Hírek Magyarországi hírek Ma is szük­ség van az 1956-os hősök hitére

Ma is szük­ség van az 1956-os hősök hitére

1956 egy iga­zo­dá­si és külön­le­ges erköl­csi, szel­le­mi tájé­ko­zó­dá­si pont az egész magyar nem­zet szá­má­ra – jelen­tet­te ki Nagy Ist­ván agrár­mi­nisz­ter az 1956. évi for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc emlék­nap­ja, októ­ber 23‑a alkal­má­ból ren­de­zett ünnep­sé­gen ked­den a Magyar Mező­gaz­da­sá­gi Múzeumban.

A minisz­ter a tár­ca köz­le­mé­nye sze­rint a nem­ze­ti ünnep kap­csán arról beszélt, hogy 1956. októ­ber 23. min­den­ki sza­bad­sá­gát jelen­ti, azok­nak a sza­bad­sá­gát, akik magu­kat nem pusz­tán egyén­ként, de közös­ség­ként, sőt nem­zet­ként hatá­roz­zák meg, ragasz­kod­nak a nyel­vük­höz, egye­dül­ál­ló kul­tú­rá­juk­hoz, és hazá­nak élik meg szü­lő­föld­jü­ket, hatá­ron innen és túl.

A tár­ca­ve­ze­tő rámu­ta­tott, hogy a magyar mező­gaz­da­ság a kihí­vá­sok elle­né­re folya­ma­to­san biz­to­sít­ja a lakos­ság jó minő­sé­gű, biz­ton­sá­gos élel­mi­szer­rel való ellá­tá­sát, miköz­ben emel­ke­dett a kibo­csá­tás és az agrár­ex­port. Az agrá­ri­um nem­zet­stra­té­gi­ai ága­zat lett, amely­ben a siker egyik zálo­ga az ága­za­ti sze­rep­lők közöt­ti össze­fo­gás ‑hang­sú­lyoz­ta.

Kitért arra is, hogy a tör­té­nel­mi lép­té­kű aszály, a köze­lünk­ben dúló hábo­rús konf­lik­tus és az elhi­bá­zott uni­ós poli­ti­ka hatá­sá­ra kibon­ta­ko­zó gaz­da­sá­gi és ener­gia­vál­ság sem aka­dá­lyoz­za a magyar agrá­ri­u­mot a helytállásban.

Nagy Ist­ván az ünnep­ség kere­té­ben kitün­te­té­se­ket adott át. Kiemel­te: a nap­ja­ink­ra jel­lem­ző rend­kí­vü­li idők­ben külö­nös súlya van annak, ha szép szám­mal akad­nak olya­nok, akik min­den nehéz­ség elle­né­re hisz­nek maguk­ban, és tudá­su­kat fel­hasz­nál­va kiemel­ke­dő mun­kát végez­nek. A díja­zot­tak tel­je­sít­mé­nye nem­csak őket és a szű­kebb kör­nye­ze­tü­ket gaz­da­gít­ja, hanem az egész nem­ze­tet szol­gál­ja a pél­da­mu­ta­tá­su­kon keresz­tül – szö­gez­te le a tár­ca­ve­ze­tő a köz­le­mény szerint.

For­rás: demok​ra​ta​.hu