Hírek Clevelandi hirek Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem + Videó

Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem + Videó

„Akik jót tesz­nek, akár úgy, hogy egy marék búzát, egy falat kenye­ret adnak az éhe­zők­nek, azok a hol­nap, a sze­re­tet pró­fé­tái.” Böj­te atya.

A Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem elne­ve­zé­sű prog­ram a Kár­pát-meden­cei magyar gaz­da­tár­sa­da­lom önzet­len, segí­tő szán­dé­kú össze­fo­gá­sa. A prog­ram 2011-ben indult el Pécs városából. 

Magyar­or­szág tel­jes terü­le­té­ről és a Kár­pát-meden­ce magyar­lak­ta tele­pü­lé­se­i­ről azóta is min­den évben aján­la­nak fel saját ter­me­lé­sű búzát a gaz­dál­ko­dók, akik a ter­mény egy részét gyűj­tő­pon­tok­ra viszik. Az ado­má­nyo­kat megyén­ként, kül­hon­ban pedig régi­ón­ként gyűj­tik össze, majd ünne­pé­lyes kere­tek között, szim­bo­li­ku­san is össze­ön­tik, majd megőrlik.

Tavaly a diasz­pó­ra szá­mos közös­sé­gé­nek tud­tak jel­ké­pes liszt ado­mányt kül­de­ni, így pél­dá­ul New York­ba, Chi­ca­gó­ba, Cleve­land­be, Cal­gary­ba, az íror­szá­gi Cork váro­sá­ba és Bécs­be, hogy magyar kenyér kerül­jön messzi­re sza­kadt hon­fi­tár­sa­ik asz­ta­lá­ra, ezzel is kife­jez­ve a nem­zet­hez való tartozásukat. 

 A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány, máso­dik alka­lom­mal veszünk részt ebben a prog­ram­ban, ugyan­is a tava­lyi magya­rok kenye­re liszt­ből az idén a Tri­a­non 100. Évfor­du­ló­já­ra ren­de­zett meg­em­lé­ke­zé­sen került az asz­tal­ra a Magya­rok Kenye­re, amely­ből min­den részt­ve­vő ked­vé­re fogyaszt­ha­tott a helyszínen.

Decem­ber ele­jén a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány kép­vi­se­lő­je sze­mé­lye­sen vet­te át Magyar­or­szág Chi­ca­gói főkon­zu­lá­tu­sán, Dr. Virá­nyi Eri­ká­tól, az idei jel­ké­pes liszt ado­mányt, egy iga­zán ízlé­se­sen fel­ira­to­zott fado­boz­ban, paraj­di só és egy emlék­fü­zet társaságában.

 Ebből az idei magyar búzá­ból sütött magya­rok kenye­rét a közel­jö­vő­ben sze­ret­nénk egy közös cleve­landi magyar prog­ra­mon, minél több magyar test­vé­rünk tár­sa­sá­gá­ban, jó kedv­vel, bőség­gel elfogyasztani. 

Hama­ro­san találkozunk 

Szer­kesz­tő­ség