Hírek Külföldi hirek Lukas­en­ka nem ír ki új válasz­tást, de kész a reformokra

Lukas­en­ka nem ír ki új válasz­tást, de kész a reformokra

Aljak­szandr Lukas­en­ka fehér­orosz elnök egy vasár­na­pi minsz­ki gyű­lé­sen leszö­gez­te: nem haj­lan­dó kül­föl­di parancs­ra új válasz­tást kiír­ni, de kész azon­na­li refor­mok­ra, ha való­ban ez az, amit az embe­rek vár­nak tőle.

Lukas­en­ka tagad­ta, hogy csa­lás­sal sze­rez­te vol­na meg hato­dik man­dá­tu­mát. Az állam­fő az ellen­zék­re hárí­tot­ta a fele­lős­sé­get az erő­szak elha­ra­pó­zá­sá­ért, egy­út­tal azt állí­tot­ta, hogy a NATO csa­pa­to­kat moz­gó­sít orszá­ga nyu­ga­ti hatá­rán. Vasár­nap ezrek gyűl­tek össze Minszk­ben, hogy támo­ga­tá­suk­ról biz­to­sít­sák az elnö­köt. Az ellen­zék is tün­te­tés­re készül.

Fehér­orosz­or­szág­ban folya­ma­to­sak a meg­moz­du­lá­sok a múlt vasár­na­pi elnök­vá­lasz­tás óta, amely­nek során a hiva­tal­ban lévő Lukas­en­ka a sza­va­za­tok 80,1 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg a vég­le­ges ered­mé­nyek sze­rint. Az elmúlt napok­ban mint­egy hét­ezer embert vet­tek őri­zet­be a til­ta­ko­zá­so­kon. A rend­őr­ség könyör­te­le­nül lépett fel a tün­te­tők­kel szem­ben, akik közül ket­ten meg­hal­tak a ható­sá­gi intéz­ke­dé­sek során. Az ellen­zék válasz­tá­si csa­lás­sal vádol­ta meg az állam­főt, ugyan­is füg­get­len fel­mé­ré­sek a hiva­ta­los ered­ménnyel szö­ge­sen ellen­té­tes képet fes­tet­tek. Ezek sze­rint a leg­főbb ellen­zé­ki jelölt, Szv­jat­la­na Ciha­no­usz­ka­ja 70 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­sá­got élve­zett, míg Lukas­en­ká­ra mind­össze 10 szá­za­lék sza­va­zott. A Lit­vá­ni­á­ban mene­dé­ket kere­ső Ciha­no­usz­ka­ja a sza­va­za­tok újra­szám­lá­lá­sát követelte.

Több álla­mi tiszt­ség­vi­se­lő, köz­tük Fehér­orosz­or­szág szlo­vá­ki­ai nagy­kö­ve­te, az álla­mi tele­ví­zió mun­ka­tár­sai, vala­mint rend­őr­sé­gi tiszt­ség­vi­se­lők szo­li­da­ri­tá­su­kat fejez­ték ki a tün­te­tők­kel. Eköz­ben Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök egy vasár­na­pi tele­fon­be­szél­ge­tés során biz­to­sí­tot­ta Lukas­en­kát, hogy Moszk­va szük­ség ese­tén kész kato­nai segít­sé­get nyúj­ta­ni szá­má­ra – írta köz­le­mé­nyé­ben a Kreml, azt állít­va, hogy Fehér­orosz­or­szág­ra kül­ső erők gya­ko­rol­nak nyomást.

A 65 éves Lukas­en­ka 1994 óta irá­nyít­ja Fehér­orosz­or­szá­got, és soro­zat­ban hato­dik man­dá­tu­mát nyer­te el. Nyu­ga­ti szak­ér­tők sze­rint az idei válasz­tás a koráb­bi­ak­hoz hason­ló­an nem volt sem sza­bad, sem tisz­tes­sé­ges. A kam­pány­idő­szak­ban két ellen­zé­ki elnök­je­löl­tet, köz­tük Ciha­no­usz­ka­ja fér­jét bebör­tö­nöz­ték, és szá­mos ellen­zé­ki akti­vis­tát őri­zet­be vet­tek. A vok­so­lá­son nem­zet­kö­zi meg­fi­gye­lők nem vet­tek részt, kivé­ve a szov­jet utód­ál­la­mok több­sé­gét tömö­rí­tő Füg­get­len Álla­mok Közös­sé­gé­nek meg­fi­gye­lő­it, akik elé­ge­det­ten nyi­lat­koz­tak a válasz­tá­si folyamatról.

For­rás: MTI