Hírek Amerikai hirek Ma eldől, hogy négy vagy negy­ven­négy évre jut­nak a demok­ra­ták hatalomra

Ma eldől, hogy négy vagy negy­ven­négy évre jut­nak a demok­ra­ták hatalomra

Hogy­ha az elnö­ki szék mel­lett a sze­ná­tust is meg tud­ják for­dí­ta­ni, azzal nagy­já­ból olyan hatal­mat kap a Biden-admi­niszt­rá­ció, mint a muhi csa­ta után a tatárok.

Ame­ri­ká­ban a tör­vény­ho­zás fel­ső­há­zá­nak, a sze­ná­tus­nak – amely a két ház közül hagyo­má­nyo­san a nagyobb hatal­mat kép­vi­se­li – össze­sen 101 tag­ja van. Ebből ket­tőt-ket­tőt dele­gál mind az ötven tag­ál­lam, vala­mint egy sza­va­za­ti joga van az alel­nök­nek, vagy­is sza­va­zat­egyen­lő­ség ese­tén a min­den­ko­ri elnö­ki kabi­ne­té a dön­tő szó.

Egy sze­ná­tu­si man­dá­tum – az Euró­pá­ban szo­ká­sos négy helyett – hat évig tart, azon­ban mivel két­éven­te a sze­ná­to­rok egy­har­ma­dát lecse­ré­lik, min­den elnök­vá­lasz­tás alatt és a fél­idős válasz­tá­so­kon is izgul­hat mind­két fél, hogy vajon fordul‑e az intéz­mény, vagy sem.

Ame­ri­ka lénye­gé­ben nekünk választ elnö­köt, nem magának

Az ame­ri­kai elnö­köt leg­töb­ben a világ leg­ha­tal­ma­sabb embe­ré­nek kép­ze­lik, ez azon­ban nem tel­je­sen fedi a való­sá­got, ugyan­is míg az elnök való­ban bele­szól­hat abba, hogy Szé­kes­fe­hér­vá­ron milyen szob­rot állít­hat­nak fel a helyi­ek, addig rend­kí­vül kevés hata­lom­mal bír saját lakos­sá­ga, vagy­is az ame­ri­ka­i­ak éle­te felett. Leg­alább­is egy euró­pai minisz­ter­el­nök­höz képest mindenképpen.

Ame­ri­ká­ban ugyan­is az elnök kezét ren­ge­teg dolog tud­ja meg­köt­ni: a kép­vi­se­lő­ház elvon­hat­ja tőle az anya­gi hát­te­ret, a sze­ná­tus meg­vé­tóz­hat­ja, és az alkot­mány­bí­ró­ság­ként is funk­ci­o­ná­ló leg­fel­sőbb bíró­ság is min­den egyes dön­té­sét visszavonhatja.

A külön­bö­ző intéz­mé­nyek így az ország műkö­dé­se érde­ké­ben kény­te­le­nek együtt­mű­köd­ni, és egy-egy elnök­vál­tást nem annyi­ra érzé­kel éle­sen az ame­ri­kai, mint mond­juk a palesz­tin, afgán, viet­ná­mi vagy ukrán köz­vé­le­mény. Vagy a magyar.Arra viszont, hogy egy-egy elnök mögött álló szűk poli­ti­kai kör meg tud­ja sze­rez­ni mind­há­rom nagy intéz­mény irá­nyí­tá­sát, rend­kí­vül rit­kán van példa.

Ha a mos­ta­ni sze­ná­tor­vá­lasz­tá­son a két demok­ra­ta jelölt tud győ­ze­del­mes­ked­ni, akkor azon­ban olyan hata­lom kerül az ame­ri­kai Lenin-fiúk (és ‑lányok) kezé­be, hogy az könnyű­szer­rel meg­vál­toz­tat­hat­ja az Egye­sült Álla­mok – és ezzel való­szí­nű­leg a csat­ló­sai – poli­ti­kai rend­sze­rét, akár örökre.

Mire készül­nek a demok­ra­ták, ha Biden hata­lom­ra jut?

Az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház­ban ele­ve a demok­ra­ták felé lejt pálya, bár nem vésze­sen, három, már a válasz­tá­si kam­pány alatt pedze­ge­tett javas­lat­tal azon­ban gya­kor­la­ti­lag nyer­he­tet­len­né tud­nák ten­ni a repub­li­ká­nu­sok, leg­alább­is a jelen­le­gi kon­zer­va­tív repub­li­ká­nu­sok szá­má­ra a megmérettetéseket:

  • Négy új demok­ra­ta hellyel bőví­te­nék a sze­ná­tust, Puer­to Rico és Washing­ton fővá­ros nevé­ben, melyek közül előb­bi még évti­ze­dek mun­ká­já­val úgy-ahogy meg­for­dít­ha­tó len­ne a repub­li­ká­nu­sok részé­ről, utób­bi­ban viszont rend­re 95 szá­za­lék körü­li ered­ményt érnek el a demok­ra­ta elnökjelöltek.
  • Sza­va­za­ti jogot adná­nak az ille­gá­lis mig­rán­sok­nak, akik szint­úgy érte­lem­sze­rű­en a mig­rá­ció­pár­ti demok­ra­ták­ra sza­vaz­ná­nak – ha nem is ideo­ló­gi­ai, inkább meg­él­he­té­si okok­ból. Ez egyéb­ként a leg­több tag­ál­lam­ban jóval keve­seb­bet vál­toz­tat­na a rend­sze­ren, hiszen őket fű alatt eddig is „lesza­vaz­tat­ták” a demok­ra­ta kor­mány­zók, de több, jelen­leg még repub­li­ká­nus veze­té­sű csa­ta­tér­ál­la­mot veszít­het­nek el ezzel a konzervatívok.
  • Fel­duz­zasz­ta­nák a leg­fel­sőbb bíró­sá­got annyi tag­gal, hogy ne legye­nek kényel­mes több­ség­ben a kon­zer­va­tív főbí­rók. Ez azért fon­tos, mert ez az a hiva­tal, amely min­den elnö­ki dön­tést akár indok­lás nél­kül félredobhat.

Fon­tos tud­ni, hogy ezek nem spe­ku­lá­ci­ók, hanem rész­ben kam­pány­ígé­re­tek, rész­ben az elnök­vá­lasz­tás óta meg­tett vállalások.

Mivel ezen dön­té­sek mind­egyi­ké­hez elő­ször a sze­ná­tust kell meg­sze­rez­ni­ük vagy elcsal­ni­uk a demokratáknak,a mai Geor­giai válasz­tást olyan fon­tos len­ne meg­nyer­nie a két repub­li­ká­nus jelölt­nek, mint a muhi csa­tát IV. Béláéknak.

For­rás: 888​.hu