Hírek Sport hirek Lőw Zsolt a saját fiai ellen készül győzelemre

Lőw Zsolt a saját fiai ellen készül győzelemre

A ma esti Rb Leip­zig-PSG elő­dön­tő edzői több­szö­rö­sen is jól isme­rik egymást

Két német – fran­cia páro­sí­tá­sú elő­dön­tő lesz a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­já­ban. Ma este elő­ször Gulá­csi Péter és Wil­li Orbán csa­pa­ta, az RB Leip­zig ját­szik a PSG-vel. Edző­ként tehát Lőw Zsolt jelen­le­gi csa­pa­ta a koráb­bi­val talál­ko­zik (21 óra, tv.: M4 Sport). Ter­mé­sze­te­sen a pári­zsi­ak az esé­lye­sek, de hát a lip­cse­i­ek az Atlé­ti­co ellen egy­szer már átír­ták a papír­for­mát. Szer­dán a Bayern Mün­chen – Lyon talál­ko­zó követ­ke­zik, a dön­tőt vasár­nap játsszák.

A Baj­no­kok Ligá­ja tör­té­ne­té­ben a leg­jobb négy között elő­ször lép­het pályá­ra magyar játé­kos. A néme­tek kapu­ját Gulá­csi Péter őrzi majd, ez nem is kér­dés, válo­ga­tot­tunk másik tag­ja, Wil­li Orbán hosszú sérü­lé­se után még nem került vissza a kez­dő tizen­egy­be, sőt az Atlé­ti­co ellen cse­re­ként sem lépett pályára.

Az RB Leip­zig és a Paris Saint-Ger­ma­in tét­mér­kő­zé­sen még nem talál­ko­zott egy­más­sal, a két csa­pat edzői között annál erő­sebb az össze­fo­nó­dás. Elő­ször is, a PSG‑t irá­nyí­tó Tho­mas Tuchel segí­tő­je Lőw Zsolt, aki 2015 és 2018 között éppen a lip­cse­i­ek másod­edző­je volt.

Lőw: Lel­ki­leg nem lesz könnyű

Lőw Zsolt jó szív­vel gon­dol vissza a lip­csei évek­re
Fotó: Chris­ti­an Hart­mann / Reuters

– A Lip­csé­vel kap­cso­lat­ban vegye­sek az érzé­se­im – mond­ta Lőw Zsolt –, egy­részt bor­zasz­tó­an szur­kol­tam nekik, hiszen három évig dol­goz­tunk együtt, a keret­ből, a veze­tők közül és a stáb­ból is szin­te min­den­kit isme­rek, nem beszél­ve a két magyar játé­kos­ról. Viszont ami­kor meg­nyer­ték a meccset, rea­li­zá­ló­dott ben­nem, hogy velünk ját­sza­nak, ami szá­mom­ra lel­ki­leg nem lesz könnyű. Már a fel­ké­szü­lés is nehéz, hiszen olyan játé­ko­sok ellen kell csa­tá­ba indul­ni, aki­ket három éven keresz­tül én készí­tet­tem fel.

Tuchel továb­bá 2008-ban, még az Augs­burg máso­dik csa­pa­tá­nak edző­je­ként kér­te fel a Lip­cse mos­ta­ni tré­ne­rét, koráb­bi játé­ko­sát, a soro­za­tos sérü­lé­sei miatt húsz­esz­ten­dő­sen vissza­vo­nul­ni kény­sze­rü­lő Juli­an Nag­el­smannt, hogy végez­zen meg­fi­gye­lő- és elem­ző­mun­kát stáb­já­ban. Veze­tő­edző­ként koráb­ban három­szor talál­koz­tak egy­más­sal, a Bun­des­li­gá­ban a Tuchel vezet­te Dort­mund két­szer legyőz­te Nag­el­smann Hof­fen­heim­jét, egy meccs dön­tet­len lett.

Nag­el­smann beér­né rossz játék­kal, de per­sze győzelemmel

– Min­dig izgal­ma­sak a Tho­mas elle­ni mér­kő­zé­sek, ren­ge­teg jó ötle­te van, bízom ben­ne, hogy én is elő tudok majd áll­ni ilye­nek­kel, a játé­ko­sa­im pedig hason­ló men­ta­li­tás­sal lép­nek pályá­ra, mint az Atlé­ti­co elle­ni negyed­dön­tő­ben. Edző­ként nem nyer­tem még elle­ne, remé­lem, ez meg­vál­to­zik. Még azzal is elé­ge­dett len­nék, ha rossz játék­kal győz­nénk – idéz­te az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) hon­lap­ja Juli­an Nagelsmannt.

– Nagyon örü­lünk annak, hogy része­sei lehe­tünk a klub tör­té­ne­te egyik nagy pil­la­na­tá­nak. Az embe­rek nin­cse­nek tisz­tá­ban azzal, milyen nehéz elér­ni eze­ket a célo­kat, még ha egy ilyen jó csa­pat­tal és nagy keret­tel könnyű­nek is tűnik. Óri­á­si elő­re­lé­pés ez mind­annyi­unk­nak – mond­ta Tuchel.

Erő­sebb a német múlt

Továb­bi tör­té­ne­ti érde­kes­ség, hogy bár­me­lyik csa­pat nye­ri is meg a pár­har­cot, a győz­tes újonc­ként csat­la­ko­zik a BL-his­tó­ria eddi­gi fina­lis­tá­i­hoz. Az RB Leip­zig az Ein­tracht Frank­furt, a Bayern Mün­chen, a Mönc­heng­lad­bach, a Ham­burg, a Dort­mund és s Lever­kus­en után hete­dik német csa­pat­ként jut­hat BL-dön­tő­be. A PSG Fran­cia­or­szág­ban csak az ötö­dik lehet e tekin­tet­ben a Reims (1956, 1959), a Saint-Éti­en­ne (1976), a Mar­seille (1991, 1993) és az AS Mona­co (2004) után, a tró­fe­át közü­lük csak a Mar­seille-nek sike­rült elhó­dí­ta­nia. A pári­zsi­ak eddi­gi leg­jobb ered­mé­nye az 1995-ös elődöntő.

For­rás: Magyar Nemzet