Hírek Vélemények/Publicisztikák Ma is aktu­á­lis a Szent István‑i gondolat

Ma is aktu­á­lis a Szent István‑i gondolat

Pajor And­rás a magyar­ság folya­ma­to­san figyel­mez­te­ti a nyu­ga­ti világot

Pajor And­rás atya sze­rint a Szent Ist­ván kirá­lyunk által ránk hagyott, tör­té­nel­mi­leg meg­ala­po­zott hit és a nem­zet­tu­dat elha­gyá­sá­val csak veszít­het a a magyar­ság. A kato­li­kus pap, író, újság­író, a Keresz­tény Kul­tu­rá­lis Aka­dé­mia elnö­ke augusz­tus 20‑a kap­csán a Magyar Nem­zet­nek adott inter­jú­ban úgy fogal­maz: a tár­sa­dal­mak lénye­ge nem a demok­rá­cia, hanem maga az ember a maga két­esé­lyes, örök sor­sá­val. A Herm­ina­me­zői Szent­lé­lek-temp­lom plé­bá­no­sa arra is fel­hív­ja a figyel­met, hogy ha a diva­tos izmu­sok meg­foszt­ják az embe­re­ket nem­ze­ti és keresz­tény érté­ke­ik­től, önazo­nos­sá­guk­tól, akkor azzal utat nyit­nak a szen­ve­dély­be­teg­sé­gek­nek, a csa­lá­dok szét­hul­lá­sá­nak és az önbe­csü­lés nél­kü­li, gát­lás­ta­lan tör­te­tők­nek, akik mások­tól is irigy­lik, ami­ben azok hisznek.

– Augusz­tus 20‑a egy­szer­re álla­mi, nem­ze­ti és egy­há­zi ünnep. Mi Szent Ist­ván nap­já­nak üze­ne­te a sze­ku­la­ri­zált nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ó­ban?
– A józan gon­dol­ko­dá­sú ember nem tud­ja elkép­zel­ni, mi kell még ahhoz, hogy a keresz­tény­ség­től és ezzel együtt min­den objek­tív érték­mér­cé­től elsza­kadt, jólé­ti tár­sa­dal­mak­ban kiüre­se­dő lel­kek ráéb­red­je­nek: mit veszí­tet­tek el a tör­té­nel­mi­leg meg­ala­po­zott hit és a nem­zet­tu­dat elha­gyá­sá­val. Szent Ist­ván király­ban nem­csak ez a ket­tő kap­cso­ló­dik össze, hanem min­den, ami ezek­ből követ­ke­zik. A krisz­tu­si élet mint a lel­ki­is­me­ret alap­ja, a lel­ki­is­me­ret mint a jog­rend alap­ja, az ember kibon­ta­ko­zá­sát segí­tő jog­rend mint az igaz­sá­gos­sá­gon ala­pu­ló tár­sa­da­lom alap­ja, s végül a nem­ze­ti össze­tar­to­zás ápo­lá­sa, amely meg­ment ben­nün­ket a dik­ta­tó­ri­kus tár­sa­dal­mi beren­dez­ke­dé­sek­től. Hatal­mas, gyö­kér­ze­tük­től elsza­kadt töme­gek áraszt­ják el a nyu­ga­ti vilá­got, ennek leg­na­gyobb veszé­lye, hogy az ott élő pol­gá­rok egy része is eleresz­ti a gyep­lőt, fel­ad­ja nem­ze­ti létét, ősei hitét. A magyar­ság folya­ma­to­san figyel­mez­te­ti a nyu­ga­ti vilá­got, hogy a baj­ba­ju­tot­tak meg­se­gí­té­sé­re nem ez a meg­ol­dás, Szent Ist­ván ünne­pé­vel pedig még meg­fog­ha­tób­bá válik az üze­net: egy elhi­bá­zott stra­té­gi­á­val ne adjuk fel ember­sé­günk leg­fon­to­sabb alko­tó­ele­me­it: a ter­mé­szet­fe­let­ti tar­tal­mat és az önazonosságot.

