Hírek Magyarországi hírek Ma van a magyar nép­me­se napja

Ma van a magyar nép­me­se napja

A magyar nép­me­se nap­ján, Bene­dek Elek szü­le­tés­nap­ján mutat­ta be a Nép­me­sék szó­ban, írás­ban, kép­ben című tanul­mány­kö­te­tet szer­dán a Magyar Vers­mon­dók Egye­sü­le­te Budapesten.

A magyar nép­me­se peda­gó­gi­ai, csa­lád­erő­sí­tő, jel­lem­ne­ve­lő és nem­zet­meg­tar­tó ere­jét hang­sú­lyoz­ta Rét­vá­ri Ben­ce, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak par­la­men­ti állam­tit­ká­ra, a hazai Nép­me­se­pon­tok ötlet­gaz­dá­ja a könyv­be­mu­ta­tó sajtótájékoztatón.

Kiemel­te, hogy aki nép­me­sé­ken nő fel, az nagyobb fan­tá­zi­á­jú és jobb kife­je­ző­ké­pes­sé­gű, kre­a­tí­vabb fel­nőt­té válik. Az állam­tit­kár fel­idéz­te a Min­den este nép­me­se prog­ram indu­lá­sát, az ország­szer­te műkö­dő nép­me­se­pon­tok és a buda­pes­ti Mese­mú­ze­um sze­re­pét és nép­sze­rű­sé­gét. Hoz­zá­tet­te, hogy ország­szer­te 19 Nép­me­se­pont műkö­dik, éven­te több prog­ram­mal is vár­ják a családokat.

A Nép­me­sék szó­ban, írás­ban, kép­ben című kötet első részé­ben nép­rajz­tu­dó­sok, a máso­dik szek­ci­ó­ban a jelen mese­mon­dói, elő­adó­mű­vé­szei, a har­ma­dik egy­ség­ben kor­társ mese­írók és illuszt­rá­to­rok val­la­nak a mesé­hez fűző­dő viszo­nyuk­ról, míg az utol­só rész tanul­má­nya­i­ban az ani­má­ci­ós és rajz­fil­mek nép­me­sei motí­vu­mai kap­nak fősze­re­pet – mond­ta el Lut­ter Imre elő­adó­mű­vész, drá­ma­pe­da­gó­gus, a Magyar Vers­mon­dók Egye­sü­le­té­nek elnö­ke, a kötet menedzsere.

Kiemel­te, hogy a magyar nép­me­se meg­be­csü­len­dő, hiszen a magyar hagyo­má­nyok­nak, a nem­ze­ti iden­ti­tás­nak és a kul­tú­rá­nak olyan szeg­men­se, amely­ből nagyon sok min­den eredeztethető.

A könyv sok évti­ze­des pót­lá­sa ennek a kul­tu­rá­lis szeg­mens­nek – muta­tott rá, hoz­zá­fűz­ve: eddig nem volt olyan össze­fog­la­ló szak­iro­da­lom, amely a nép­me­sét a leg­kü­lön­bö­zőbb műfa­jok­ban, a leg­kü­lön­bö­zőbb meg­je­le­né­si for­mák­ban és szak­te­rü­le­te­ket vizs­gál­va egy­azon kötet­ben mutat­ta vol­na be. A 23 szer­ző írá­sát össze­fog­la­ló könyv tema­ti­ká­ját és stí­lu­sát tekint­ve is rend­kí­vül össze­tett, mivel nem­csak tudo­má­nyos igénnyel meg­írt mun­kák, hanem élet­tör­té­ne­tek, vissza­em­lé­ke­zé­sek is sze­re­pel­nek ben­ne, ame­lyek a szer­zők mesé­hez, nép­me­sé­hez fűző­dő viszo­nyát mutat­ják be – mond­ta a kiad­vány­ról Vámos Gab­ri­el­la etnog­rá­fus, tudo­má­nyos kuta­tó, a könyv olvasószerkesztője.

A kép­mel­lék­let­tel is gaz­da­gí­tott köte­tet Tóth Gábor szer­kesz­tet­te, a nép­rajz­tu­do­mány egy­ség­ben mások mel­lett Voigt Vil­mos, And­rás­falvy Ber­ta­lan, Raf­fai Judit és Tom­pos Krisz­ti­na tanul­má­nyai olvas­ha­tók. A mese­mon­dás­ról mások mel­lett Kóka Rozá­lia, és Csa­ba József­né, a mese­írás­ról Marék Vero­ni­ka és Csu­kás Ist­ván, a fil­mek­ről Jan­ko­vics Mar­cell és Miku­lás Ferenc írta le gondolatait.

A magyar nép­me­se nap­ját szep­tem­ber 30-án, Bene­dek Elek (1859−1929) szü­le­tés­nap­ján a Magyar Olva­sás­tár­sa­ság kez­de­mé­nye­zé­sé­re 2005 óta ünnep­lik Magyarországon.

For­rás: vasar​nap​.hu / MTI