por­tu­gá­lia ellen

A magyar fér­fi kézi­lab­da-válo­ga­tott 31 – 30-ra legyőz­te Por­tu­gá­li­át a rész­ben hazai ren­de­zé­sű Euró­pa-baj­nok­ság cso­port­kö­ré­nek máso­dik for­du­ló­já­ban, vasár­nap a buda­pes­ti MVM Dome-ban.

A magya­rok húsz­fős kere­té­ből ezút­tal is Győ­ri Mátyás, Bor­bély Ádám, Sun­aj­ko Ste­fan és Nagy Ben­ce maradt ki. A boka­sé­rü­lés­sel baj­ló­dó Bán­hi­di Ben­ce beke­rült a csa­pat­ba, de egy másod­per­cet sem játszott.

A hol­lan­dok­kal szem­be­ni csa­ló­dást kel­tő vere­ség után ezút­tal is rosszul kezd­te a talál­ko­zót a társ­há­zi­gaz­da, 0 – 3 után, csak­nem öt perc eltel­té­vel sze­rez­te első gól­ját. Tíz perc után meg­nyu­go­dott, és táma­dás­ban, véde­ke­zés­ben, illet­ve kapus­tel­je­sít­mény­ben is javult a magyar együt­tes, amely 6 – 1‑es soro­za­tot pro­du­kált, és negyed óra eltel­té­vel – a kon­ti­nens­tor­na során elő­ször – már veze­tett (7−6).


Topic Petar és Ros­ta Mik­lós reme­kül helyet­te­sí­tet­te Bán­hi­dit, és bár a magya­rok len­dü­let­be kerül­tek, ez csak­ha­mar meg­tört a kiál­lí­tá­sok és a vide­ós vissza­ját­szá­sok miatt. A foly­ta­tás­ban megint sok volt a hiba – első­sor­ban táma­dás­ban -, nem sike­rült ellép­ni, sőt, a por­tu­gá­lok egyen­lí­tet­tek, ekkor Gulyás Ist­ván szö­vet­sé­gi kapi­tány időt kért. 

Az ellen­fél tuda­to­san las­sí­tot­ta a játé­kot, és mivel az utol­só bő öt perc­ben ötször is beta­lált, a szü­net­ben ismét veze­tett.
A máso­dik fel­vo­nás­ban már Szé­kely Már­ton állt a magyar kapu­ban, és mivel 13 perc alatt öt lövést is védett, a csa­pat újra ellé­pett két talá­lat­tal (23−21). A por­tu­gá­lok dol­gát véde­ke­zés­ben némi­leg meg­könnyí­tet­te, hogy a magyar szél­ső­ket ezút­tal is alig fog­lal­koz­tat­ták. Az ellen­fél újabb egyen­lí­té­se után Lékai Máté helyett immár Hanusz Egon irá­nyí­tá­sá­val egy 4 – 1‑es soro­zat­tal meg­lé­pett a magyar válogatott.


Hat és perc­cel a vége előtt Gulyás Ist­ván időt kért, ám a foly­ta­tás­ban az elron­tott magyar táma­dá­so­kat kihasz­nál­va Por­tu­gá­lia megint egyen­lí­tett (28−28). Az utol­só perc­re maradt a dön­tés, amit a haza­i­ak ember­előny­ben tölt­het­tek. Lékai hét­mé­te­res­ből, Day­maro Sali­na akci­ó­ból volt ered­mé­nyes, a magya­rok 12 másod­perc­cel a vége előtt időt kér­tek, és már csak öt másod­perc volt hát­ra, ami­kor Mát­hé Domi­nik a háló­ba bom­bá­zott, ezzel beál­lít­va a 31 – 30-as végeredményt.


A mezőny leg­ered­mé­nye­sebb játé­ko­sa Mát­hé volt nyolc gól­lal, és a meccs leg­jobb­já­nak is őt válasz­tot­ták. Az ellen­fél­nél Rui Sil­va, Anto­nio Areia, vala­mint a Pick Sze­ged irá­nyí­tó­ja, Miguel Mar­tins is ötször talált be. Szé­kely Már­ton hat, Mikler Roland öt védés­sel járult hoz­zá a sikerhez.


A két csa­pat nyol­ca­dik egy­más elle­ni mér­kő­zé­sén két vere­ség mel­lett hatod­szor győz­tek a magyarok.


„Sok prob­lé­má­val küz­döt­tek a por­tu­gá­lok és mi is, ehhez képest nagyon izgal­mas mér­kő­zést ját­szot­tunk. Nagyon örü­lök, hogy csa­pa­tunk sok­kal nyu­god­tab­ban és fel­sza­ba­dul­tab­ban ját­szott, mint csü­tör­tö­kön, de remé­lem, még elég sok tar­ta­lék van bennünk” 

– nyi­lat­koz­ta a lefú­jás után Gulyás István.


Hoz­zá­tet­te, szá­muk­ra az jelen­ti a leg­na­gyobb bol­dog­sá­got, hogy nagy örö­möt tud­tak okoz­ni a szur­ko­ló­ik­nak. A kapi­tány elárul­ta, az utol­só idő­ké­rés­nél Lékai Máté mond­ta, mit játssza­nak a hát­ra­lé­vő másod­per­cek­ben, ezzel meg­könnyí­tet­te a szak­mai stáb dol­gát, és jól dön­tött, Mát­hé pedig pon­to­san érkezett.


Bán­hi­di Ben­ce álla­po­tá­ról elmond­ta, nagyon szé­pen javul a boká­ja, de nem koc­káz­tat­ták az egész­sé­gét. Hoz­zá­fűz­te, bízik ben­ne, hogy a követ­ke­ző két nap­ban tovább javul a beál­ló sérü­lé­se, és ked­den ismét játszhat.

For­rás: 888​.hu