– Önnek mit jelent a magyar nem­zet leg­na­gyobb ünne­pe? Van olyan augusz­tus 20‑a, ame­lyik külö­nö­sen fon­tos és meg­ha­tá­ro­zó emlék?
– Egé­szen fia­tal korom­ban nagyon meg­ren­dí­tett egy ünne­pi pré­di­ká­ció, ame­lyet a nya­ra­lónk köze­lé­ben, Surány­ban hal­lot­tam Pusz­ta Sán­dor leány­fa­lui plé­bá­nos­tól, az ismert köl­tő­től. Gon­do­lat­me­ne­tét egy külö­nös pél­dá­val élén­kí­tet­te: ami­kor a múlt szá­zad első felé­ben Szé­kes­fe­hér­vá­ron átad­ták Szent Ist­ván király ma is lát­ha­tó lovas szob­rát, az ese­mé­nyen meg­je­lent tömeg talán egy gyö­nyö­rű műal­ko­tás meg­te­kin­té­sé­re, befo­ga­dá­sá­ra vonult ki a szo­bor körü­li tér­re. Ám amint lerán­tot­ták a lep­let, a nép önkén­te­le­nül térd­re borult, és meg­il­le­tőd­ve sóhaj­tott fel: „A király!” Akkor kez­dett motosz­kál­ni ben­nem a gon­do­lat, hogy miként ala­kul­ha­tott vol­na Euró­pa sor­sa, ha a modern világ­ban is meg­ma­rad­nak az apos­to­li király­sá­gok, és az embe­rek egy-egy ural­ko­dó sze­mély­re kive­tít­ve őriz­het­ték vol­na meg a nem­zet irán­ti tisz­te­le­tü­ket. Soha­sem feled­het­jük, el, hogy a tár­sa­dal­mak lénye­ge nem a demok­rá­cia, hanem maga az ember, a maga két­esé­lyes, örök sorsával.

– Nincs augusz­tus 20‑a Nagy­bol­dog­asszony ünne­pe nél­kül. Mi a jelen­tő­sé­ge annak, hogy első szent kirá­lyunk fel­aján­lot­ta az orszá­got az Isten­anyá­nak?
– A fel­aján­lás a hagyo­mány sze­rint Szent Imre rava­ta­la felett tör­tént. Ottó a magyar­ság­ra, Vazul a keresz­tény­ség­re jelen­tett vég­ze­tes veszélyt. A fel­aján­lás egy­ér­tel­mű­en ter­mé­szet­fe­let­ti jel­le­gű volt, nem föl­di stra­té­gi­át köve­tett. Ezért csak talál­gat­ni tud­juk, hogy az ország­nak hány­szor kel­lett vol­na elenyész­nie, a magyar­ság­nak pedig eltűn­nie, ha ez a fel­aján­lás nem jelent fel­fog­ha­tat­lan ere­jű párt­fo­gást. Csak néhány pél­da: Orse­o­lo Péter máso­dik vissza­té­ré­se hűbé­res­sé tett vol­na ben­nün­ket. A tatár­já­rás­kor Itá­li­á­ban egy kró­ni­kás írás­ba fog­lal­ta: Szent Ist­ván király orszá­ga 250 évig tar­tott. Az első isz­lám invá­zió három rész­re, Tri­a­non öt rész­re sza­kí­tot­ta az orszá­got; ez utób­bi nem­csak meg­cson­kí­ta­ni, de a béke­dik­tá­tum fel­té­te­le­i­ből lát­ha­tó­an műkö­dés­kép­te­len­né is akar­ta ten­ni az anya­or­szá­got, végül pedig bele­kény­sze­rí­tett vol­na ben­nün­ket a tel­jes önfel­adás­ba. Bizo­nyos szem­pont­ból tel­je­sen mind­egy, hogy ettől egy olyan poli­ti­kus egyé­ni­ség veze­té­sé­vel mene­kül­tünk meg, aki egyéb­ként refor­má­tus volt.

