Hírek Magyarországi hírek Magyar falu prog­ram: több mint 1300 kis­te­le­pü­lés kap támogatást

Magyar falu prog­ram: több mint 1300 kis­te­le­pü­lés kap támogatást

Több mint ezer­há­rom­száz kis­te­le­pü­lés nyert támo­ga­tást a Magyar falu prog­ram húsz­mil­li­árd forin­tos keret­össze­gű, helyi élet­mi­nő­sé­get javí­tó intéz­ke­dé­se­it támo­ga­tó pályázatán

– jelen­tet­te be a modern tele­pü­lé­sek fej­lesz­té­sé­ért fele­lős kor­mány­biz­tos, emlé­kez­tet­ve: a kor­mány növel­te a prog­ram keret­össze­gét, és 25 mil­li­árd forin­tot biz­to­sít az idei év máso­dik felé­ben a tar­ta­lék­lis­tán lévő pályá­za­tok támogatására.

Magyar falu program: több mint 1300 kistelepülés kap támogatást

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Gyo­pá­ros Alpár tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint az összeg­ből húsz­mil­li­árd forint­ra kis­te­le­pü­lé­si önkor­mány­za­tok és falu­si egy­ház­köz­sé­gek pályáz­hat­tak helyi élet­mi­nő­sé­get javí­tó intéz­ke­dé­sek megvalósítására.

A támo­ga­tás­ból pél­dá­ul – foly­tat­ta – több mint két­száz, falu­si önkor­mány­zat tulaj­do­ná­ban lévő intéz­mény, orvo­si ren­de­lő, közös­sé­gi tér, szol­gá­la­ti lakás  fej­lesz­té­se tör­té­nik meg, 250 tele­pü­lé­sen ját­szó­te­rek, óvo­da­ud­va­rok ját­szó­esz­kö­zei újul­nak meg, 150 tele­pü­lé­sen önkor­mány­za­ti utcá­kat, kerék­pár­uta­kat újí­ta­nak fel, több mint 350 tele­pü­lé­sen kom­mu­ná­lis esz­kö­zö­ket sze­rez­het­nek be.

A nyer­te­se­ket a héten érte­sí­tik, és öt napon belül kiutal­ják nekik az elnyert össze­get – tet­te hozzá.

A kor­mány­biz­tos arra is kitért, misze­rint ezek­re a célokra 

a Magyar falu prog­ram indu­lá­sa óta több mint húsz­ezer nyer­tes pályá­za­tot hir­det­tek, több mint 220 mil­li­árd forint érték­ben. 

Meg­je­gyez­te, a 25 mil­li­árd­ból elkü­lö­ní­tet­tek ötmil­li­árd forin­tot a falu­si civil alap tar­ta­lék­lis­tá­já­nak támo­ga­tá­sá­ra is.

Gyo­pá­ros Alpár végül közöl­te, hogy a kis­bol­tok pályá­za­tá­nak támo­ga­tá­sá­ról vár­ha­tó­an a héten dön­tés szü­le­tik, és elő­re­lát­ha­tó­an még idén újabb pályá­za­tot írnak ki a fal­vak­ban műkö­dő mik­ro- és kis­vál­lal­ko­zá­sok tevé­keny­sé­gé­nek támogatására.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu