Hírek Magyarországi hírek Magyar álla­mi kitün­te­tést kap az Elő­re budai srá­cok-dal szerzője

Magyar álla­mi kitün­te­tést kap az Elő­re budai srá­cok-dal szerzője

A magya­rok sza­bad­ság­sze­re­te­té­ről szó­ló dal­nak nevez­te az MTI-nek az Elő­re budai srá­co­kat a szer­ző, Pier Fran­ces­co Pin­gi­to­re, aki­nek októ­ber 23. alkal­má­ból a magyar érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­je kitün­te­tést adományozzák.

Pier Fran­ces­co Pin­gi­to­re 1966-ban írta a ma már Magyar­or­szá­gon is jól ismert Elő­re budai srá­cok, elő­re pes­ti srá­cok ref­ré­nű dalt.

A magyar érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­je kitün­te­tést Rómá­ban, a nem­ze­ti ünnep előtt ese­dé­kes meg­em­lé­ke­zé­sen veszi át Kovács Ádám Zol­tán nagy­kö­vet­től. Az idei októ­ber 23‑i meg­em­lé­ke­zé­sen a jár­vány­in­téz­ke­dé­sek miatt Rómá­ban is kor­lá­to­zott szám­ban vesz­nek részt. A nyolc­van­hat éves egy­ko­ri újság­író, ren­de­ző, dra­ma­turg elmond­ta, hogy a dalt az 1956-os magyar for­ra­da­lom tize­dik évfor­du­ló­já­ra írta.

Pier Fran­ces­co Pin­gi­to­re vissza­em­lé­ke­zé­se sze­rint a hat­va­nas évek köze­pén Olasz­or­szág is a kelet és nyu­gat közöt­ti csen­des nyu­ga­lom poli­ti­ká­ját követ­te: „az tűnt a leg­ké­nyel­me­sebb­nek, ha nem boly­gat­juk a tör­tén­te­ket, én viszont nem akar­tam elfe­lej­te­ni a magya­rok sza­bad­ság­har­cát, azt akar­tam, hogy a sza­bad Euró­pa büsz­kén ráz­za le magá­ról a tét­len­sé­get és felej­te­ni akarást”.

A dalt első­ként az akko­ri kul­tu­rá­lis és poli­ti­kai élet köz­pont­já­nak szá­mí­tó Bagag­li­no nevű római kaba­ré­szín­ház­ban adták elő. Az Elő­re budai srá­cok zené­jét Dimi­t­ri Gri­ba­novski sze­rez­te, az elő­adó Pino Caru­so szí­nész volt.

„Első alka­lom­mal száz­öt­ven néző hall­gat­ta, más­nap már az egész város­ban dúdol­ták” – han­goz­tat­ta Pin­gi­to­re. Hoz­zá­tet­te, az ola­szok, ha messzi­ről is, de „nagy átélés­sel” kísér­ték a magyar for­ra­da­lom sor­sát. Elis­mer­te, nem gon­dol­ta, hogy dalát 2020-ban az olasz és magyar fia­ta­lok fog­ják énekelni.

„Nagyon örü­lök, de ez nem az én érde­mem, hiszen én nem tet­tem mást mint írtam egy dalt. Az érdem a magya­ro­ké, akik­nek a dal emlé­ket állít” – mondta.

Kifej­tet­te, az ’56-os pes­ti srá­cok a min­den­ko­ri fia­ta­lok­nak mutat­nak pél­dát arra, hogy érde­mes saját orszá­guk sza­bad­sá­gá­ért és füg­get­len­sé­gé­ért küz­de­ni, nem enged­ve, hogy a haza rab­szol­gá­vá váljon.

Pier Fran­ces­co Pin­gi­to­re az MTI-nek elmond­ta, hogy még nem járt Magyar­or­szá­gon, 1968 augusz­tu­sá­ban Prá­gá­ba tudott eljutni.

A Gior­gia Melo­ni vezet­te Olasz Test­vé­rek (FdI) tavaly szep­tem­be­ri római talál­ko­zó­ján a közön­ség az Avan­ti ragaz­zi di Budát éne­kel­te el a jelen­le­vő Orbán Vik­tor miniszterelnöknek.

A Liga párt sze­ná­to­rai, Cla­u­dio Bar­ba­ro és Wil­li­am De Vecc­his októ­ber 6‑án tör­vény­ja­vas­la­tot nyúj­tott be annak érde­ké­ben, hogy az Elő­re budai srá­cok az olasz állam hiva­ta­los dalá­vá váljon.

For­rás: Magyar Hírlap