Hírek Clevelandi hirek A világ­hí­rű hege­dű­mű­vész Mága Zol­tán első alka­lom­mal kon­cer­te­zik Clevelandben

A világ­hí­rű hege­dű­mű­vész Mága Zol­tán első alka­lom­mal kon­cer­te­zik Clevelandben


 

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány és a John Car­roll Egye­tem Művé­sze­ti és Tudo­má­nyos Főis­ko­lá­ja, vala­mint a Klasszi­kus és Modern Nyel­vek és Kul­tú­rák Tan­szé­ke közös szer­ve­zés­ben kerül sor 2022. Novem­ber 5‑én, szom­ba­ton, este 7 órá­tól a John Car­roll Egye­tem Kulas Audi­tó­ri­um kon­cert­ter­mé­ben, első alka­lom­mal Cleve­land­ben a világ­hí­rű Mága Zol­tán, fia Ifj. Mága Zol­tán és zene­ka­rá­nak fellépésére. 

  A két részes kon­cert jóté­kony­sá­gi jel­leg­gel kerül meg­ren­de­zés­re, a művész úr a cleve­landi  Szent Imre római kato­li­kus temp­lom lég­kon­di­ci­o­ná­ló beren­de­zé­sé­re ren­de­zett ado­mány­gyűj­té­sé­hez sze­ret­ne hozzájárulni. 

  A támo­ga­tói jegyek elér­he­tő­ek a www​.cleve​landi​ma​gya​rok​ert​.org web­ol­da­lon és a 440−360−0595-ös tele­fon­szá­mon. 

  A támo­ga­tói jegy ára 40$, diá­kok­nak 20$, 12 éven alul ingye­nes. A kon­cert nap­ján a hely­szí­nen 50$.

  Novem­ber 5. Szom­bat , este 7 óra, a John Car­roll Egye­tem Kulas Audi­tó­ri­um, cím: 1 John Car­roll Blvd, Uni­ver­sity Heights, OH 44118.

   Érdek­lőd­ni a 440−360−0595 tele­fon­szá­mon. Min­den­kit sze­re­tet­tel várnak!! 

Vásá­rol­ják meg támo­ga­tói jegye­i­ket idő­ben, a helyek kor­lá­to­zott szám­ban kerül­nek eladás­ra, a terem befo­ga­dó képes­sé­gé­hez iga­zod­va. Érkez­ze­nek meg idő­ben az elő­adás napján!

Par­ko­lás ingye­nes, egész­ség­ügyi kor­lá­to­zás nin­csen érvényben.