Hírek Elszakított területi hirek Ma kez­dő­dik a 32. Bál­vá­nyo­si Nyá­ri Sza­bad­egye­tem és Diáktábor

Ma kez­dő­dik a 32. Bál­vá­nyo­si Nyá­ri Sza­bad­egye­tem és Diáktábor

„A béke ide­je” mot­tó­val ked­den kez­dő­dik Tus­nád­für­dőn a 32. Bál­vá­nyo­si Nyá­ri Sza­bad­egye­tem és Diák­tá­bor – Tus­vá­nyos – vasár­nap haj­na­lig tar­tó ren­dez­vény­so­ro­za­ta a magyar­or­szá­gi Kisebb­sé­ge­kért – Pro Mino­ri­ta­te Ala­pít­vány és az erdé­lyi Magyar Ifjú­sá­gi Tanács (MIT) szervezésében. 

A 69 part­ner­szer­ve­zet har­minc ren­de­zény­hely­szín­enen több mint ötszáz prog­ram­ra vár­ja az érdek­lő­dő­ket az Olt-folyó part­ján talál­ha­tó kem­ping­be és a sport­pá­lyá­ra. Az idő­sze­rű köz­éle­ti, poli­ti­kai témá­kat körül­já­ró kerek­asz­tal- és pódi­um­be­szél­ge­té­se­ket három téma­kör­be cso­por­to­sí­tot­ták a szer­ve­zők: a hábo­rú és követ­kez­mé­nyei, a gaz­da­sá­gi hely­zet, kiemelt figyel­met for­dít­va az ener­gia­biz­ton­ság­ra, és a nemzetpolitika.

Idén is meg­ren­de­zik a pén­tek dél­előt­ti nem­zet­po­li­ti­kai kerek­asz­talt a Kár­pát-meden­cé­ben műkö­dő magyar érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek és pár­tok veze­tő­i­nek rész­vé­te­lé­vel, a hagyo­má­nyos szom­bat dél­előt­ti poli­ti­kai fóru­mon pedig Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök és Tőkés Lász­ló, az Erdé­lyi Magyar Nem­ze­ti Tanács (EMNT) elnö­ke tart elő­adást, vala­mint vála­szol a közön­ség kérdéseire. 

A Tus­vá­nyos szá­mos kul­tu­rá­lis, hagyo­mány­ápo­ló, isme­ret­ter­jesz­tő és szó­ra­koz­ta­tó prog­ra­mot is kínál, szá­mos iro­dal­mi, szín­há­zi ese­ménnyel is vár­ják az érdek­lő­dő­ket, a nép­ze­ne és tánc­ház iránt érdek­lő­dők szá­má­ra pedig új hely­szí­nen, az idén fel­ava­tan­dó Kri­za János Csűr­ben kínál­nak haj­na­lig tar­tó programokat. 

A fesz­ti­vál kon­cert­prog­ram­ja kedd este a Masz­ku­ra és a tücsök­raj és a Mag­na Cum Laude fel­lé­pé­sé­vel indul.

A hét folya­mán a Pál Utcai Fiúk, a Quimby, az Ani­ma Sound Sys­tem, a Vad Frut­tik, a Par­no Graszt, Péter­ffy Bori és a Love Band, a Repub­lic és az Isme­rős Arcok is fel­lép a 32. Tusványoson. 

A 32. Bál­vá­nyo­si Nyá­ri Sza­bad­egye­tem és Diák­tá­bor hiva­ta­los meg­nyi­tó­ja szer­da dél­előtt lesz: ekkor kez­dőd­nek a szak­mai, köz­éle­ti programok.

For­rás: sze​kely​hon​.ro