Hírek Elszakított területi hirek Magyar jövő csak ott van, ahol a csa­lá­dok vál­lal­ják a gyermekáldást

Magyar jövő csak ott van, ahol a csa­lá­dok vál­lal­ják a gyermekáldást

Magyar jövő csak ott van, ahol a csa­lá­dok vál­lal­ják a gyer­mek­ál­dást, ahol van magyar óvo­da, isko­la és egye­tem, ahol min­den magyar szá­má­ra van hasz­na a szü­lő­föl­dön foly­ta­tott érték­te­rem­tő mun­ká­nak – fogal­ma­zott Kövér Lász­ló a fel­vi­dé­ki Nagy­cé­tény­ben, ahol beszé­det mon­dott a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram kere­té­ben ott épí­tett helyi magyar nyel­vű óvo­da és böl­cső­de ünne­pé­lyes átadó­ján kedden.

A Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ra­munk a magyar jövő meg­ala­po­zá­sá­nak egyik programja

– jelen­tet­te ki Kövér Lász­ló, az Ország­gyű­lés elnöke.

Biz­tos jövő

Az Ország­gyű­lés elnö­ke beszé­dé­ben kiemel­te: min­den új magyar óvo­da teret nyit a magyar anya­nyelv­nek és így az össze­tar­to­zás­ban meg­él­he­tő biz­tos jövő­nek. Kifej­tet­te: közös cél, hogy min­den­hol a Kár­pát-meden­cé­ben, a magyar neve­lés­ben és okta­tás­ban része­sü­lők min­dig a jövő nyer­te­se­i­vé vál­ja­nak. A ház­el­nök beszé­dé­ben rámu­ta­tott: ennek a magyar jövő­nek a meg­te­rem­té­sé­hez elen­ged­he­tet­len a magyar csa­lá­dok gyermekvállalása.

Magyar jövő csak ott van, ahol a csa­lá­dok vál­lal­ják a gyer­mek­ál­dást, ahol van magyar óvo­da, isko­la és egye­tem, ahol min­den magyar szá­má­ra van hasz­na a szü­lő­föl­dön foly­ta­tott érték­te­rem­tő munkának

– fogal­ma­zott Kövér Lász­ló. Hoz­zá­tet­te: ezen célok nem­csak a magyar nem­zet, hanem a szom­szé­dos orszá­gok és nem­ze­tek érde­ke­it is szolgálják.

Kulcs­kér­dés a demog­rá­fi­ai helyzet

Kövér Lász­ló a meg­nyi­tón magyar újság­írók­nak nyi­lat­koz­va elmond­ta: kezd beér­ni az óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram, s ez külö­nö­sen fon­tos a szór­vány­vi­dé­ken, ám ehhez arra is szük­ség van, hogy legye­nek olyan magyar szü­lők, akik vál­lal­ják a gyermekáldást.

Euró­pá­ban és ezen belül Közép-Euró­pá­ban a demog­rá­fi­ai kér­dés kulcs­kér­dés, akkor lesz Magyar­or­szág és Euró­pa olyan, ami­lyen­nek meg­is­mer­tük, ami­lyen­nek örö­köl­tük, (.) ha lesz­nek, akik lak­ják eze­ket a vidé­ke­ket, és ehhez is hoz­zá­já­rul a magyar nemzetpolitika

– fogal­ma­zott Kövér László.

Az MTI kér­dé­sé­re vála­szol­va hoz­zá­tet­te: még min­dig nagy azok­nak a magyar szü­lők­nek az ará­nya, akik nem anya­nyel­vi óvo­dá­ba írat­ják a gyer­me­ke­i­ket, de a ten­den­cia már meg­for­dult, s ehhez az óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram is hozzájárult.

Szor­vány­vi­dé­ken épült óvoda

Gre­zsa Ist­ván, Sza­bolcs-Szat­már-Bereg megye és Kár­pát­al­ja együtt­mű­kö­dé­sé­nek fej­lesz­té­sé­ért és a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram koor­di­ná­lá­sá­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos, aki ugyan­csak részt vett az intéz­mény ünne­pé­lyes átadó­ján, elmond­ta: az, hogy az új óvo­da és böl­cső­de a szór­vány­vi­dé­ken épült, külön nyo­ma­té­kot ad a lét­re­jöt­té­nek, hiszen a szór­vány­ban dup­lán helyt kell áll­ni az önazo­nos­ság meg­tar­tá­sá­hoz. Rámu­ta­tott: az intéz­mény lét­re­jöt­te azt is üze­ni, hogy Magyar­or­szág erő­sö­dik, a Kár­pát-meden­cé­ben élő népek­kel közös érde­kek men­tén pedig még erő­sebb, s így a közép-kelet-euró­pai tér­ség lehet az, amely meg­újít­ja Nyugat-Európát.

Kor­mány­za­ti támogatás

A ked­den Nagy­cé­tény­ben átadott intéz­mény alap­kö­vét 2019-ben tet­ték le, az mint­egy 620 ezer euró (körül­be­lül 220 mil­lió forint) össz­költ­ség­ből épült meg, s ebből nagy­já­ból 500 ezer eurót (azaz 175 mil­lió forin­tot) biz­to­sí­tott a magyar kor­mány – mond­ta el az MTI-nek Ladá­nyi Lajos, az intéz­ményt épít­te­tő Videó ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke. Az új óvo­da és böl­cső­de a Manócs­ka nevet vise­li, és az egyet­len ilyen magyar komp­le­xum a zobor­al­ji szór­vány­vi­dé­ken, ahol gyűj­tő­in­téz­mény­ként műkö­dik majd. Fel­ada­tá­nak ellá­tá­sá­hoz egy kis­buszt is kapott.

A Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ra­mot 2016 decem­be­ré­ben, illet­ve 2017-ben hagy­ta jóvá a magyar kor­mány. A prog­ram, amely rész­ben köve­ti, rész­ben pedig pár­hu­za­mo­san fut a magyar­or­szá­gi óvo­da- és böl­cső­de­fej­lesz­té­si prog­ra­mok­kal, Tri­a­non óta a hatá­ron túli óvo­dá­kat cél­zó leg­na­gyobb befek­te­tés. A prog­ram két üte­mé­ben 38,5 mil­li­árd forint for­rás­ból újít­ják meg az óvo­dai és böl­cső­dei rend­szert Kár­pát-meden­ce-szer­te. A prog­ram kere­té­ben a Fel­vi­dé­ken 165 intéz­mény fel­újí­tá­sá­ra, illet­ve 29 új intéz­mény meg­épí­té­sé­re biz­to­sí­tott for­rást a magyar kor­mány. A prog­ram a ter­vek sze­rint 2021 végé­ig, néhány eset­ben leg­ké­sőbb 2022 végé­ig feje­ző­dik be.

For­rás: MTI; Fotó: Hor­váth Péter Gyula-PestiSrácok.hu