– Az idei ünnep­lést nagy­ban befo­lyá­sol­ják a koro­na­ví­rus-jár­vánnyal kap­cso­la­tos intéz­ke­dé­sek. Milyen ünnep lesz a 2020-as?
– Sze­rin­tem érde­mi. Nem a kül­ső­sé­gek hatá­roz­zák majd meg, hanem az elhang­zó beszé­dek a temp­lo­mok­ban és a meg­em­lé­ke­zé­se­ken, és a magyar szü­lők, nagy­szü­lők ott­ho­ni beszél­ge­té­sei a gyer­me­kek­kel, fia­ta­lok­kal arról, hogy milyen gaz­dag­sá­got jelent magyar­sá­gunk tevé­keny szá­mon­tar­tá­sa. Ha a közös, ünne­pi ebéd alatt elhang­zik majd egy magyar vers, egy tár­sal­gás tör­té­nel­münk tanul­sá­ga­i­ról, meg­erő­sö­dik az állás­fog­la­lás ben­nünk, hogy nem a poli­ti­kai csá­bí­tá­sok és prak­ti­kák, hanem esz­mei elkö­te­le­zett­sé­günk hatá­roz­za meg a tár­sa­dal­mon belü­li hova­tar­to­zá­sun­kat és helyt­ál­lá­sun­kat, akkor érde­mi ünne­pünk lesz; lehet, hogy ez egy­szer való­ban erre van szük­ség. Ha pedig a fia­ta­labb házas­pá­rok el is hatá­roz­zák, hogy még egy gyer­me­ket vál­lal­nak a nem­zet bol­do­gu­lá­sá­ért és füg­get­le­nebb, elhi­va­tot­tabb éle­té­ért, akkor e nap­ra ez teszi rá az iga­zi koronát.

„Ha min­den időt­ál­ló taní­tást elve­tünk a kor­sze­rű­ség jegyé­ben, az nem több, mint közön­sé­ges ember­kí­sér­let”
Fotó: Bach Máté

– Sokak­nak bot­rá­nyos vagy csak meg­mo­so­lyog­ta­tó a Szent Ist­ván-bazi­li­ka leg­főbb erek­lyé­je, a Szent Jobb és a hoz­zá kap­cso­ló­dó kör­me­net. Pro­vo­ka­tív a kér­dés, de mivel magya­ráz­hat­nánk el, hogy nekünk miért fon­tos egy mumi­fi­kált kéz?
– Egy-egy ter­mé­sze­tes úton meg­ma­gya­ráz­ha­tat­la­nul meg­ma­radt test­rész vagy akár egész test min­den­kép­pen iste­ni jel. A jobb kéz ököl­be szo­rul­va egy­aránt jelent­het meg­tar­tó és lesúj­tó moz­du­la­tot. A nem­zet úgy marad­hat meg, ha szám­űzi magá­ból az élet­ide­gen gon­dol­ko­dás­mó­dot. Ennek két­ség­be voná­sa, táma­dá­sa vagy gúnyo­lá­sa szem­be­tű­nő önkri­ti­ka min­den kétel­ke­dő részé­ről. Vegyük szem­ügy­re a nem­ze­ti esz­mény érték­tá­rát! Ha ettől meg­foszt­juk az embe­re­ket, mi marad helyet­te? A pusz­ta jel­leg­te­len­ség? Per­sze ugyan­ez a kér­dés a hit­tel kap­cso­lat­ban is. Elvet­ték a keresz­tény­sé­get az ember­tö­me­gek­től, a helyé­ben szen­ve­dély­be­teg fia­ta­lo­kat, szét­hul­ló csa­lá­do­kat és önbe­csü­lés nél­kü­li, gát­lás­ta­lan tör­te­tő­ket látunk, akik mások­tól is irigy­lik, ami­ben azok hisz­nek. Per­sze mind­ezek leegy­sze­rű­sí­tett követ­kez­mé­nyek, a gúnyo­ló­dók vál­sá­ga ennél jóval sok­ré­tűbb. Az erek­lye egy egyé­ni­ség­re, ő pedig az álta­la kép­vi­selt időt­ál­ló elvek­re hív­ja fel a figyel­met. Ahogy mon­da­ni szo­kás, ezek nél­kül is lehet vege­tál­ni, de ez élet­nek nevezhető‑e? Egy pap bará­to­mat idé­zem, aki sze­rint akkor szó­lal­hat meg bár­ki kri­ti­ku­san a Szent Job­bal kap­cso­lat­ban, ha tized annyi jót épí­tett az ország­nak a saját jobb kezé­vel, mint amennyit Szent István.

