Hírek Amerikai hirek Ma már pro­vo­ka­tív meg­kér­dez­ni, hogy mi a nő?

Ma már pro­vo­ka­tív meg­kér­dez­ni, hogy mi a nő?

Matt Wal­sh nevét nem kell bemu­tat­ni azok­nak, akik köve­tői a Daily Wire nevű por­tál­nak. Az ame­ri­kai újság­író több könyv szer­ző­je, emel­lett rend­sze­re­sen készít pod­ca­s­to­kat, vide­ó­kat poli­ti­kai és köz­éle­ti kérdésekben.

Nem­rég egy doku­men­tum­fil­met gyár­tott „Mi a nő?” cím­mel, ami­ben szak­ér­tő­ket és az utca embe­re­it kér­de­zi. Bár a fel­tett kér­dés egy­sze­rű­nek tűn­het, a film­ben sze­rep­lő inter­júk alap­ján sokak­nak egy egé­szen isme­ret­len és bonyo­lult világ mutat­ko­zik be.

„Ha léte­zik olyan kér­dés, ami­ről Matt Wal­sh soha nem gon­dol­ta vol­na, hogy komo­lyan fel­tesz majd a nagy­kö­zön­ség­nek, az ez. De saj­nos még­is így lett”

– olvas­ha­tó a film beha­ran­go­zó­já­ban, ami a Rot­ten Toma­to­es nevű olda­lon már több, mint 2 500 érté­ke­lést kapott,

és jelen­leg a leg­né­zet­tebb film a platformon.

A vissza­jel­zé­sek alap­ján sokak­nak tet­szett az alap­öt­let. „Vég­re, vala­ki meg­kér­dő­je­lez­te azt az őrült­sé­get, ami a sze­me­ink előtt bon­ta­ko­zik ki az elmúlt 10 év lefor­gá­sa óta. Wal­sh egy egy­sze­rű kér­dést tesz fel, és a gen­der ideo­ló­gi­át kár­tya­vár­ként dön­ti össze vele” – írta valaki.

„Ez az elmúlt évek egyik leg­jobb doku­men­tum­film­je, és ezt egy­ko­ri libe­rá­lis­ként mondom”

– írta egy másik hozzászóló.

Mind­eköz­ben a The Daily Wire cik­ké­ben meg­jegy­zi, a főára­mú film­kri­ti­ku­sok elha­tá­ro­lód­tak a film­től. A lap meg­ke­re­sé­sé­re töb­ben dur­va üze­ne­tek­kel válaszoltak.

„Irat­koz­za­tok le, felejt­sé­tek el az email címem és a neve­met” – írta egyi­kük, míg mások obsz­cén választ küld­tek és „transz­fób­nak” nevez­ték a doku­men­tum­fil­met, amit meg­néz­ni sem vol­tak hajlandóak.

Velük ellen­tét­ben egy femi­nis­ta LMBT-akti­vis­ta, Can­dace Mer­cer meg­le­he­tő­sen pozi­tív véle­ményt osz­tott meg a filmről.

„Wal­sh talán nem femi­nis­ta­ként azo­no­sít­ja magát, de film­je abszo­lút femi­nis­ta­ként védel­me­zi a nőket és a gyermekeket”

– írta az akti­vis­ta, aki sze­rint az is beszé­des, hogy a meg­kér­de­zet­tek közül hányan sze­ret­nék befe­jez­ni az inter­jú­kat, miu­tán Wal­sh egy­sze­rű kér­dé­sek­kel is zavar­ba hoz­za őket.

For­rás: neo​kohn​.hu

( Szer­kesz­tő meg­jegy­zi: Érde­mes min­den­ki­nek meg­néz­ni és meg­osz­ta­ni, lát­tuk a fil­met, döbbenet! )