Hírek Morzsák Magyar Bet­le­hem: a Józsa Judit Galé­ria pályá­za­ti fel­hí­vá­sa művészeknek

Magyar Bet­le­hem: a Józsa Judit Galé­ria pályá­za­ti fel­hí­vá­sa művészeknek

A Józsa Judit Galé­ri­á­ban már öt éve min­den decem­ber­ben meg­ren­de­zik a Magyar Bet­le­hem című kiál­lí­tást – erre hív­ják ebben az évben is az alkotóművészeket.

A Józsa Judit Művé­sze­ti Ala­pít­vány Magyar Bet­le­hem cím­mel Bet­le­he­mes jele­net – Szent csa­lád, Kará­cso­nyi ünnep­kör tema­ti­ká­val nyílt képző‑, nép- és ipar­mű­vé­sze­ti pályá­za­tot hir­de­tett kizá­ró­lag hiva­tá­sos alko­tók szá­má­ra. A pályá­zat pon­tos leírá­sa és a neve­zé­si lap meg­ta­lál­ha­tó a www​.jozsa​ju​dit​.hu hon­la­pon a Magyar Bet­le­hem lin­ken, de letölt­he­tő innen is: http://​www​.jozsa​ju​dit​.hu/​u​d​v​/​b​e​t​l​e​h​e​m​-​p​a​l​y​a​z​a​t​-​2​0​2​1​.​h​tml

Vár­ják olyan magyar­or­szá­gi és hatá­ron túli magyar képző‑, ipar- és nép­mű­vé­szek, népi ipar­mű­vé­szek kiál­lí­tás­ra kész alko­tá­sa­it (egy pályá­zó műfa­jon­ként leg­fel­jebb egy művel jelent­kez­het), akik az ősi magyar díszí­tő­mű­vé­szet nép­raj­zi motí­vum­kin­csé­ből merít­ve, annak forma‑, szín- és tár­gyi vilá­gá­ból ihle­tőd­ve, azt fel­hasz­nál­va, alko­tá­sa­ik­ban a magyar hagyo­má­nyo­kat és nép­szo­ká­so­kat köve­tik, vala­mint olyan alko­tók műve­it is, akik a magyar hagyo­má­nyo­kat nap­ja­ink igé­nye­i­vel ötvöz­ve, „újra­ál­mo­dott” műve­ket hoz­nak létre.

A leg­kü­lön­bö­zőbb műfa­jo­kat vár­ják: hím­zett vagy szőtt tex­til, vert csip­ke, gra­fi­ka, akva­rell, pasztell‑, olaj­fest­mény, kol­lázs, tűz­zo­mánc, kerá­mia, ter­ra­kot­ta, por­ce­lán, üveg, fes­tett fa, fafa­ra­gás, csont­fa­ra­gás, bőr, bronz, ter­mé­sek, gyö­ke­rek…, bizo­nyos ese­tek­ben elvá­rás a ter­mé­sze­tes anyaghasználat.

A két­di­men­zi­ós művek­nél (képek, dom­bor­mű­vek, reli­e­fek) elvá­rás, hogy a mű a kiál­lí­tó­te­rek­ben hasz­nált acél­sod­rony klip­jé­re füg­geszt­he­tő legyen. A három­di­men­zi­ós tér­be­li alko­tá­sok­nál nincs méret­be­li megkötés.

A Józsa Judit Művé­sze­ti Ala­pít­vány szak­mai zsű­ri­je (a kura­tó­ri­um és a tanács­adó tes­tü­let tag­jai) dön­té­se sze­rint a kiál­lí­tás­ra kivá­lasz­tott alko­tá­so­kat 2021. decem­ber 7. – 2022. janu­ár 31. között kiál­lít­ják a Józsa Judit Galé­ria idő­sza­kos kiál­lí­tó­ter­mé­ben, ünne­pé­lyes és nyil­vá­nos meg­nyi­tó­ün­nep­ség­gel decem­ber 7‑én, ked­den 18 óra­kor. Az arra alkal­mas alko­tá­sok a Galé­ria közép­ső kira­ka­tá­ba, a hagyo­má­nyos kira­kat­ki­ál­lí­tás­ba kerülnek.

Neve­zé­si lap (elér­he­tő a www​.jozsa​ju​dit​.hu hon­la­pon) kitöl­té­se nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len. Józsa Judit kerá­mia­szob­rász, művé­szet­tör­té­nész, a Józsa Judit Művé­sze­ti Ala­pít­vány elnö­ke a fel­hí­vás­ban kitért arra is, hogy a pályá­za­ton részt vevők­nek pénz­ju­ta­lom nincs. Min­den pályá­zó­tól kér­nek viszont rövid önélet­raj­zot is, elér­he­tő­sé­gek­kel (cím, tele­fon, e‑mail), ha van, „port­fo­li­ót”, kiad­ványt a műve­ik­ről, és aki­nek van, hon­lap­elér­he­tő­sé­get. Erre azért van szük­ség, hogy a zsű­ri ki tud­ja válasz­ta­ni azo­kat az alko­tó­kat, akik­nek meg­hí­vá­sos vagy egyé­ni kiál­lí­tá­si bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get aján­la­nak fel a jövő­ben, ingye­ne­sen, egy- vagy két­hó­na­pos idő­tar­tam­ra a Józsa Judit Galé­ri­á­ban, Buda­pest belvárosában.

A pályá­zat bekül­dé­si határ­ide­je: 2021. novem­ber 30., kedd 18 óra.

Bekül­dé­si cím: Józsa Judit Galé­ria, 1053 Buda­pest, Város­ház u. 1. Tel: 00 36 1 951 7334

Sze­mé­lyes beadás­ra a ren­des nyit­va­tar­tá­si idő­ben van lehe­tő­ség a hely­szí­nen Szé­kely Gyön­gyi galé­ria­ve­ze­tő­nél a követ­ke­ző nyit­va­tar­tá­si idők­ben: hét­főn és szer­dán 10 – 18 h; kedd és csü­tör­tök 14 – 18 h; pén­te­ken 10 – 18 h között.

For­rás: eletunk​.net