– Az ünnep fon­tos része az új kenyér meg­szen­te­lé­se. Az embe­rek jelen­tős része csak fogyasz­tá­si cik­ként tekint a kenyér­re. Vissza­nyer­he­ti szak­ra­li­tá­sát a min­den­na­pi kenye­rünk?
– A kenyér a min­den­na­pi meg­él­he­tés, táp­lá­lék, a csa­lá­di asz­tal­kö­zös­ség­ben meg­tört, egy­sé­get kife­je­ző étke­zés és az eucha­risz­tia, azaz Krisz­tus élet­fel­té­telt jelen­tő tes­té­nek a jel­ké­pe. Szin­te mind­egy, hogy az embe­rek milyen kenye­ret esz­nek ma a nagy válasz­ték­ból, ezt a három jelen­tést meg kel­le­ne őriz­nünk. Érde­mes figyel­ni arra, amit a szent­mi­sé­ben a fel­aján­lás­nál mond a pap: a föld ter­mé­se és az embe­ri mun­ka gyü­möl­cse, azaz a terem­tés és az ember tovább­te­rem­tő hiva­tá­sá­nak pár­hu­za­ma. A hosszú hét­vé­gén érzé­kel­jük, hogy autó­ka­ra­vá­nok indul­nak el nyár végi kikap­cso­ló­dás­ra vágyó csa­lá­dok­kal, a szál­lás­he­lyek betel­nek, a leg­drá­gáb­bak is, a lakos­sá­gi meg­ta­ka­rí­tá­sok tör­té­nel­mi csúcs­pon­ton áll­nak, ugyan­ak­kor a sze­gény­ség, ha egy­re szű­kü­lő mér­ték­ben is, de jelen van. Mind­ez két köve­tel­mény­re hív­ja fel a figyel­mün­ket. Az egyik a Gond­vi­se­lés­nek kijá­ró folya­ma­tos hála, a másik pedig a fele­ba­rá­ti irgal­mas­ság főként azok­kal szem­ben, akik önhi­bá­ju­kon kívül szen­ve­dik el a szű­kös éle­tet. A kenyér meg­sze­gé­se­kor keresz­tet kar­co­lunk egy-egy vek­ni hátá­ra, ezt jó, ha a csa­lá­di asz­tal­nál tesszük, ami­kor három, eset­leg négy nem­ze­dék üli körül az asz­talt, leg­alább az ünne­pe­ken. S végül fon­tos meg­kér­dez­nünk, hogy a lélek min­den­na­pi kenye­re, az oltá­ri­szent­ség megadatott‑e a gyer­me­ke­ink­nek, s mi, fel­nőt­tek, milyen messzi­re sod­ród­tunk éle­tünk leg­na­gyobb ajándékától.

