Hírek Magyarországi hírek Magyar ban­kok osz­tály­za­ti kilá­tá­sát javí­tot­ta pozi­tív­ra a Moody’s

Magyar ban­kok osz­tály­za­ti kilá­tá­sát javí­tot­ta pozi­tív­ra a Moody’s

Fel­mi­nő­sí­tés lehe­tő­sé­gé­re uta­ló pozi­tív­ra javí­tot­ta az eddi­gi sta­bil­ról több magyar bank osz­tály­za­ti kilá­tá­sát ked­den a Moody’s Inves­tors Ser­vi­ce. A dön­tés köz­vet­len előz­mé­nye az indok­lás sze­rint az, hogy a nem­zet­kö­zi hitel­mi­nő­sí­tő a minap pozi­tív­ra javí­tot­ta a magyar állam­adós-beso­ro­lás kilá­tá­sát is. 

A Moody’s ked­den Lon­don­ban beje­len­tet­te, hogy az OTP Bank, az Ers­te Bank Hun­gary Zrt., a K&H, a Raif­fe­i­sen Bank Zrt. és az MFB beso­ro­lá­sa­i­nak kilá­tá­sát módo­sí­tot­ta pozitívra.

A cég egy­ben meg­erő­sí­tet­te az érin­tett ban­kok egy­aránt „Baa3” szin­tű – a magyar szu­ve­rén beso­ro­lás­sal azo­nos – hosszú távú, illet­ve Pri­me 3 szin­tű rövid futa­mú devizabetét-osztályzatait.

A kilá­tás­ja­ví­tás az MFB elő­re­so­rolt köt­vé­nye­i­re is vonatkozik.

A ban­ki kilá­tá­sok javí­tá­sá­nak előz­mé­nye­ként a Moody’s pén­te­ken ugyan­csak pozi­tív­ra javí­tot­ta az addi­gi sta­bil­ról Magyar­or­szág „Baa3” szin­tű, befek­te­té­si aján­lá­sú állam­adós-beso­ro­lá­sá­nak kilá­tá­sát, meg­erő­sít­ve egy­ben a szu­ve­rén osztályzatot.

A hitel­mi­nő­sí­tő egye­bek mel­lett azzal a véle­mé­nyé­vel indo­kol­ta a magyar szu­ve­rén osz­tály­zat kilá­tá­sá­nak javí­tá­sát, hogy jól­le­het a koro­na­ví­rus-jár­vány vár­ha­tó­an jelen­tős nega­tív hatást gya­ko­rol a magyar gaz­da­ság­ra, a gaz­da­sá­gi és a pénz­ügyi erő­re gya­ko­rolt hatás azon­ban való­szí­nű­leg nem lesz annyi­ra mar­káns, mint az Euró­pai Unió más térségeiben.

A Moody’s közöl­te: arra szá­mít, hogy 2021-től újra­kez­dő­dik a magyar költ­ség­ve­té­si és állam­adós­ság-mérő­szá­mok évek óta tar­tó javu­lá­si folyamata.

A ban­ki osz­tály­za­tok meg­erő­sí­té­sé­ről és a kilá­tá­sok javí­tá­sá­ról szó­ló ked­di lon­do­ni beje­len­tés indok­lá­sa sze­rint a devi­za­be­tét-beso­ro­lá­sok meg­erő­sí­té­sé­nek fő ténye­ző­je az, hogy a Moody’s pén­te­ken – a kilá­tás pozi­tív­ra javí­tá­sá­val egy idő­ben – meg­erő­sí­tet­te a „Baa3” szin­tű magyar szu­ve­rén adós­osz­tály­za­tot is, és vál­to­zat­la­nul hagy­ta a magyar devi­za­be­so­ro­lás országplafonját.

A hitel­mi­nő­sí­tő kieme­li: az érin­tett ban­kok hosszú távú devi­za­be­tét-osz­tály­za­tai egy vagy két foko­zat­tal elma­rad­nak a forint­ban veze­tett beté­tek beso­ro­lá­sa­i­tól, és fel­ső hatá­ruk tovább­ra is a magyar szu­ve­rén devi­za­kö­te­le­zett­sé­gek­re meg­ál­la­pí­tott országplafon.

Az MFB osz­tály­za­ta­i­nak meg­erő­sí­té­sé­hez fűzött külön indok­lá­sá­ban a Moody’s leszö­ge­zi: a lépés tük­rö­zi, hogy ezek az osz­tály­za­tok a magyar állam­adós­ság-beso­ro­lás­sal van­nak össz­hang­ban, tekin­tet­tel arra, hogy az MFB tel­jes körű álla­mi tulaj­don­ban van, köte­le­zett­sé­ge­i­re pedig köz­vet­len, vissza­von­ha­tat­lan és fel­té­te­lek nél­kü­li garan­cia érvényes.

A Moody’s hang­sú­lyoz­za: a ban­kok osz­tály­za­ti kilá­tá­sá­nak pozi­tív­ra javí­tá­sa köz­vet­le­nül ered a magyar állam­adós-beso­ro­lás kilá­tá­sá­nak pozi­tív­ra javításából.

A cég közöl­te: az MFB osz­tály­za­ta javul­hat, ha a magyar szu­ve­rén beso­ro­lás is javul; romol­hat ugyan­ak­kor Magyar­or­szág lemi­nő­sí­té­se ese­tén, vagy akkor, ha a garan­cia meg­szű­nik, vagy ha gyen­gül az MFB mel­let­ti kor­mány­za­ti elkötelezettség.

A négy másik bank hosszú távú devi­za­be­tét-beso­ro­lá­sa akkor javul­hat, ha a Moody’s fel­mi­nő­sí­ti a magyar szu­ve­rén osz­tály­za­tot és ennek folyo­má­nya­ként emel­ke­dik a magyar devi­za­kö­te­le­zett­sé­gek­re érvé­nyes ország­pla­fon – áll a hitel­mi­nő­sí­tő ked­di lon­do­ni elemzésében.

A Moody’s hoz­zá­tet­te: a négy bank hosszú futa­mú devi­za­be­tét-osz­tály­za­ta akkor csök­ken­het, ha rom­lik önál­ló adós­pro­fil­juk és ennek követ­kez­té­ben több foko­zat­tal rom­la­na forintbetét-osztályzatuk.

For­rás: Demokrata