– Ezen a napon sokan és sokat (bár csak rész­le­ge­sen, tet­szés sze­rint) idé­zik Ist­ván király intel­me­it. Mi a leg­fon­to­sabb üze­ne­te Ist­ván király­nak? A XXI. szá­zad­ban is van relevanciá­ja az ezer évvel ezelőtt leírt gon­do­la­tok­nak?
– Ahogy a szent király intel­me­it latin­ból magyar nyelv­re kell for­dí­ta­nunk, hogy ért­sük, úgy az akko­ri köve­tel­mé­nye­ket át kell ültet­nünk a jelen­ko­ri elvek vilá­gá­ba. Ha min­den időt­ál­ló taní­tást elve­tünk a kor­sze­rű­ség jegyé­ben, az nem több, mint közön­sé­ges ember­kí­sér­let, amellyel sokan kipró­bá­lat­lan, meg­ér­le­let­len irány­el­ve­ket akar­nak egész tár­sa­dal­mak­ra, kon­ti­nen­sek­re eről­tet­ni. Véle­mé­nyem sze­rint óri­á­si hiba volt, hogy 1990-ben nem Mind­szenty bíbo­ros 1956-os rádió­be­szé­dét vet­tük ala­pul az úgy­ne­ve­zett rend­szer­vál­tás­hoz, per­sze meg­fe­le­lő­en a kor­ra alkal­maz­va. Sokan tud­ták, hogy így len­ne helyes, de a har­cos libe­ra­liz­mus­sal szem­ben kevés­nek bizo­nyult hoz­zá a bátor­ság. Lát­juk, hogy mind­ez mennyi kárt oko­zott. Szent Ist­ván intel­me­i­nek fel­ele­ve­ní­té­sé­től már nem sza­bad­na félnünk.

– Az 1938-as Szent Ist­ván-évet köve­tő­en jövő­re – a jár­vány miatt egy évvel elha­laszt­va – újra Magyar­or­szág ad ott­hont az eucha­risz­ti­kus világ­kong­resszus­nak. A kény­sze­rű hosszabb készü­let milyen lel­ki lehe­tő­sé­get ad a kato­li­kus hívek­nek?
– Aki időt nyer, éle­tet nyer, nem tehet­jük meg, hogy egy fásult és unat­ko­zó vára­ko­zás elé néz­zünk. A fel­ké­szü­lés új lehe­tő­sé­ge­it kell kiak­náz­nunk, első­sor­ban plé­bá­ni­ai, isko­lai és egyéb kisebb, egy­há­zi alap­kö­zös­sé­gek kere­té­ben. A magam nevé­ben szól­va: a Keresz­tény Kul­tu­rá­lis Aka­dé­mia prog­ram­szer­ve­zé­se pél­dá­ul ország­já­ró szin­ten ajánl fel művé­sze­ti kez­de­mé­nye­zé­se­ket, teo­ló­gi­ai elő­adá­so­kat, sze­ret­nénk ter­jesz­te­ni egy egé­szen új szem­lé­le­tű bér­má­lá­si fel­ké­szí­tő mód­szert, és a vírus alat­ti idő­szak fel­dú­sí­tot­ta az online litur­gi­kus ese­mé­nye­ket is. Ezen a téren pél­dá­ul a mi Kas­sai téri temp­lo­munk egy lel­kes csa­lád­apa segít­sé­gé­vel a tel­jes évi szent­mi­se­so­ro­zat fel­vé­te­lét teszi min­den­ki­nek hoz­zá­fér­he­tő­vé, hogy az idős és beteg csa­lád­ta­gok bár­mi­kor bele­kap­cso­lód­has­sa­nak az eucha­risz­tia ünnep­lé­sé­be. A jár­vány okán nyert időt tehát lel­ki lehe­tő­ség­ként kell meg­él­nünk. A leg­fon­to­sabb azon­ban, hogy min­den­ki – első­sor­ban azok, akik ezt önma­guk­kal kap­cso­lat­ban a leg­in­kább hihe­tet­len­nek tart­ják – készül­jön fel ala­pos önvizs­gá­lat­tal és meg­ja­vu­lá­si szán­dék­kal a gyó­ná­sá­ra, hogy a kong­resszus elér­ke­zé­se­kor nyi­tott lélek­kel fogad­ja a kenyér és bor kül­ső szí­ne (lát­vá­nya) alatt hoz­zánk köze­lí­tő Krisz­tust. Akik jó szán­dék­kal az ország és az embe­ri­ség egy­sé­gé­ben gon­dol­koz­nak, azok talál­ja­nak ehhez hite­les for­rást a kong­resszus­ban és főkép­pen a szentségben.

For­rás: Magyar Nem­zet / Nicz­ky Emő­ke – Bara­nyai Gábor